Mål & værdier

Det pædagogiske arbejde i Ballerup Kommunes dagtilbud tager udgangspunkt i Dagtilbudsloven samt i kommunens egne politikker og indsatsområder.

Dagtilbudslovens formål

Dagtilbudslovens overordnede formål er at sikre dagtilbud til børn og unge, der bidrager til trivsel, udvikling og læring, forebyggelse af negativ social arv, fleksibilitet og valgmuligheder for den enkelte familie.

Dagtilbudslovens krav til de enkelte dagtilbud

Udarbejde en pædagogisk læreplan der beskriver dagtilbuddets mål for børnenes læring indenfor seks temaer:

  1. Alsidige personlig udvikling
  2. Sociale kompetencer
  3. Sproglig udvikling
  4. Krop og bevægelse
  5. Naturen og naturfænomener
  6. Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplanen skal give dagtilbuddene et konkret redskab til at fremme børns trivsel, læring og udvikling. Læreplanen skal indeholde en beskrivelse af, hvordan dagtilbuddet skaber det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø, der er nødvendigt for at sikre børns trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det er Ballerup Kommunes ambition, at kommunens inklusionsstrategi integreres i læreplanen.

Man skal gennemføre en sprogvurdering på de 3-årige børn, som skønnes at have brug for en særlig sprogstimulerende indsats.

Der skal skabes sammenhæng og kontinuitet i barnets overgange, både internt mellem dagtilbud, og mellem dagtilbud og skole/BFO.  Dagtilbuddene skal således i samarbejde med forældre og skole sikre, at barnet får en harmonisk overgang mellem hjem, dagtilbud og skole.

Andre sider i Mål & værdier

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner
og Kultur


Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail