Den nye skolestruktur

Et flertal i Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny skolestruktur for Ballerup Kommune. Her på siden kan du læse mere om den nye struktur.

 

Børne- og Skoleudvalget i Ballerup Kommune udskrev i januar måned en navnekonkurrence for de nye distriktsskoler. I konkurrencen bad Børne- og Skoleudvalget alle, der havde lyst, til at indsende forslag til navne.

Det resulterede i over 70 navneforslag, og på deres seneste møde har Børne- og Skoleudvalget truffet endelig beslutning om navnene.

De er som følger:
 

 • Distriktsskolen i Nord (Egebjerg og Højager) navngives Skovvejens Skole
 • Distriktsskolen i Midt (Grantoften og Rugvænget) navngives Baltorpskolen
 • Distriktsskolen i Måløv (Måløv og Østerhøj) navngives Måløvhøj Skole
 • Distriktsskolen i Skovlunde (Rosenlund og Lundebjerg) navngives Skovlunde Skole
 • Distriktsskolen Hedegårdsskolen fastholder sit navn

Den ny skolestruktur medfører ud over sammenlægning af skoler til distriktsskoler, at specialklasser samles på færre lokationer end tidligere:

 • Autisme-, ADHD- og modtageklasser flyttes til Hedegårdsskolen
 • Specialklasser (gruppeordninger) flyttes til Grantofteskolen
 • Ballerup Ordblindeklasser flyttes sammen med Ordblindeinstituttet til lokaler på Lundebjergskolen.
 • Skovvejens Skoles overbygning samles på Egebjergskolens matrikel. 

Kort beskrivelse af ombygningerne:

Baltorpskolen

Grantofteskolen:

 • BFO'en, der pt. har lokaler i stueetage i fløj B, flyttes til fløj A.  Indskolingen flyttes til fløj B og samles med mellemtrinnet i denne bygning. I fløj B lukkes den store vægåbning mod gangarealet i stueetagen mod øst. 
 • Specialklasserne samles i fløj A sammen med BFO'erne.

Hedegårdsskolen

 • Lokalerne ved hallen ombygges til indflytning af ADHD-klasser. Der etableres køkkenfaciliteter i hvert klasselokale. 
 • Det tidligere kantineareal i kælderplan i fløj F ombygges til autismeklasser. I den forbindelse udgraves til en lysgård samme sted, for etablering af udgange til det fri samt supplering af dagslys. Der etableres ventilation i disse lokaler.
 • Modtageklasserne placeres i almenklasseområderne.

Skovlundes Skole og Ordblindeinstituttet

Lundebjergskolen:

 • Indskolingen flytter til lokaler i den østlige fløjs (fløj 5) stueplan. Lokalerne ombygges og der skabes større lysindfald i gangarealer i stueplan, fx ved isætning af døre med ruder. Mod den store skolegård udgraves to lysgårde, for yderligere at  øge dagslyset, og der etableres udgang til det fri. Musiklokalet flyttes ligeledes til fløj 5, og der sikres lydisolering. Der etableres gennemgang mellem skole og BFO i stueetagen. Fra lokalerne mod øst laves udgang mod udearealet fra alle klasser, og området laves til lege- og opholdsområde.
 • Ordblindeinstituttet placeres i fløj 1 samt lokalet i administrationsfløjen. 
 • Der etableres fælles personalefaciliteter for Ordblindeinstituttet og Lundebjergskolen i administrationsfløjens underetage.

Skovvejens Skole

Højagerskolen: 

 • Udskolingsklasserne flytter til Egebjergskolen, hvorved der frigøres 6 klasselokaler på Højagerskolen. Det betyder, at der ikke længere er brug for pavillonen, som istandsættes og fjernes.  

Egebjergskolen: 

 • Der etableres fire ekstra klasselokaler til udskolingen i henholdsvis modtageklassens fraflyttede lokale, i et tidligere lærerarbejdsrum i afdeling C samt i to nyetablerede lokaler i "den høje hat" i udskolingsafdelingen. Fysik- og science lokalerne ombygges og opgraderes, så der kan undervises en hel klasse i hvert af disse rum, og der etableres et natur- og tekniklokale i mellemtrinnet, afdeling B. 

Måløvhøj Skole

 • Pavillonerne på Østerhøjskolen fjernes.
Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2014 vedtaget en ny skolestruktur i Ballerup Kommune. Aftalen træder i kraft den 1. august 2015.

Politikerne ønsker med den nye skolestruktur at styrke ledelsen tæt på elever og medarbejdere samt styrke de faglige miljøer på skolerne og i specialtilbuddene. Den nye struktur støtter op om arbejdet med at skabe en sammenhængende indsats fra 0-25 år i kommunen. Det gør vi for at realisere ambitionerne i folkeskolereformen og Ballerup Kommunes skolevision ’Skole med Vilje’.

Formålet er:

 • At understøtte den allerede igangsatte sammenhængende indsats fra 0-25 år i et tæt samarbejde mellem skoler og dagtilbud, fritidsinstitutioner og ungdomsuddannelser
 • Bevare nærhed i lokalområderne for de yngste børn
 • Skabe stærke faglige miljøer på alle skoler, hvor der er økonomi til udvikling og efteruddannelse
 • Sikre, at den enkelte medarbejder føler sig set og respekteret af sin nærmeste leder
 • Styrke de administrative enheder, så der skabes mulighed for at lederne kan fokusere på at løse deres faglige, tværfaglige og strategiske ledelsesopgaver
 • Sikre, at børnene har gode muligheder i BFO-tiden for at være fysisk aktive. De skal kunne fordybe sig i forskellige aktiviteter, alene som i fællesskaber, og danne og udbygge relationer og venskaber
 • Skabe et stærkt samarbejde mellem distrikternes udskolingsafdelinger (7.-9. klasse), hvor der oprettes forskellige linjer. Det kunne fx være en naturfaglig, musisk eller idrætsfaglig linje
 • Bedre vejledning i udskolingen i forhold til ungdomsuddannelser
 • Skabe et styrket forhold til ungdomsuddannelserne, så flere elever fra Ballerup Kommune begynder på en ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse
 • 10. klasse opleves som begyndelsen på en ungdomsuddannelse mere end som afslutningen på folkeskolen.
I Ballerup Kommune er der i dag ni folkeskoler fordelt på ni matrikler. Fra august 2015 bliver der fem distriktsskoler fordelt på ni matrikler. Der vil fortsat være undervisning på alle ni skoler. 
 
De fem distriktsskoler:

Skovvejens Skole: Højagerskolen og Egebjergskolen lægges sammen til én skole på to matrikler og får fælles ledelse. Udskolingen på Højagerskolen flytter til Egebjergskolen.

Skovlunde Skole: Lundebjergskolen og Rosenlundskolen lægges sammen til én skole på to matrikler og får fælles ledelse.

Måløvhøj Skole: Østerhøjskolen og Måløv Skole lægges sammen til én skole på to matrikler og får fælles ledelse.

Baltorpskolen: Grantofteskolen og Rugvængets Skole lægges sammen til én skole på to matrikler og får fælles ledelse. 10. klasserne flytter til CPH West.

Hedegårdsskolen: Hedegårdsskolen fortsætter uændret med ny ledelsesstruktur

Flere af de specialiserede tilbud bliver samlet og flyttet med den nye struktur

Formålet med ændringerne på specialområdet er at:

 • Videreudvikle den stærke faglighed i specialskoler og specialklasser. Denne faglighed skal også komme almenområdet til gode gennem et udvidet samarbejde mellem specialtilbuddene og almenområdet
 • Samle specialerne, så der sikres stærke faglige miljøer
 • Lærerne og pædagoger på specialområdet kan arbejde tæt sammen med kollegerne på almenområdet om at inkludere børn med særlige udfordringer
 • Samle Ordblindeinstituttet og BOK-klasserne ét sted. Det er væsentligt, at tilbuddet placeres tæt på en S-togsstation

Specialtilbud vil blive samlet på følgende skoler:

 • Elever med generelle indlæringsvanskeligheder samles på Grantofteskolens matrikel.
 • Ballerups modtageklasser flytter til Hedegårdsskolen.
 • Gruppeordningerne for elever med ADHD og autisme flytter til Hedegårdsskolen.
 • Ordblindeinstituttet samles med BOK-klasserne og flytter til Lundebjergskolens matrikel. Ordblindeinstituttet beholder sit navn, egen ledelse og bestyrelse.
 • Elever i tale- og høreklasser bliver på Rugvængets Skoles matrikel.
 • Kasperskolens tilbud fortsætter uændret.

Andre sider i Den nye skolestruktur

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner
og Kultur


Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail