Frikommunevedtægten

Forsøgstitel:  ”En Plan” for en sammenhængende indsats sammen med borgeren

Forsøgsperiode: 1. november 2017 – 1. juli 2020

Forsøgsbeslutning: I oktober 2016 fik kommunerne Allerød, Ballerup, Fre-densborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Hel-singør og Hillerød i fællesskab status som frikommune-netværk omkring temaet "En plan for en sammenhæn-gende indsats sammen med borgeren".
Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. maj 2017 at anvende nedenstående paragraffritagelser. 

Forsøgsindhold

Borgere med komplekse eller sammensatte problemer modtager ofte hjælp fra flere adskilte myndighedsområder. Nogle familier og enkeltpersoner i Ballerup Kommune har derfor flere typer af indsatser og ydelser og kontakt til mange adskilte dele af den kommunale organisation.

Interne undersøgelser viser, at oplevelsen af den opdelte kommune i nogle tilfælde er anledning til mistillid i forhold til det kommunale system og manglende overskud til at udnytte egne ressourcer. 

En væsentlig del af problemstillingen er den sektoropdelte lovgivning, som fokuserer på enkelte aspekter af borgerens samlede liv. 

Med frikommuneforsøget opnår Ballerup Kommune en række undtagelser, så fami-lien kan tilbydes én samlet plan, og en helhedsorienteret sagsbehandling, der tager afsæt i den enkelte families ressourcer og udfordringer. Sagsbehandlingen bliver samtidigt mere enkel og indsatsen bliver mere tilpasset den enkelte families livssi-tuation. 

Målgruppen for frikommuneforsøget er:
 • Uddannelseshjælpsmodtagere (aktivitetsparate § 2.13 lov om aktiv beskæftigelsesindsats), der har børn i alderen 0-15 år
 • Rehabilitander (§ 2.11 lov om aktiv beskæftigelsesindsats), der har børn i alderen 0-15 år.
Baggrunden for udvælgelsen af denne målgruppe er, at det vurderes at ville skabe værdi for borgerne med en tværgående sammenhængende indsats. 
 
Borgere der har været omfattet af familieindsatsen vil blive tilbudt at fortsætte selvom de på sigt eventuelt ikke længere er den del af målgruppen. 
 
Principper
Den nye løsning for familierne tager afsæt i en overordnet ambition om at skabe en mere helhedsorienteret indsats for målgruppens familier. Den nye løsning bygger på følgende principper:
 • En tovholder, der varetager "en indgang" til samarbejdet med alle dele af den kommunale forvaltning
 • Et tværfagligt team, der på tværs af alle relevante fagområder udarbejder en fælles mål- og aftaleplan (En Plan)
 • Borgeren er aktiv medproducent af udarbejdelsen af En Plan for at opnå ud-dannelse og job.

Forsøgshjemmel

Kommunalbestyrelsen har besluttet at gøre brug af nedenstående fritagelsesmulig-heder i Lov om frikommunenetværk.
 
For at kunne udarbejde En Plan, fritages kommunen for at udarbejde øvrige planeri henhold til følgende paragraffer:
 • Serviceloven §§ 140-141
 • Serviceloven § 54
 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§27-30 (Min Plan)
 • Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 52 (Min Plan)
 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 30a (Rehabiliteringsplan - indsats-delen)
 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 12a-12b
 • Lov om aktiv socialpolitik § 50
 • Lov om sygedagpenge § 13c.
For at kunne tilrettelægge mere individuelle kontaktforløb for
borgere, der er omfattet af målgruppen, er der øget procesfrihed. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af følgende proceskrav:
 • § 16, stk. 1 og stk. 3-6 og 8, §§ 17-20 b, og 73 a, stk. 2-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der er fastlagt krav til det individuelle kontaktforløb
 • §§ 35, 36 og 38, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der fastlægges krav til den individuelle jobsamtales indhold
 • § 13 b, stk. 1, 2 og 4 i lov om sygedagpenge, hvorefter kommunen skal fastlægge opfølgning, herunder opfølgningsform og hyppighed.

Kontakt

Camilla Larsen
Uddannelses-
ekspressen
Socialrådgiver
Jobcenter Ballerup

4477 6538

E-mail