Sankt Hans bål

NB: Beredskab Øst  har mandag den 18. juni 2018  indført forbud mod afbrænding af Sankt Hans bål samt anvendelse af ukrudtsbrænder på grund af den langvarige tørke. Du kan holde dig orienteret her.

Ballerup Kommune ønsker alle en god og sikker Sankt Hans aften.

Følg disse råd, når du planlægger og afbrænder bål i Ballerup Kommune:

 • Du skal have lov af ejeren til at bruge arealet, hvor bålet skal placeres.
 • Søg tilladelse via Virk.dk, hvis du gerne vil bruge kommunens arealer.
 • Kommunen har ret til at fjerne grenbunker, som anbringes på kommunens arealer mere end 3 måneder før Sankt Hans aften.

Overhold afstandskrav, så det undgås, at ilden spreder sig.  

Afstandsreglerne er fastsat ved lov og et Sankt Hans bål skal placeres i en afstand af mindst:

 • 30 m til huse med fast tag
 • 60 m fra brændbare markafgrøder
 • 200 m fra bygninger med let antændeligt tag (stråtag og lign.)
 • 200 m fra nåletræsbevoksninger og anden brændbar vegetation
 • 200 m fra større oplag af træ, brændbar emballage, brandfarlige væsker m.m.

Se plakat fra Beredskabsstyrelsen om: Forsvarlig placering af Sankt Hans bål

Hjælp de mange smådyr, der gerne bygger reder i grenbunker:

 • Byg først bålet 1-2 dage før afbrændingen
 • Flyt eller gennemrod bålet, inden det brændes af – især hvis bålet er opbygget gennem længere tid

Opbygning

 • Brug kun rent træ. Anvend aldrig trykimprægneret eller malet træ eller affald
 • Sørg for, at alt materialet til bålet er så tørt som muligt
 • Vær omhyggelig med opbygningen, så bunken ikke risikerer at vælte, mens den brænder
 • Kernen i bålet kan opbygges af en stak sammenkrøllet avispapir, tørt kvas og grene. Lav en opbygning, hvor mindre grene eller flækkede træstykker ligger, så de dækker over bålets kerne

Optænding

 • Brug aldrig benzin, sprit eller andre brandfarlige væsker
 • Brug en lang fakkel eller en ukrudtsbrænder for at nå ind til avispapiret og kvaset i kernen i bålet
 • Tænd ikke bålet, hvis det blæser kraftigt (pga. brandfare ved flyvende gnister)

Slukning

 • Sørg for, at bålet er helt slukket, når du forlader det 

Kontakt

Ballerup Kommune

Team Byg

Majbritt Marfeldt

44 77 22 89

mma@balk.dk