Bredbånd

Ballerup Kommunes borgere og virksomheder har udfordringer i forhold til adgang til en tidssvarende digital infrastruktur.

Flere steder i kommunen er der konstateret ringe mobildækning, ligesom der i flere områder ikke opnås acceptable internetforbindelser. Læs mere om bredbånd i Ballerup nedenfor.

Tjekditnet - Ballerup

Tjekditnet nøgletal for Ballerup

 

Ballerup Kommunes borgere og virksomheder har udfordringer i forhold til adgang til en tidssvarende, digital infrastruktur. Flere steder i kommunen er der konstateret ringe mobildækning ligesom der flere i flere områder ikke opnås acceptable internetforbindelser.

I dagens Danmark efterspørger virksomheder og borgere i stigende omfang adgang til internetforbindelser og mobilt bredbånd med høj hastighed og af høj kvalitet. Samtidig er udviklingen af Ballerup Kommunes erhvervsliv, bosætningspolitik samt udviklingen af kommunens velfærdsydelser afhængige af en velfungerende digital infrastruktur i kommunen.

Regeringen har besluttet, at alle danskere i 2020 skal have internetadgang, der - med nutidsøjne - er lynende hurtigt: 100 megabit/s til download og 30 megabit/s til upload. Der er sat 300 millioner af til formålet på landsplan blandt andet gennem bredbåndspuljen. Imidlertid synes kommunalbestyrelsen ikke, at opgaven bliver løst tilfredsstillende eller i det tempo, det er nødvendigt og har derfor besluttet at sætte gang i en aktiv indsats, for at få udbredt højhastighedsbredbånd i Ballerup Kommune.

Etablering af bredbånd er som udgangspunkt en statslig og/eller privat opgave, og der sættes aktivt ind i udviklingen af området i det omfang lovgivningen indenfor kommunalfuldmagten gør det muligt. Følgende beskriver den vision som kommunalbestyrelsen har formuleret:

Ballerup Kommunes vision er at sikre kommunens borgere og virksom­heder den mest veludbyggede og mest tidssvarende bred­båndsinfrastruktur af høj kvalitet i hele kommunen.

 • Kommunens borgere skal sikres adgang til hurtige og tidssvarende mobil- og bredbåndsforbindelser af høj kvalitet, der understøtter borgernes digitale hverdag.
   
 • Visionen skal understøtte, at kommunen sikrer nuværende og kommende erhvervsvirksomheder de bedste digitale vækstmuligheder.  Samtidigt skal visionen understøtte, at kommunen tiltrækker innovative, digitale opstartsvirksomheder.
   
 • Visionen skal understøtte, at de nye digitale velfærdsydelser kan bidrage til bedre livskvalitet, tryghed og fleksibilitet for kommunens borgere.
   
 • Ballerup Kommune ønsker desuden at styrke egen digital infrastruktur gennem etablering af tidssvarende højkvalitetsforbindelser mellem kommunens lokationer.

Som lovgivningen er i dag, må kommuner ikke tilbyde bredbånd. Men der er andre muligheder for at hjælpe til at fremme udbredelsen af bredbånd indenfor kommunens grænser. Ifølge lovgivningen (kommunalfuldmagten) må Ballerup Kommune:

 • Etablere tomrør i samgravning med interne og eksterne graveprojekter. Det beskytter kommunens investering i vejbelægning (vejkapitalen).
   
 • Etablere tomrør, hvis det giver mening i forhold til egne, interne behov (dvs. etablere fiberforbindelser mellem de kommunale lokationer).
   
 • Gerne etablere en vis overkapacitet for at dække fremtidige behov – også de langsigtede. Den overkapacitet, der i mellemtiden ikke anvendes (betegnet som passiv infrastruktur) må lejes ud til private aktører (lokale borgerforeninger eller private operatører).

Leje af passiv infrastruktur
Det er endnu ikke afgjort, hvordan udlejning af evt. passiv infrastruktur skal foregå, og hvad prisen skal være. Det bliver i henhold til kommunalfuldmagten og de gældende regler og krav på området.

Se mere om moderniseringen af belysningen i Skovlunde, hvor der bliver lagt tomrør ned i en stor del af området i samgravning med belysningsprojektet.

Bredbåndsprojektet lægger tomrør ved alle relevante lange gravestrækninger.

Imidlertid er der forskellige tekniske udfordringer, hvor der ligger gasledninger. Loven kræver nemlig af sikkerhedsmæssige årsager en respektafstand på én meter ved parallelføring af gasledninger og tomrør. Skulle der opstå et hul på et gasledning vil den kunne finde vej ind i tomrøret, og dermed ind i private hjem.

Ballerup Kommune er bredt dækket af gasledninger, og det giver naturligvis lidt udfordringer i forhold til tomrør. Derfor er det ikke muligt på forhånd at konstatere 100%, om der kan lægges tomrør i en strækning, hvor der ligger gasledninger, før man reelt har gravet op og åbnet jorden.

Der er alternative muligheder til at lægge fiberkabler direkte i jorden, hvis der ligger gasledninger i begge sider af en vej, men det er udenfor kommunalmagtens beføjelser, og derfor ikke en mulighed for kommunen i forhold til at stille passiv infrastruktur til rådighed.

Bredbåndsprojektet samgraver i videst mulige udstrækning med andre interne og eksterne graveprojekter i kommunen.

Samgravning betyder, at en graveaktør er forpligtet til at tage andre ledningsejeres ledninger/rør med i sit graveprojekt. Det betyder væsentligt færre omkostninger i forbindelse med etablering af bredbåndsinfrastruktur for kommunen, borgere og teleoperatører. En anden væsentlig faktor er besparelsen på Vejkapitalen. Jo mindre en vejbelægning brydes op, jo større besparelse har kommunen på erstatning og udskiftning af fliser og asfalt med mere. 

Derfor samgraver bredbåndsprojektet i alle de gravestrækninger, hvor det giver mening at få lagt tomrør med. Det betyder, at der aktuelt er lagt tomrør ned i en stor strækning i samgravning med en ekstern graveoperatør. Der er også indgået aftale om en tilsvarende større samgravning i Skovlunde med en ekstern graveoperatør i løbet af forår og sommer 2017.

Læs mere om gravetilladelse og samgravning her!

Opdatering pr. 24. april 2017

Hvis du ønsker lynhurtigt internet, kan du kontakte en af de tre internetudbydere, der i tilbyder fiberbredbånd i Skovlunde, hvor kommunen i øjeblikket moderniserer belysningen. Det drejer sig om et større område af Skovlunde syd ("Viften") samt den østlige del af Skovlunde nord.

Du kan læse mere om, hvor de tre præcist tilbyder fiber, samt deres kontaktside. Klik her:

DanskNet  

Gigabit

YouSee     

Bor du i et område, hvor der ikke er fiber, kan du ligeledes kontakte disse og andre internetudbydere for at høre, hvad dine muligheder er for at få adgang til fiber. Internetudbyderne anbefaler, at du foretager en rundspørge om interessen for at tilmelde sig fiber i dit område, hvis I er flere der ønsker bredbånd baseret på fiber. Så har internetudbyderen et godt udgangspunkt at gå efter.

--------------------------------------------------

Opdatering pr. 1. april 2017
I forbindelse med moderniseringen af belysningen i Skovlunde - Viften og Skovlunde nord (sidste del), har hele tre internetudbyder takket ja til at "gå med i jorden" - dvs. at de samgraver med kommunen. Det betyder, at flere indbyggere har mulighed for at få adgang til lynhurtigt bredbånd. 

Gravearbejdet er godt i gang i Skovlunde, hvor store tromler af fiberrør kan ses de steder, hvor gravearbejdet er i gang.

Belysningsprojektet kan du læse mere om her.

Der blev udleveret en pdf-fil om bredbåndsprojektet, som du kan læse her. Her kan du bl.a. læse om nogle af de praktiske og økonomiske forskelle på, at grundejerforeningerne slår sig sammen om at eje infrastrukturen selv overfor en teleoperatør. 

 

Det kan være en stor fordel, at de enkelte borgere - fx i form af grundejerforeninger - slutter sig sammen i én fælles forening. Jo flere I er, desto mere seriøse fremstår I som forhandlere:

 • Når man ønsker at tiltrække en internetudbyder, eller
 • Hvis foreningen etablerer sit eget lokale bredbåndsnet.

Foreninger har mulighed for at indgå flerårige kontrakter med en internetudbyder på vegne af alle medlemmerne.

En lokalforening kan være en eller flere sammenslutninger af Grundejerforeninger, men det kan også være en forening dannet på tværs af Grundejerforeninger og/eller blot en gruppering af borgere indenfor et område. Hvis I stifter en lokalforening kan I med fordel lade jer inspirere af Antenneforeningernes konstruktion.

Du kan læse mere om oprettelse af en fælles forening på Energistyrelsens hjemmeside på ens.dk 

Her kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis der ligger kommunale tomrør i dit område, og du gerne vil have etableret hurtigt bredbånd. Nedenstående tekst kan du printe ud som pdf her

Etablering af hurtigt bredbånd

Flere områder af Ballerup Kommune har meget dårlig dækning med mobil- og bredbånd. Derfor har Ballerup Kommunes kommunalbestyrelse besluttet at kommunen aktivt skal forsøge at få udbredt bredbånds- og mobilforbindelser af høj kvalitet i kommunen.

Dette kan ske ved, at kommunensikrer den størst mulige grad af samgravning med andre aktører - herunder internetleverandører. Flere leverandører har reageret positivt på disse samgravningsmuligheder og har etableret eget fibernet. Når kommunen graver i et givent område, er der derfor gode muligheder for borgerne for at få adgang til moderne infrastruktur ved at indgå i dialog med internetleverandørerne om udbredelse af deres fibernet til beboernes områder.

Her kan du som lokal borger læse en række forslag til, hvordan etableringen af hurtigt bredbånd kan foregå i jeres område. Det er vigtigt, at I søger konkret rådgivning om projektet hos den graveentreprenør og/eller internetudbyder, som I vælger at henvende jer til. De kan lave en helt specifik projektplan for etablering af fibernet i jeres område.

 

De to modeller

Her beskriver vi modellernes muligheder. Fordele og ulemper beskrives senere.

Operatøren etablerer og ejer

tomrør

 

TV-forbindelse

Uanset hvilken model I vælger, er der behov for at undersøge mulighederne for at vælge tv-udbyder uafhængigt af hvem, der leverer internet til jer. Flere og flere vælger at streame tv direkte over internetforbindelsen. Andre ønsker en mere traditionel levering af tv-kanaler. På side 8 er en liste over udbydere af traditionelle tv-kanaler. Dem, der ønsker en traditionel levering af tv-kanaler, kan tegne individuelt abonnement hos en af disse tv-udbydere.
 

Hvad kan du gøre for at få hurtigt bredbånd?
Bliver der gravet i dit område, har du følgende muligheder:

FØRSTE SKRIDT

Undersøg om der er interesse for at få hurtigt bredbånd i dit område?
Find ud af hvem af dine naboer i dit nærområde/grundejerforening og lign., der er interesserede i at få hurtigt bredbånd. Præsentér dem for de to ovenstående modeller, som I kan vælge imellem for at få etableret hurtigt bredbånd. Dernæst skal I finde ud af, hvilken af de tre modeller, der passer jer bedst.

ANDET SKRIDT

Når I har valgt den af de to modeller, der passer jer bedst, går I videre med følgende opgaver, der knytter sig til den valgte model:

Internetleverandøren etablerer og ejer

 • Hvis I vælger ikke at eje fibernettet selv, henvender I jer til en internetudbyder, og foreslår denne at etablere fibernettet. Det kræver blot, at I er tilstrækkelig mange i området, der tilslutter sig internetforbindelse hos den pågældende internetudbyder. På side 8 er en liste over nogle af de internetudbydere på markedet. I visse dele af kommunen har TDC overtaget DONGs fibernet, men ikke færdiggjort det. I disse områder kan I kontakte TDC og opfordre til, at de færdiggør fibernettet, så I kan kobles på hurtigt bredbånd.
   
 • I kan vælge at slutte jer sammen i en lokal internetforening for at  stå stærkere i en forhandlingssituation om de bedste mulige priser og tilbud om bredbånd.
   
 • Eller I kan blot tilslutte jer individuelt og uafhængigt af andre.
   
 • Vær opmærksom på, at I skal have tilsluttet det enkelte hus til fibernettet, som operatøren graver ned i vejen. Det er en udgift, som den enkelte grundejer selv skal bekoste, og det kan trækkes fra som håndværkerfradrag.

Beboere danner lokal internetforening og ejer selv

Hvis I er flere, der slår jer sammen om at eje fibernettet i en forening, kan I frit vælge mellem internetudbydere efterfølgende. I skal først etablere en internetforening. Jo flere I er, desto mere interessante er I for en internetudbyder.

 • ​Dan en lokal internetforening. I kan danne foreningen på tværs af grundejerforeninger og veje. Det er blot afgørende, at jeres ejendomme ligger indenfor rimelig afstand af hinanden. Du kan læse mere om, hvordan man stifter en lokal internetforening og formulere vedtægter mv. på Energistyrelsens hjemmeside (ens.dk). En internetforening er sammenlignelig med antenneforeninger, og Energistyrelsen anbefaler, at I tager udgangspunkt i eksempler på vedtægter for antenneforeninger. Se fx her: https://www.glostrupparken.dk/internet/index.php/vedtaegter
   
 • I skal have afklaret, om I vil stå for etableringen af fibernettet selv ligesom i model 2. Eller om I vil have en internetudbyder til at stå for etableringen ligesom i model 3. Det er også muligt at indgå en samlet aftale.
   
 • ​I skal have afklaret, hvor mange der ønsker tv. Ved at etablere jeres eget fibernet, skal hver grundejer indgå en aftale med en tv-leverandør. Vi har listet nogle af alternativerne til at få adgang til tv op senere i dokumentet.
   
 • Når I har formuleret internetforeningens vedtægter, vil I også have formuleret en aftale omkring etableringsomkostninger og omkostninger ved senere tilslutning til nettet. Skal det fx være dyrere at koble sig på efter etableringen? Jo flere der tilslutter sig på fra starten, jo billigere er det for den enkelte.
   
 • I skal meddele kommunen, om I ønsker at gøre brug af de tomrør kommunen evt. nedgraver i området. I skal kontakte og indgå aftale med en entreprenør. Der skal indhentes konkrete tilbud på, hvad det vil koste at etablere den færdige infrastruktur (gravearbejde og ilægning af fiber, etablering af fiberskabe mv.). Entreprenøren kan se, hvor der evt. skal lægges rør for at forbinde de rør kommunen har lagt. Se kortet på www.ballerup.dk/bredbaand.
   
 • Ny mulighed for samgravning
  I kan også indgå aftale om samgravning med kommunen, dér hvor kommunen graver i forvejen. Det giver jer en besparelse, at entreprenøren lægger tomrør/gnavesikrede kabler for jer i forbindelse med, at de alligevel graver for kommunen. 
                                                              Samgravning med kommunen
  Når I indgår en aftale med entreprenøren, kan I indgå en aftale om følgende scenarie: internetforeningen betaler for etableringen af fibernettet i de store hovedveje. Den enkelte grundejer betaler selv for det gravearbejde, der skal ske fra vejen og ind til det enkelte hus. Entreprenøren kan således fakturere lokalforeningen for de store hovedveje og individuelt fakturere den enkelte grundejer for koblingen fra hovednettet til huset. Hele tilbuddet skal indeholde både den store hovedstruktur samt koblingen fra vejen til husene. Således opnår I mængderabat ved at tilmelde jer flest muligt i tilbuddet. Samtidig opnår I fordel af at kunne trække etablering af fremføringen fra vejen og ind til huset fra som håndværkerfradrag.
   
 • Kontakt en internetudbyder og indgå en aftale om internetforbindelse. I skal samtidig indgå en driftaftale om vedligeholdelse og hjælp ved fejl på de fysiske ledninger. Der skal tegnes en forsikring på fibernettet.

  Vi ejer vores eget fibernet

Fra Teleoperatør til Lokalinternetforening

Vi kender til denne løsning fra Sverige, men kan ikke finde lignende løsninger i Danmark. I denne konstellation slutter I jer sammen i en lokal internetforening, og får en internetleverandør til at etablerer hele fibernettet. I binder jer som lokalforening til en serviceaftale om internetforbindelse med internetleverandøren i en given periode. Derefter overgår ejerskabet af infrastrukturen til lokalforeningen. Det er således internetudbyderen, der står for etableringen af infrastrukturen mod, at I overtager det hele efterfølgende efter nærmere aftale. Vi har ingen beregning på denne model i det økonomiske overblik, da vi ikke kender til danske eksempler.

 • Dan lokalforening jf. ovenstående (se overfor)
   
 • Kontakt forskellige internetleverandører og præsenter dem for forslaget. Indgå kontrakt og en serviceaftale om internetforbindelse.
   
 • Kontakt en internetudbyder og indgå en serviceaftale om internetforbindelse. I skal samtidig indgå en driftaftale om vedligeholdelse og hjælp ved fejl på de fysiske ledninger. Der skal tegnes en forsikring.

Fordele og ulemper

Der er forskellige fordele og ulemper ved de forskellige modeller. Vi har for overblikkets skyld stillet dem op overfor hinanden Det er forenklet og det vil være nødvendigt, at få belyst den tekniske løsning, økonomiske og juridiske forhold nærmere før I endeligt beslutter jer. Vi har som nævnt ikke en beregning på model 3, hvor operatøren leverer infrastrukturen, som lokalforeningen på et senere tidspunkt overtager.

Leverandør >< lokal internetforening

Økonomisk overblik

Nedenfor har vi lavet et skøn over omkostningerne i forbindelse med etableringen af en færdig fiberinfrastruktur alt efter, hvem der er ejer af infrastrukturen. Som det fremgår nedenfor, vil I tjene investeringen ind i løbet af to til fem år. Der er ikke taget forbehold for fremtidig opgradering og vedligeholdelse af infrastrukturen, men det er, så vidt vi er bekendt, ikke store beløb, det handler om.

oekonomisk_oversigt_med_tal.jpg

oekonomisk_oversigt_table.jpg

Rådgivning og professionel bistand til etableringen

Grundejerne/den lokale internetforening bør søge teknisk og juridisk bistand i forbindelse med etablering af foreningen og projektet.

Relevante links til mere viden

Ballerup.dk
Der er mange flere relevante oplysninger at finde, hvis du går på kommunens hjemmeside. Her kan du læse om den politiske vision bag projektet, og om de udfordringer som gasledningerne giver. Her kan du også læse mere om de tomrør, der lægges ud i forbindelse med moderniseringen af belysningen.  

Tjekditnet.dk
Her finder du også links til, hvordan man danner en lokalforening og link til tjekditnet.dk hvor du kan søge oplysninger om den konkrete bredbåndsforbindelse på din specifikke adresse.

Ens.dk

På Energistyrelsens hjemmeside kan du finde information om bredbånd, priser og foreningsdannelse med mere.

TV-leverandører

TV2 Play        http://play.tv2.dk/

ViaSat             https://www.viasat.dk/

Boxer              https://www.boxertv.dk/

Homebox        https://yousee.dk/tv.aspx

Canal Digital  https://www.canaldigital.dk/

Internetleverandører

Telia          https://www.telia.dk/privat/abonnementer/bredbaand/

DanskNet  https://www.dansknet.dk/bredband

Gigabit       https://gigabit.dk/

YouSee       https://yousee.dk/bredbaand/overblik.aspx

Telenor       https://www.telenor.dk/shop/bredbaand/

Bolig:net     https://www.bolignet.dk/privat/fibernet/

Hiper           https://www.hiper.dk/bredbaand

Waoo           http://www.waoo.dk/fiberbredbaand

Kviknet       https://www.kviknet.dk/

Skywire       https://www.skywire.dk

 

Ordforklaringer

Ordforklaringer

Kontakt

Nanna Andersen Milthers
nami@balk.dk
2069 1291

 

 

Samgravning er, når fx flere ledningsejere nedgraver flere forskellige kabler i samme gravearbejde. 

Med samgravning undgås flere på hinanden følgende opgravninger og det giver fordele, som fx:

 • Beboere og fodgængere generes mindst muligt
 • Trafikken generes mindst muligt
 • Vejbelægningen holder længere (hver opgravning slider på belægningen)

Ballerup Kommune har udviklet en abonnementsordning, der fungerer som en udvidet service om mulighed for samgravning. Ordningen er et tillæg til de informationer, der i øvrigt skal håndteres i forhold til de involverede ledningsejere for det pågældende graveområde. 

Hvis du ønsker at samgrave, kan du læse mere om det her.