Råd & Nævn

Råd & Nævn

Hvad er et Børn- og unge-udvalg? 
Udvalget træffer beslutning om iværksættelse af foranstaltninger for børn og unge uden forældrenes samtykke, fx:

 • Tvangsanbringelse
 • Tvangsmæssig undersøgelse eller behandling
 • Afbrydelse af samvær
 • Afbrydelse af brev-, mail- eller telefonkontakt

Hvem er med i udvalgene?
Børn- og Ungeudvalgets sammensætning og kompetence er nærmere beskrevet i retssikkerhedslovens § 18 og 19 og i servicelovens § 58 og 74.

Møder
Møder afholdes for lukkede døre og efter behov.

 

Læs mere om Ballerup Ungdomsråd på Vognporten

Formål for Ballerup Beskæftigelsesforum

Ballerup Kommune har nedsat Ballerup Beskæftigelsesforum i 2015 som erstatning for det lokale beskæftigelsesråd (LBR) og som supplement til de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR).

Formålet med Ballerup Beskæftigelsesforum er at rådgive Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget om relevante beskæftigelses- og uddannelsesrettede emner og dermed at sikre fortsat indspil fra aktører på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet og at skabe grobund for evt. samarbejdsprojekter.

Ballerup Beskæftigelsesforum drøfter aktuelle emner og udfordringer på beskæftigelsesområdet og i relation til uddannelse for unge efter endt grundskole, herunder specialiserede uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede tilbud til unge med særlige behov, uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede tilbud til ledige og sygemeldte borgere. Forummet kommer med input, der kan inspirere og danne grundlag for de politiske prioriteringer i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Dialogen i Ballerup Beskæftigelsesforum skal også medvirke til at sikre viden om og en forståelse for de politiske beslutninger på udvalgets område, samt give lejlighed til at drøfte dem.

Du kan se kommissoriet her.

Sammensætning af medlemmer til Ballerup Beskæftigelsesforum

Ballerup Beskæftigelsesforum består af borgmester, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, repræsentanter for virksomheder/arbejdsgivere, faglige organisationer, uddannelsesområdet, Handicaprådet og Psykiatrirådet. Ballerup Beskæftigelsesforum mødes to gange om året.

Medlemmer til Ballerup Beskæftigelsesforum

Formand Musa Kekec, der også er formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Borgmester Jesper Würtzen
Anja Holtze, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget                                             
Sussie Wandel, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget                                    
Per Mortensen, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget        
Lars-Erik Rasmussen, Greens Engros ApS               
Anders Hundahl, Asfaltindustrien
Christian Lind-Holm Kuhnt Institutionsvask
Carsten Enevoldsen, 3F Storkøbenhavn                
Klaus Gerschanoff, FOA afdeling 1      
Lasse Lippert Laursen, HK                                  
Rasmus Frimodt, Erhvervsskolen NEXT
Tina Jensen, Ballerup Herlev Produktionshøjskole
Carsten Bøtker, UU-Vestegnen          
Jeanett Dahl Pedersen, AOF Vestegnen
Annette Loop, Handicaprådet
Psykiatrirådet

Ballerup Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Team Danmark som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Ballerup Kommune.
Der er i den forbindelse nedsat et eliteidrætsråd. Eliteidrætsrådet skal medvirke til, at realisere samarbejdsaftalen samt udmønte Ballerup Kommunes politik på elite- og talentområdet.

Særligt skal Eliteidrætsrådet medvirke til:

 • at formulere årlige handlings- og indsatsplaner på elite- og talentudviklingsområdet,
 • at prioritere indsatsen indenfor elite- og talentudvikling
 • at skabe opmærksomhed om de idrætspolitiske initiativer på elite- og talentområdet
 • at arbejde for at optimere vilkår for foreningerne og udøvernes muligheder for at dyrke idræt og udvikle talenter.

Eliteidrætsrådet har følgende sammensætning:

 • den til enhver tid siddende borgmester som formand for Eliteidrætsrådet
 • den til enhver tid siddende formand for Kultur- og Fritidsudvalget
 • den til enhver tid siddende formand for Skole- og Uddannelsesudvalget
 • yderligere 1 kommunalbestyrelsesmedlem
 • 2 repræsentanter for idrætsforeningerne, udpeget blandt satsningsidrætsgrenene i Ballerup Kommune
 • 1 repræsentant for erhvervslivet i Ballerup Kommune
 • 1 repræsentant for uddannelsesinstitutionerne.

Yderligere information

Se dagsorden/referat

Folkeoplysningsudvalget refererer til Kultur og Fritidsudvalget og skal inddrages i sager af generel betydning for det folkeoplysende område. Det sker fx forud for vedtagelse af:

 • Folkeoplysningspolitikken
 • Kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed
 • Tilskudsregler for den folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningsudvalget er først og fremmest et høringsorgang. Høring af udvalget i relevante sager skal ske på så tidligt et tidspunkt, at udvalget kan udtale sig, inden der træffes afgørelse. Udvalget kan udover høringsretten stille forslag til emner, der skal drøftes på Kultur- og Fritidsudvalgets årlige foreningsmøde.
 
De ni medlemmer er valgt således: 

 • Tre medlemmer blandt Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer, valgt af Kommunalbestyrelsen
 • To repræsentanter fra idrætsforeningerne
 • To repræsentanter fra aftenskolerne
 • To repræsentanter fra øvrige frivillige folkeoplysende foreninger

Folkeoplysningsudvalgets sammensætning pr. 1. januar 2018

Dagsorden med bilag - møde den 31. januar 2018

 

Læs kommissorium for frivillighedsrådet her

I perioden 2018 - 2021 har frivillighedsrådet følgende medlemmer:

For Kommunalbestyrelsen

Charlotte Holtermann (A)
Jacob Wøhler Jørgensen (V)
Ulrik Falk-Sørensen (F)

Valgte medlemmer

Jan Ankler
Ebbe Brems
Erik Frandsen
Connie Hartz 

Gaia Merete Iversen 

Mila Kahrimanovic 

Karsten Kriegel

Morten Løgager

Birte Passer

Hvad er Grønt Råd?
I Grønt Råd drøfter borgere, foreninger og politikere, hvordan Ballerup kan blive en grønnere kommune - i forhold til natur, trafik, affald, forurening og forsyning.

Grønt Råd blev etableret i 2006 som et forum, der afgiver høringssvar til de planer, som Ballerup Kommune udarbejder.

Hvem er med i Grønt Råd?
Her finder du oversigt over medlemmer af Grønt Råd 

Grønt Råds møder i 2018
31. maj 2018
25. september 2018
29. november 2018

Grønt Råds Pulje
Grønt Råd har årlig pulje på 50.000 kr., som støtter lokale grønne initiativer indenfor natur, trafik, forsyning, affald, videndeling, forurening, arealanvendelse m.v.

Hvem kan søge om tilskud fra Grønt Råds Pulje?
Borgere, foreninger, boligafdelinger m.v. kan søge om tilskud til lokale aktiviteter fx oplysning, afholdelse af arrangementer og andre lokale miljøtiltag.

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Hvis du vil søge tilskud, skal du sende en kort ansøgning, der beskriver hvad du vil søge tilskud til og hvorfor.

Løbende behandling af ansøgninger til Grønt Råds Pulje 
Ansøgninger til Grønt Råds Pulje skal være Sekretariatet for Grønt Råd i hænde fire (4) uger før en fastlagt mødedato. Bemærk, at det er ikke muligt at søge penge fra puljen ved årets sidste møde. 

Du kan sendes din ansøgning til

Ballerup Rådhus
Sekr. for Grønt Råd
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

eller borger@balk.dk

Mærk emnefeltet med ”Ansøgning til Grønt Råds pulje”

Yderligere info
Ansøgningsskema
Ansøgningskriterier

Kommisorium for Grønt Råd

Læs dagsorden/referat

Læs mere om Grønt Råd
Besøg Grønt Råds egen hjemmeside

Handicaprådets formål

 • Udvikle og øge indflydelse på kommunens beslutninger indenfor handicapområdet
 • Fastholde kommunens forpligtigelse til at holde rådet orienteret om udviklingen inden for sociale- og tilgrænsende områder

 • Tage spørgsmål af generel karakter vedrørende sociale, kulturelle, boligmæssige, byplanmæssige og trafikale forslag op til drøftelse, og fremsætte forslag om ændringer og forbedringer

 • Foreslå nye aktiviteter.

Arbejdsområder

 • FN’s standardregler om lige muligheder for handicappede
 • Hjælpemidler
 • Døgninstitutioner for børn og unge
 • Bofællesskaber for fysisk/psykisk handicappede
 • Adgangsforhold til offentlige og private byggerier
 • Institutioner for børn og voksne med vidtgående fysiske og psykiske handicap
 • Revalidering
 • Handicapvenlig byplanlægning.
 • Information

Du kan skrive til Handicaprådet ved at kontakte medlemmerne direkte eller på følgende adresse:
Handicaprådet i Ballerup
Center for Social og Sundhed
Handicap og Psykiatri
Hold-An Vej 7
2750 Ballerup

eller på e-mail: social-adm@balk.dk att: Handicaprådet i Ballerup

Hvem er med i Handicaprådet:

Medlemmer af Handicaprådet

Mere info:

Læs dagsorden/referat
Det Centrale Handicapråd
Handicapkonventionen
Danske Handicaporganisationer
Forældreforeningen til handicappede i Ballerup Kommune
Sind - lokalafdelingen

I Ballerups pensionistkredse er der mange forskellige råd. Seniorrådet (tidligere kaldt Ældrerådet) er valgt ved lov, og er en selvstændig forvaltningsenhed i Ballerup Kommune. 

Hvad er Seniorrådet?
Seniorrådet er valgt ved lov, og er en selvstændig forvaltningsenhed i Ballerup Kommune.

Seniorrådet har høringsret i alle initiativer der har betydning for ældre borgere i Ballerup. Det vil sige, at rådet skal høres, når kommunalbestyrelsen behandler en sag, der berører ældreområdet.

Seniorrådet tager generelle spørgsmål vedrørende de ældres forhold op til debat og fremsætter forslag til Kommunalbestyrelsen. Det kan f.eks. være spørgsmål vedrørende trafikforhold, kulturtilbud eller byudvikling.

Rådet kan ikke behandle personsager, men modtager gerne henvendelser om spørgsmål, som mere generelt vedrører ældres forhold i kommunen.

Medlemmer af Senirrådet for perioden 2018-2021:

Se medlemmer fra Seniorrådet her

Hvordan bliver jeg medlem af Seniorrådet?
Seniorrådet vælges ved direkte valg af alle borgere der er fyldt 60 år.
Opstillingsberettiget til valget er også borgere, der er fyldt 60 år.

Det nuværende seniorråd har funktionsperiode fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2017. Perioden følger perioden for Kommunalbestyrelsen.

Hvordan kontakter jeg Seniorrådet?
Du kan kontakte Seniorrådets medlemmer direkte eller skrive til Seniorrådet på følgende adresse: 
Seniorrådet i Ballerup, Center for Social og Sundhed, Rådhuset, Hold-An vej 7, 2750 Ballerup

Yderligere information
Læs dagsorden/referat
Læs vedtægter for Seniorrådet

Kontakt

Politik og 
Borgerservice 

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail