Åben skole

Den åbne skole i Ballerup samarbejder med idræts- og kulturlivet, de frivillige organisationer og foreninger, herunder kulturinstitutioner, det lokale erhvervsliv og ungdomsuddannelser. 

Åben skole betyder, at skolerne samarbejder med det omgivende samfund og inddrager sin omverden på en måde, der understøtter elevernes læring, trivsel og motivation. Det er med til at give en varieret skoledag og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau. Aktiviteterne tilrettelægges, så de tager udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål og formålet er:

 • at eleverne bliver så dygtige, de kan
 • at eleverne får et større kendskab til samfund og det lokale foreningsliv

Se Åben Skoles egen hjemmeside her.

I Ballerup Kommune har vi udarbejdet et koncept for, hvordan vi arbejder med Åben Skole. 

Formål

Den åbne skole samarbejder med idræts- og kulturlivet, de frivillige organisationer og foreninger, herunder Ballerups kulturinstitutioner, det lokale erhvervsliv og ungdomsuddannelser.

Med åben skole udvides læringsrummet og det omgivende samfund kommer til skolen eller undervisningen flyttes ud af klasselokalet.

Målet med Åben Skole er:

 • at eleverne bliver så dygtige, de kan.
 • at eleverne får et større kendskab til samfundet og det lokale foreningsliv.

Elevernes læring

Åben Skole betyder, at skolerne samarbejder med det omgivendesamfund og inddrager sin omverden på en måde, der understøtter elevernes læring, trivsel og motivation.

Åben Skole er en integreret del af en længere og mere varieret skoledag og er medvirkende til at udfordre den enkelte elevs faglige niveau.

Aktiviteterne tilrettelægges, så de tager udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål.

Formålet med samarbejdet er at udvide læringsrummet ved hjælp af en varieret undervisning med afsæt i de mål skolen opstiller for elevernes læring og trivsel. Fokus er, at alle børn lærer optimalt og at alle skaber fællesskabet i skolen.

Det betyder at:

 • Lærere og pædagoger sikrer at, det aktuelle forløb tager udgangspunkt i deres årsplan, og dermed arbejdet med Forenklede Fælles Mål og læringsmål.
 • Skole og samarbejdspart (idræts- og kulturlivet, de frivillige organisationer og foreninger, herunder Ballerups kulturinstitutioner, det lokale erhvervsliv og ungdomsuddannelser) har afstemt forventninger til målet for elevernes læring og trivsel inden forløbet påbegyndes.
 • Åben Skole ikke skal tænkes som et ekstra projekt, men som et middel til en mere varieret undervisning

Denne form for undervisning giver skolen:

 • Nye muligheder for at folde de forskellige fag ud
 • En anden form for kvalitativ fordybelse
 • Nye læringstilgange
 • Autentisk undervisning
 • Andre rammer og læringsrum
 • Mulighed for, at eleverne kommer i spil på en ny måde og oplever deres samvær mere udfoldende.
 • Indblik og muligheder i foreningsliv, kulturtilbud,ungdomsuddannelser, erhverv m.m.

Samarbejdet

Kommunikation mellem skole og samarbejdsparter.

Samarbejdet etableres primært ud fra portalen ”Skolen i virkeligheden”.

På portalen har skolerne adgang til et digitalt katalog, hvor tilbud fra foreninger, kulturinstitutioner samt øvrige

samarbejdsparter præsenteres.

Portalen er dynamisk og opdateres løbende med nye tilbud. Søgning på siden foregår ud fra flere forskellige parametre, hvor samarbejdsparternes tilbud og pakkeløsninger er tydeligt beskrevet.

Portalens tilbud evalueres og revideres hvert forår af hensyn til skolernes tilrettelæggelse af årsplaner samt samarbejdsparternes planlægning af sæson.

Samarbejdsbeskrivelser

Samarbejdsparter beskriver tilbud om et samarbejdsprojekt/forløb.

Beskrivelsen rummer aktivitetens indhold og mål, rollefordeling, målgruppe, fag, mulige perioder, økonomi og kontaktoplysninger.

Samarbejdsparter kan få vejledning og hjælp fra projektgruppen til udarbejdelsen af tilbuddet, som danner grundlag for hele beskrivelsen.'

De aktuelle tilbud lægges på portalen ”Skolen i virkeligheden” af samarbejdsparterne selv og godkendes af projektleder inden udgivelse.

Samarbejdsaftaler

For hvert forløb udarbejdes en samarbejdsaftale, som udfyldes af de samarbejdende parter (skole og samarbejdspart). Skabelon til aftalen findes på portalen.

Samarbejdsaftalen skal indeholde mål for børnenes læring i samarbejdet, en ansvarsfordeling, klare dato og tidsaftaler og en økonomisk aftale. Bemærk at skoler selv afholder evt. udgifter til transport.

Samarbejdet omkring den åbne skole giver mulighed for at få nye aktører ind i skolen som eks. Ballerup Museum, naturvejlederen i Pederstrup, Ballerups mange foreninger og den lokale bank eller håndværker.

For at skabe et bindeled imellem de forskellige aktører og skolerne og for at synliggøre de mange forskelligeartet tilbud, har Ballerup Kommune investeret i portalen Skolen i Virkeligheden. Her kan interessede aktører nemt og enkelt oprette tilbud. 

Vi søger løbende samarbejdspartere, der kan se sig selv, sit arbejdsområde, sin virksomhed eller forening som et interessant, relevant tilbud for Ballerups skoleelever – og som gerne vil tage del i dette samarbejde om at indføre børn og unge i lokalområdet og samfundet udenfor skolen. Hvis det er dig, din virksomhed, forening eller organisation så læs mere om, hvordan I indgå en samarbejdsaftale mm. om Åben Skole i Ballerup Kommune her: Information om Åben Skole og samarbejdsaftale med Ballerup Kommune

 

Portalen Skolen i Virkeligheden er et udstillingsvindue til at foreninger, kulturinstitutioner, erhverv, ungdomsuddannelse m.fl. kan udbrede kendskabet til deres muligheder og tilbud til skoler og lærere. 

Portalens tilbud evalueres og revideres hvert forår af hensyn til skolernes årsplan samt samarbejdsparternes planlægning af næste sæson/skoleår. Endvidere for løbende at skabe de mest optimale rammer for den åbne skole i Ballerup. 

Ballerup Kommune arbejder med at udvikle den åbne skole og den åbne daginstitution, og her er foreningerne en vigtig medspiller.

Hvert år afsætter kommunen et beløb til at godtgøre foreninger de udgifter, der er til udvikling og gennemførsel af tre undervisningstilbud til skoler og/eller daginstitutioner.

Hvis I gerne vil vide mere, er I velkomne til at kontakte konsulent Christina Harting på cjh@balk.dk

Læs mere om vores Åben Skole-tiltag

Kontakt

Christina Harting
Projektleder
Åben Skole

Center for Skoler,
Institutioner og Kultur
Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

4477 2862

E-mail