Kommunal ungeindsats

Alle kommuner skal etablere en kommunal ungeindsats (derefter KUI), der koordinerer de unges samlede forløb på tværs af uddannelses,- beskæftigelses- og socialindsatsen. Lovgivningen omkring KUI omhandler alle unge under 25 år, der ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse, og giver de unge ret til vejledning om uddannelse og job hos KUI. 

Formålet er at forenkle og styrke indsatsen over for de unge, der ikke tager den direkte vej efter grundskolen. Den unge og den unges forældre skal møde Ballerup Kommune som én samlet instans på tværs af kommunale opgaver. Én gennemgående kontaktperson skal give de unge oplevelsen af at have én kontakt til Ballerup Kommune, og kommunen skal sikre, at den unge har én samlet plan.

Herunder kan du læse mere om, hvordan vi i Ballerup Kommune vil styrke indsatsen for de unge i KUI.

Den sammenhængende ungeindsats 13-29 år (PDF)

 

Fremover er det uddannelsesplanen, som skal være omdrejningspunktet for den unges forløb. Planen er den unges egen samlede plan, og den vil blive brugt som et fagligt værktøj, der sikrer, at den unge oplever en sammenhængende indsats.

Planen vil indeholde alle de indsatser, som Ballerup Kommune har igangsat for den unge. Det kan være både på uddannelsesfronten, i forhold til beskæftigelse og på det sociale område.  

Ballerup Kommune udpeger en gennemgående kontaktperson til de unge, som af personlige eller sociale årsager har behov for støtte fra flere steder. Vi kalder denne kontaktperson for en ungeguide. 

Ungeguidens hovedopgave er at følge og støtte den unge gennem hele det samlede forløb frem mod job eller uddannelse.

For nogle unge vil ungeguiden primært fungere som bindeled til kommunens myndighedspersoner for at sikre sammenhæng i de forskellige indsatser for den unge, fx koordinering af tilbud og forløb på uddannelses- og socialområdet.

For andre unge vil ungeguidens opgaver handle om at få den unges hverdag til at fungere, fx at møde til tiden på uddannelsesstedet eller arbejdspladsen. Det kan også være at bistå den unge ved løbende kontakt med offentlige myndigheder.                                                                                             

Ungdommens Uddannelsesvejledning (forkortet UU) bliver en del af Ballerup Kommune den 1. august 2019. UU-Vestegnen nedlægges, og fremadrettet er det kommunernes ansvar at varetage uddannelsesvejledningen af de unge.

De nuværende UU-vejledere på skolerne og jobcentret skifter navn til uddannelsesvejledere og bliver ansat i Ballerup Kommune.

Læs mere om den nye uddannelsesvejledning her 

Et nyt fleksibelt tilrettelagt uddannelsestilbud er Forberedende Grunduddannelse (herefter FGU), der henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. 

På FGU er der plads til de unges individuelle kompetencer og behov, og uddannelsen hjælper den unge med at få overblik, motivation og retning.

FGU erstatter produktionsskolens forløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU) samt almen voksenuddannelse (AVU) og forberedende voksenundervisning (FVU) for unge under 25 år. 

Klik her for at læse mere om FGU