Anmeldelse af ansvarsskadesag

Hvis du er kommet til skade på Kommunens vejareal, kan du melde skaden til os ved at udfylde denne blanket

Skaden skal altid meldes til eget forsikringsselskab også, hvis skadelidte er forsikret
Policenummeret fra skadelidtes forsikringsselskab