Ansøgningskriterier for Grønt Råds pulje

Kriterier for tildeling af midler fra Grønt Råds Pulje

Grønt Råd har en pulje på 50.000 kr. om året til miljøprojekter blandt borgere og foreninger.

Kriterier for tildeling af midler er godkendt på Grønt Råds møde den 8. juni 2010.

Formål:
Formålet med Grønt Råds pulje er at støtte lokale grønne tiltag indenfor natur, tra-fik, forsyning, affald, forurening, arealanvendelse m.v..

Ansøgere:
Borgere, foreninger, boligafdelinger m.v. kan søge om tilskud til lokale aktiviteter f.eks. oplysning, afholdelse af arrangementer og andre lokale miljøtiltag.
Der gives ikke tilskud til kommercielle aktiviteter.

Ansøgninger:
Ansøgninger til den grønne pulje skal indeholde oplysninger om;
1. Ansøgeren
2. Aktivitetens/projektets navn
3. Formålet med aktiviteten/projektet
4. Beskrivelse af aktiviteten/projektet
5. Økonomi
6. Tidsplan med angivelse af forventet udgift pr. år
7. Den forventede miljøeffekt af aktiviteten/projektet
8. Formidling af aktiviteten/projektet.

Ansøgningen skal sendes til Ballerup Kommune, Sekretariatet for Grønt Råd, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup. Ansøgningerne forlægges Grønt Råd på det første af de 4 årlige møder.

Der er ansøgningsfrist 4 gange årligt – 4 uger før hvert møde i Grønt Råd. De præ-cise ansøgningsfrister findes på Ballerup Kommunes hjemmeside under Grønt Råd.

Støttebeløb
Der er ikke fastsat et maksimalt støttebeløb pr. ansøgning, men den årlige udgift kan ikke overstige 50.000 kr.
Der er heller ikke krav om egenfinansiering i forbindelse med tildeling af støtte.

Udbetaling af støttebeløb
Midler, som er godkendt, skal anvendes i det år, hvor de er godkendt.
Som udgangspunkt betaler ansøgeren for den ansøgte aktivitet, hvorefter den kvit-terede faktura sendes til rådhuset med angivelse af ansøgerens CVR- eller CPR-nummer. Herefter udbetales pengene til ansøgeren.
Der kan inden en aktivitet udføres aftales andre sagsgange med sekretariatet for Grønt Råd.

Afrapportering
Det forudsættes, at ansøger efter projektets afslutning over for Grønt Råd redegør for projektets forløb, herunder for udgifterne til projektet.
Det forudsættes desuden, at ansøgeren redegør for, hvorledes de indhøstede erfa-ringer om projektet vil blive formidlet til andre interesserede.