Tidligere afgørelser & høringer

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering af geotekniske A-boringer på Hold-an Vej, Linde Allé m.fl., 2750 Ballerup

Læs afgørelsen her

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 23. april 2018. Du kan finde link på www.nmkn.dk.

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg på Bueparken 150 G, 2750 Ballerup.

Læs afgørelsen her

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 5. marts 2018. Du kan finde link på www.nmkn.dk.

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg på Sømosevej 25, 2760 Skovlunde.

Læs afgørelsen her

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 5. marts 2018. Du kan finde link på www.nmkn.dk.

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg på Bueparken 150 G, 2750 Ballerup.

Læs afgørelsen her

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til rpv@balk.dk senest den 13. marts 2018.

Tilladelse til etablering af SO minirensanlæg og udledning til Ballerup Å.

Du kan læse afgørelsen her

 

Ballerup Kommune har givet tilladelse til udledning af vejvand fra Bringevej til Jonstrup Å.

Læs afgørelsen her

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen senest den 16. januar 2018. Du kan finde link på www.nmkn.dk.

Ballerup Kommune har givet tilladelse til anlægning af trailerparkeringsplads på arealet med adressen Jættevej 53.

Læs afgørelsen her

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen senest den 2. januar 2018. Du kan finde link på www.nmkn.dk.

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg på Atlasvænge 8, 2750 Ballerup

Læs tilladelsen her

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødvareklagenævnet indtil den 25. oktober 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver en midlertidig tilladelse til afledning af oppumpet grundvand til det almene kloaksystem på Degnevangen 17, 2750 Ballerup.

Se tilladelsen her

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødvareklagenævnet indtil den 20. november 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har godkendt udskiftning af gangbro over Harrestrup Å ved H/F Kildegaarden og OF Harrestrup.

Se afgørelsen her

falsePlacering af ny gangbro over Harrestup Å ved H/F Kildegaarden og OF Harrestrup
falseNy gangbro over Harrestrup Å

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil 21. september 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder link til på forsiden af nmkn.dk.  borger.dk eller virk.dk – søg efter Klageportal.

Ballerup Kommune giver nedsivningstilladelse til udledning af vand fra regenereringen på 1h, Ågerup by, Pederstrup samt udledningstilladelse for vandet fra boringen i forbindelse med regenereringen.

Se afgørelsen her

Se bilag her

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 18. september 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

false

Furesø og Ballerup kommuner har godkendt, at der etableres en vejbro over Jonstrup Å ved Bringevej.

Broen skal være tilkørselsvej til bebyggelsen på sydlejren på Flyvestation Værløse.

Se afgørelsen her

Se tegning af vejbro her

Se ansøgning fra Freja Ejendomme her

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil 12. september 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder link til på forsiden af nmkn.dkborger.dk eller virk.dk – søg efter Klageportal.

Ballerup Kommune har truffet en foreløbig beslutning om at nedlægge en del af det offentlige vejareal mellem Rolighedsvej, Linde Allé og Hold-an Vej, litra (7000) ”dø” Ballerup By, Ballerup.

Beslutningen indebærer, at arealet nedlægges som offentlig vej, og er truffet med hjemmel i vejlovens § 15 og § 124, stk. 1

Arealet, der er besluttet nedlagt, er ca. 1.004 m2

Konsekvens for cykeltrafik
På arealet er der anlagt en dobbeltrettet cykelsti, som er ført under Hold-an Vej, og som har forbindelse til stinettet på østsiden af Hold-an Vej.

Denne sti – og underføringen under Hold-an Vej – vil blive nedlagt.

I stedet for vil der blive anlagt enkeltrettet cykelsti og fortov i begge sider af Linde Allé frem til det lysregulerede kryds Linde Allé/Hold-an Vej.

Begrundelse for beslutning
Arealet er omfattet af lokalplan nr. 170 (vedtaget 24. april 2017) for et område ved Rolighedsvej i Ballerup.

Lokalplanen har blandt andet til formål at:

 • Muliggøre ny bebyggelse på Rolighedsvej
 • Sikre en velfungerende trafikafvikling i området.

Lokalplanen forudsætter, at der skal bygges på en del af det areal, der tænkes nedlagt som offentligt vejareal. Det er planen, at arealet efter den påtænkte nedlæggelse skal sælges til ejeren af matr. nr. 10p og lægges ind under denne ejendom med henblik på en samlet bebyggelse af ejendommen.

For stitrafikanter, der hidtil har benyttet stiforbindelsen over arealet og videre under Hold-an Vej, vil der blive etableret enkelrettet cykelsti og fortov i begge sider af Linde Allé. Det vil sikre en sikker og hensigtsmæssig afvikling af stitrafikken mellem Ballerup Station og området øst for Hold-an Vej.

Information om vejloven
I forbindelse med beslutningen skal kommunen oplyse om indholdet af vejlovens § 124, stk. 2 og 7

Bestemmelserne i § 124, stk. 2 og 7 skal sikre, at en vej ikke nedlægges fuldstændigt, hvis den efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller i øvrigt er vigtig for en ejendom.

Vejen kan derfor i de tilfælde kræves opretholdt helt eller delvis som vej (men ikke nødvendigvis som offentlig vej).

Afviser kommunen et krav om at opretholde vejen helt eller delvist, kan man kræve, at kommunen indbringer spørgsmålet for taksationsmyndighederne inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Har du bemærkninger?
Hvis du har bemærkninger til ovenstående, og fx mener at stien skal opretholdes, bedes du sende dem til Ballerup Kommune på mail til mt-park-vej@balk.dk senest søndag 17. september 2017.

Bemærkninger og indsigelser mv. forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget.

Udvalget vil på baggrund af eventuelle bemærkninger træffe den endelige afgørelse i sagen.

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering af legeplads i OF Harrestrup, Harrestrupvej 157, Ballerup.

Se afgørelsen her

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil 12. september 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder link til på forsiden af nmkn.dk.  borger.dk eller virk.dk – søg efter Klageportal.

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg.

Tilladelsen er givet i henhold til § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.

Se afgørelsen her

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 30. august 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg.

Tilladelsen er givet i henhold til § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.

Se afgørelsen her

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 30. august 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg.

Tilladelsen er givet i henhold til § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.

Se afgørelsen her

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 30. august 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Fællesregulativet omfatter alle offentlige vandløb i Værebro Å-systemet og er nu vedtaget i alle kommuner i oplandet. 
Se Fællesregulativ for Værebro Å-systemet her

Ved vedtagelsen af et nyt regulativ skal der udarbejdes en redegørelse for grundlaget og konsekvensen ved vedtagelsen af regulativet.

Se Bilag 2 - Redegørelse

 
Fællesregulativet har været i høring og der er indkommet en række høringssvar som kommunerne har behandlet 

Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø-og Fødevareklagenævnet jævnfør Vandløbslovens § 80. De klageberettigede er enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen samt lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser ( § 84 i samme lov).


En eventuel klage skal oprettes direkte på Miljø-og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder på www.borger.dk eller www.virk.dk – søg efter ”Klageportal”. Klagen skal være oprettet på Miljø-og Fødevareklagenævnets klageportal senest 4 uger fra den 1. august 2017, som er dagen, hvor afgørelsen er offentliggjort, altså senest den 29. august 2017.  

Din klage er indgivet, når den er tilgængelig på Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, og kommunen vil efterfølgende indsende sin udtalelse om sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet samt det materiale, der har ligget til grund for afgørelsen. 

Vi kan oplyse, at det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en eventuel klage, at klager indbetaler et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet vil opkræve gebyret ved oprettelse af klagen. Vejledning om gebyrordningen og brug af klageportalen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Retsvirkning af dispensation
Efter Vandløbslovens § 82 er regulativet først gældende når klagefristen er udløbet og eventuelle klager er afgjort, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. 

Ballerup Kommune giver tilladelse til tilslutning til sanitært spildevand samt til etablering af fedtudskilleranlæg fra Børnehuset, Lundebjerggårdsvej 5, Skovlunde.

Læs afgørelsen her

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 9. august 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver midlertidig tilladelse til sænkning af vandstanden i Søndergård Sø.

Læs afgørelsen her

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 9. august 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17, skovbyggelinje, for byggeri af trafikbro over Jonstrup Å på matrikel 7ef, Måløv. Broen forbinder Sydlejren og Bringevej.

Læs afgørelsen her

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 8. august 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 17, skovbyggelinje, for Nyvangen 56, Pederstrup.

Læs afgørelsen her

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 8. august 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering af 6 filtersatte miljøtekniske boringer på Meterbuen 3, Skovlunde.

Læs afgørelsen her

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 8. august 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver, for  Lautrupvang 18-24, 2750 Ballerup, tilladelse til regnvandsbassin samt tilslutning af overfladevand og spildevand fra EG-domicil til det almene hovedkloaksystem.

Læs afgørelsen her

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 4. august 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune offentliggør afgørelse om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af undervisningsplatform ved bredden af sø 709 ved Borupgård Gymnasium.

Læs afgørelsen her

Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 2. juni 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Den 24. april 2017 vedtog Kommunal­­bestyrelsen Lokalplan 170 og Kommuneplantillæg 7 for område ved Rolighedsvej, Ballerup.

 

 

Lokalplanen muliggør:

 • Boligbebyggelse på arealerne ved Rolig­hedsve
 • Etagebebyggelse mod Hold-an Vej og Linde Allé
 • Rækkehuse mellem Rolighedsvej og Stationsgården

Offentlig debat og borgermøde om forslaget
Planforslagene var i offentlig høring fra 27. december 2016 til 28. februar 2017.

Den 26. januar 2017 var der borgermøde om planforslaget på Ballerup Bibliotek. Ved klagefristens udløb var der modtaget fem høringssvar.

Høringssvarene har medført, at der foretaget nogle ændringer og justeringer i den endelige lokalplan i forhold til planforslaget.

Her kan du læse politisk behandling af høringssvar for lokalplan 170 i referat fra kommunalbestyrelsesmøde den 24. april 2017

Lokalplanen finder du fremover på kommunens lokalplanportal

Klagevejledning
Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanforslagets lovlighed og tilvejebringelse, men ikke over forslagets rimelighed, hensigtsmæssighed eller de skøn, som kommunen har udøvet.

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen om at vedtage lokal­planen er meddelt, dvs. senest 30. maj 2017. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Klagenævnet opkræver et gebyr for sags­behandlingen.

Den 24. april 2017 vedtog Kommunal­­bestyrelsen Lokalplan 169 for boliger ved Lystoftegård endeligt.

 

 

Lokalplanen muliggør boligbebyggelse på arealet mellem Lystoftegård og Harrestrupvej.

Offentlig debat og borgermøde om forslaget
Planforslagene var i offentlig høring fra 29. november 2016 til 7. februar 2017. Ved klagefristens udløb var der modtaget syv høringssvar.

Høringssvarene har medført, at der foretaget nogle justeringer af lokalplanens bestemmelser og kortbilag i den endelige lokalplan i forhold til planforslaget.

Her kan du læse politisk behandling af høringssvar for lokalplan 169 i referat fra kommunalbestyrelsesmøde den 24. april 2017

Lokalplanen finder du fremover på kommunens lokalplanportal

Klagevejledning
Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanforslagets lovlighed og tilvejebringelse, men ikke over forslagets rimelighed, hensigtsmæssighed eller de skøn, som kommunen har udøvet.

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen om at vedtage lokal­planen er meddelt, dvs. senest 30. maj 2017. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Klagenævnet opkræver et gebyr for sags­behandlingen.

Den 24. april 2017 vedtog Kommunal­­bestyrelsen Lokalplan 152 og Kommuneplantillæg 6 for Bispevangen, Ballerup.

 

 

Lokalplanen muliggør:

 • Boligbebyggelse på en del af arealet
 • Bebyggelse til offentlige formål på en anden del på arealet

Offentlig debat og borgermøde om forslaget
Planforslagene var i offentlig høring fra 6. december 2016 til 8. februar 2017.

Den 5. januar 2017 var der borgermøde om planforslaget på Ballerup Bibliotek. Ved klagefristens udløb var der modtaget fem høringssvar.

Høringssvarene har medført, at der foretaget nogle justeringer af lokalplanens bestemmelser og kortbilag i den endelige lokalplan i forhold til planforslaget.

Her kan du læse politisk behandling af høringssvar for lokalplan 152 i referat fra kommunalbestyrelsesmøde den 24. april 2017

Lokalplanen finder du fremover på kommunens lokalplanportal

Klagevejledning
Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanforslagets lovlighed og tilvejebringelse, men ikke over forslagets rimelighed, hensigtsmæssighed eller de skøn, som kommunen har udøvet.

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen om at vedtage lokal­planen er meddelt, dvs. senest 30. maj 2017. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. Du kan finde Klageportalen via www.naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Klagenævnet opkræver et gebyr for sags­behandlingen.

Ballerup Kommune igangsætter en planlægningsproces for udviklingen af Korsvejgård-grunden i Måløv. Grunden kaldes Korsvejgård, fordi der i sin tid lå en gård ved det navn.

Deltag i debatten om den kommende planlægning
Kommunalbestyrelsen indkalder til en tidlig debat med henblik på at få idéer og forslag til den kommende planlægning.

Debatten løber fra 4. april til 15. maj 2017.

Du kan deltage i debatten i et offentligt debatmøde: 
Onsdag 19. april kl. 19 i Kulturhus Måløv

Du kan også sende skriftlige kommentarer eller idéer til den kommende planlægning til byplan@balk.dk med Høringssvar – Korsvejgård i emnefeltet. Send materialet inden debatperiodens udløb den 15. maj 2017

Læs debatoplæg
Læs debatoplæg på kommunens lokalplanportal

Beliggenhed
Den ubebyggede grund ligger på hjørnet af Jungshøjvej og Måløv Hovedgade i den vestlige del af Måløv by. Ballerup Kommune ejer grunden.

 

 

Interesse fra investorer
Ballerup Kommune oplever interesse fra investorer, som ønsker at købe og udvikle grunden til boligformål. Kommunalbestyrelsen vil derfor sætte grunden til salg med henblik på at lave en detaljeret lokalplan, når grunden er solgt.

Forslag til kommuneplantillæg
Grunden er udlagt til boligformål og offentlige formål ifølge den gældende kommuneplan.

Kommunalbestyrelsen er indstillet på at fremlægge et forslag til et kommuneplantillæg i offentlig debat. Kommuneplantillæget vil medføre, at grunden kan udnyttes mere, end hvad den gældende kommuneplanramme tillader.

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift at et jordvarmeanlæg på Engtoften 27, 2760 Måløv.

Læs tilladelsen her

Du kan klage over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet indtil den 3. maj 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har godkendt etableringen af en undervisningsplatform i forbindelse med skoletjenesten Vandspejlet på Måløv Rensningsanlæg.

Læs afgørelsen her

Du kan klage over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet indtil den 3. maj 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har vurderet, at udvikling af Skovlunde Bymidte ikke er VVM-pligtig.

Afgørelsen kan ses her
Bilag - VVM-screeningsskema
Bilag - VVM-anmeldelsesskema

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 4 uger efter offentliggørelse af denne afgørelse – dvs. senest 28. april 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til via www.borger.dk og www.virk.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering af toiletbygning i Harrestrup Ådal, Ballerup.

Se tilladelsen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil den 4. april 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver landzonetilladelse til bibeholdelse af enfamiliehus på Hold-an Vej 178, Ballerup.

Se tilladelsen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil den 4. april 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune miljøgodkender ny Oral Launch Plant (OLP) facilitet til fremstilling af lægemidler til diabetesbehandling hos Novo Nordisk A/S, Måløv

Se miljøgodkendelsen her

Du kan klage til Ballerup Kommune over denne afgørelse indtil den 4. april 2017. Du klager ved at skrive til ull@balk.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering af tre miljøtekniske boringer på Degnevangen 17, 2750 Ballerup.

Se tilladelsen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil den 20. marts 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg på adressen Johannevej 6, 2740 Skovlunde.

Tilladelsen gives i henhold til §19 i Miljøbeskyttelsesloven.

Se afgørelsen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil den 7. marts 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

De syv kommuner Roskilde, Frederikssund, Egedal, Furesø, Ballerup, Herlev og Gladsaxe offentliggør udkast til Fællesregulativ for Værebro Å-opland.

Fællesregulativet sætter de overordnede administrative retningslinjer for hele Værebro Å-systemet.

Høringsperiode
Fællesregulativet er i offentlig høring i perioden 9. januar 2017 til 6. marts 2017.

Eventuelle høringssvar kan sendes til regulativ@egekom.dk

I forbindelse med høringen skal vi gøre opmærksom på, at Roskilde Kommunes Klima- og Miljøudvalg anmoder om bemærkninger til om grødeskæringsperioden bør afkortes.

Forslaget
Forslaget til fællesregulativ for Værebro Å-opland

Optælling - fællesregulativ for Værebro Å-Systemet

Bilag
Bilag 1: Oversigt over regulativer og vandløb

Bilag 2: Redegørelse - grundlag og konsekvens for fælles regulativ

Kort over vandløb i det fælles regulativ

Kort over vandløb i det fælles regulativ

Hvidbog
Vedhæftet findes ligeledes en hvidbog, fra en ur-høring af fællesregulativet.

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering af 7 filtersatte geotekniske boringer fra Centrumgaden til Baltorpvej. 

Ligeledes giver kommunen tilladelse til prøvepumpning og udledning til kloak i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 3.

Se tilladelsen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil den 2. marts 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Den 19. december 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen Forslag til Lokalplan nr. 170 for Banegårdspladsen i Ballerup samt det tilhørende Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre boligbebyggelse på arealerne ved Rolighedsvej: etagebebyggelse mod Hold-an Vej og Linde Allé, og rækkehuse mellem Rolighedsvej og Stationsgården.
  
Miljøvurdering 
Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget. Kommunalbestyrelsen har iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer/Bekendtgørelse nr. 1533 af 10.12.2015 vurderet, at lokalplanen ikke vil have væsentlige miljømæssige konsekvenser for området, da den fremtidige anvendelse af området ikke afviger væsentligt fra den nuværende. Der udføres derfor ikke en miljøvurdering af lokalplanen. 

Offentlig debat og borgermøde om forslaget
De to planforslag (lokalplan og kommuneplantillæg) er i offentlig høring fra den 27. december 2016 til den 28. februar 2017. Det betyder, at du som borger, bruger eller grundejer i den periode har mulighed for at fortælle os, hvad du mener om forslaget.  

Torsdag den 26. januar kl. 19.00 holder vi borgermøde om planforslagene på Ballerup Bibliotek, Banegårdspladsen 1 i Ballerup. Alle er velkomne.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Center for By, Erhverv og Miljø i rådhusets telefontid. 

Giv din mening til kende
Hvis du har bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene, skal du sende dem til os inden den 28. februar 2017 via kommunens hjemmeside eller alternativt pr. brev til Ballerup Kommunalbestyrelse, Rådhuset, 2750 Ballerup  

Herefter vil Kommunalbestyrelsen igen behandle planforslaget og tage stilling til, om der skal ændres i det, eller om det uændret kan vedtages endeligt.

Midlertidige regler
Er du grundejer eller bruger i området, så husk at fra i dag og indtil lokalplanen bliver endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, dog max. et år, må de ejendomme, som er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan.

Indtil planen bliver endeligt vedtaget er der ifølge Planloven forbud mod udstyk-ning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den nuværende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan naturligvis fortsætte som hidtil.

Miljøvurdering/klagevejledning
Efter screening for potentielle indvirkninger på miljøet har Kommunalbestyrelsen - i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer - vurderet, at lokalplanen ikke vil have væsentlige miljømæssige konsekvenser for område, og at der derfor ikke skal udføres en egentlig miljøvurdering af lokalplanen.

Ifølge miljøvurderingslovens § 4, stk. 4, kan afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget påklages af enhver med retlig interesse i sagen. Klagen skal indgives via klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen skal være indsendt inden 4 uger efter beslutningens offentliggørelse. Nævnet opkræver et gebyr for sagsbehandlingen hos klageren.

Ballerup Kommune har den 31. januar 2017 vurderet, at Vand Ballerup A/S' ansøgning om indvinding af grundvand fra Ballerup Vandværk ikke er VVM-pligtig.

Se afgørelse her

Se bilag her - VVM

Se bilag her - VVM-screening

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil den 28. februar 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har den 31. januar 2017 besluttet at forny vandindvindingstilladelser til Vand Ballerup A/S.

Se afgørelse om fornyelse af vandindvindingstilladelser her

Se bilag her

Da der i forbindelse med denne tilladelse ikke er tale om bygge- og anlægsarbejde, kan tilladelsen udnyttes med det samme, jf. Vandforsyningslovens § 78, stk. 3( LBK nr. 1204 af 28.september 2016).  

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil den 28. februar 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver landzonetilladelse til etablering af et vandhul på Pæremosevej 37C, Ballerup.

Se afgørelsen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 15. februar 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver dispensation til oprensning af søen Pæremosen ved Pæremosevej 37C, 2750 Ballerup.

Dispensationen er givet i henhold til § 3 i Naturbeskyttelsesloven.

Se dispensationen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil den 15. februar 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. november 2016 at sende forslag til Lokalplan nr. 152 for Bispevangen med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 i høring.

Lokalplanområdet ligger i bydelen Ballerup Midt på hjørnet af Bispevangen og Vestbuen. Se kortet nedenfor.

Lokalplanforslaget har til formål:

 • At muliggøre, at lokalplanområdet kan anvendes til offentlige formål, boligformål, samt tekniske anlæg.
 • At sikre velfungerende trafikale forhold i området.

Lokalplanlægningen er blevet igangsat på baggrund af et ønske om at etablere et seniorbofællesskab på en del af lokalplanområdet. En anden del af området ønskes udviklet til offentlige formål, mens den sydlige del af området skal anvendes til tekniske anlæg.

Der er i tilknytning til lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg, som skal muliggøre, at der kan opføres etageboliger.

Planforslagene er blevet miljøscreenet og Ballerup Kommune vurderer, at planerne ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor truffet beslutning om, at der ikke vil blive udarbejdet en miljøvurdering.

Planforslag i høring
Planforslagene er i høring i perioden fra den 6. december 2016 til 8. februar 2017.

Planforslagene kan læses på Ballerup Kommunes lokalplanportal, som du finder her: www.ballerup.dk/lokalplanlaegning.

Du kan også læse planforslagene på bibliotekerne og rådhuset.

Offentligt møde
Du kan høre mere om de to planforslag ved et offentligt møde torsdag den 5. januar 2017 klokken 19 i sal 2 på Ballerup Bibliotek.

Midlertidige regler
Er du grundejer eller bruger i området, så husk at fra i dag og indtil lokalplanen bliver endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, dog max. et år, må de ejendomme, som er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan.

Indtil planen bliver endeligt vedtaget er der ifølge Planloven forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den nuværende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan naturligvis fortsætte som hidtil.

Klagevejledning
Ifølge Planlovens § 58 stk. 1, kan retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages, hvis man ikke mener, at Kommunalbestyrelsen har haft hjemmel til at træffe en bestemt afgørelse. Der kan derimod ikke klages over, at Kommunalbestyrelsen efter din opfattelse burde have truffet en anden afgørelse.

Klager over retlige spørgsmål sendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klage-portalen. Læs mere på hjemmesiden www.nmkn.dk, hvor du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Nævnet opkræver et gebyr for sagsbehandlingen og skal have klagen senest 4 uger efter at denne annonce har været bragt i lokalavisen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

Giv din mening til kende
Hvis du har bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslagene, skal du sende dem til os inden den 8. februar 2017 via kommunens lokalplanportal eller alternativt pr. brev til Ballerup Kommunalbestyrelse, Rådhuset, 2750 Ballerup  

Herefter vil Kommunalbestyrelsen igen behandle planforslaget og tage stilling til, om der skal ændres i det, eller om det uændret kan vedtages endeligt.

Midlertidige regler
Er du grundejer eller bruger i området, så husk at fra i dag og indtil lokalplanen bliver endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, dog max. et år, må de ejendomme, som er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan.

Indtil planen bliver endeligt vedtaget er der ifølge Planloven forbud mod udstyk-ning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den nuværende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan naturligvis fortsætte som hidtil.

Miljøvurdering/klagevejledning
Efter screening for potentielle indvirkninger på miljøet har Kommunalbestyrelsen - i henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer - vurderet, at lokalplanen ikke vil have væsentlige miljømæssige konsekvenser for område, og at der derfor ikke skal udføres en egentlig miljøvurdering af lokalplanen.

Ifølge miljøvurderingslovens § 4, stk. 4, kan afgørelsen om ikke at miljøvurdere planforslaget påklages af enhver med retlig interesse i sagen. Klagen skal indgives via klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagen skal være indsendt inden 4 uger efter beslutningens offentliggørelse. Nævnet opkræver et gebyr for sagsbehandlingen hos klageren.

Den 28. november vedtog Kommunalbestyrelsen at sende forslag til Lokalplan nr. 169 for boliger ved Lystoftegård i høring.

Høringen løb fra den 29. november 2016 til den 7. februar 2017.

Der blev afholdt offentligt møde om planforslaget den 24. januar 2017.

Se og læs lokalplanforslaget her

I linket ovenover var det også muligt at komme med høringssvar til lokalplanforslaget.

Forslag til boliger ved Lystoftegård

Om lokalplanforslag

Lokalplanforslaget fastlægger en hoveddisponering af området med rækker af boliger i 1 plan, der omkranser et fælles grønt areal. Planen giver mulighed for etablering af op til 20 boliger udformet som rækkehuse. Det eksisterende hus i den østlige del af lokalplanområdet kan indrettes til fælleshus, eller der kan på samme sted opføres et nyt hus til dette formål.

De grønne områder mellem boliggrupperne skal anlægges som græsarealer med spredte beplantningsgrupper med udgangspunkt i den eksisterende beplantning. I den forbindelse er den eksisterende beplantning blevet registreret, og de bevaringsværdige træer er indmålt og skal i en fremtidig bebyggelse bevares - herunder flere af de eksisterende kirsebærtræer.

Der er gennemført en screening af planforslagets miljømæssige konsekvenser. Det vurderes heri, at ændringerne ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Ballerup Kommune har givet tilladelse til tilslutning af regn- og spildevand fra BASF, Ballerup, til det almene separate kloaksystem. Tilladelsen er givet i henhold til § 28, stk. 3 i Lov om miljøbeskyttelse.

Se afgørelsen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 23. januar 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. oktober 2016 forslag til ny idrætspolitik. Kommunalbestyrelsen sender derfor forslaget i høring.

Se forslaget til ny idrætspolitik 2016-2021

Baggrund
Idrætspolitikken skal danne grundlag for de politiske prioriteringer og indsatsen i almindelighed på idrætsområdet i perioden 2016-2021. En arbejdsgruppe har i en længere periode arbejdet med politikken, og en lang række interessenter har været inddraget i processen.

Politikken skal være et politisk værktøj og et arbejdsredskab for kommunens ansatte på idrætsområdet, både i dialogen og samarbejdet med det lokale foreningsliv og borgere i almindelighed, men også i forhold til indsatser på tilstødende politikområder såsom sundhedsområdet og skole- og institutionsområdet.

Politikken er en invitation til samarbejde om at nå det fælles mål – idræt for alle.

Høringssvar
Alle, der ønsker at afgive høringssvar, skal fremsende dette skriftligt til kultur@balk.dk. Høringssvar skal være modtaget, senest den 16. januar 2017

Afklarende spørgsmål forud for afgivelse af høringssvar fremsendes ligeledes til kultur@balk.dk

Kommunalbestyrelsen har på et møde den 27. oktober 2016 vedtaget Forslag til spildevandsplan 2017–2027, der kan ses nedenfor med tilhørende bilag.

Kommunalbestyrelsen vedtog ved samme lejlighed, at en miljøscreening af Forslag til spildevandsplan 2017–2027 ikke giver anledning til miljøredegørelse. Se miljøscreening her:

Miljøscreening af spildevandsplan 2017-2027

Høringsperiode
Forslag til spildevandsplan 2017-2027 er i høring fra 1. november 2016 – 9. januar 2017.

Høringssvar
Høringssvar sendes til mt-miljo@balk.dk med Høringssvar, Spildevandsplan i emnefeltet.

Forslag til spildevandsplan 2017-2027

Forslag til spildevandsplan 2017-2027

Bilag

Bilag 1 Ord- og begrebsliste

Bilag 2 Recipientbeskrivelser

Bilag 3 Udpegede risikoområder

Bilag 4 Fælles administrationsgrundlag - Harrestrup Å

Bilag 5 Kloakskema og beskrivelse

Bilag 6 Kort - Status - Separatkloakeret område

Bilag 7 Kort - Status - Fælleskloakeret område

Bilag 8 Kort - Status - Regnvandsområde

Bilag 9 Områdebeskrivelser

Bilag 10 Oversigt over private spildevandslaug

Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land

Bilag 12 Kort - Planlagt spildevandskloakering

Bilag 13 Kort - Planlagt regnvandskloakering

Bilag 14 Mulighedskort

Bilag 15 Kort - Mulig nedsivning af husspildevand

Bilag 16 U-skema

Ballerup Kommune giver landzonetilladelse til Hold-an Vej 188 - nedrivning af eksisterende hus og opførelse af nyt enfamiliehus.

Tilladelsen er givet i henhold til § 35, stk. 1 i Lov om planlægning.

Se afgørelsen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 5. januar 2017. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om fornyelsen af vandindvindingstilladelse til HOFOR A/S vedr. vedr. Kilde III.​

Tilladelsen er givet i henhold til § 78, stk. 3 i Vandforsyningsloven.

Se afgørelsen her

Se bilag her - Miljøteknisk beskrivelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om fornyelsen af vandindvindingstilladelse til HOFOR A/S vedr. Kilde VI.

Tilladelsen er givet i henhold til § 78, stk. 3 i Vandforsyningsloven.

Se afgørelsen her

Se bilag her - Miljøteknisk beskrivelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om fornyelsen af vandindvindingstilladelse til HOFOR A/S vedr. Kilde XI.

Tilladelsen er givet i henhold til § 78, stk. 3 i Vandforsyningsloven.

Se afgørelsen her

Se bilag her - Miljøteknisk beskrivelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om, at indvinding af grundvand for Lautrup Vandværk ikke er VVM-pligtig.

Se afgørelsen her

Se bilag her - VVM-screeningsskema

Se bilag her - VVM-anmeldelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om forlængelse af vandindvindingstilladelse til Vand Ballerup A/S vedr. Lautrup Vandværk.

Se tilladelsen her

Se bilag her - Miljøteknisk beskrivelse

Se bilag her - Forlængelse af vandindvindingstilladelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om, at indvinding af grundvand for Måløv Vandværk ikke er VVM-pligtig.

Se afgørelsen her

Se bilag her - VVM-screeningsskema

Se bilag her - VVM-anmeldelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om forlængelse af vandindvindingstilladelse til Vand Ballerup A/S vedr. Måløv Vandværk.

Se tilladelsen her

Se bilag her - Miljøteknisk beskrivelse

Se bilag her - Forlængelse af vandindvindingstilladelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om, at indvinding af grundvand for Pilegårdens Vandværk ikke er VVM-pligtig.

Se afgørelsen her

Se bilag her - VVM-screeningsskema

Se bilag her - VVM-anmeldelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om forlængelse af vandindvindingstilladelse til Vand Ballerup A/S vedr. Pilegårdens Vandværk.

Se tilladelsen her

Se bilag her - Miljøteknisk beskrivelse

Se bilag her - Forlængelse af vandindvindingstilladelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg.

Tilladelsen er givet i henhold til § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.

Se afgørelsen her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 26. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om, at ombygning af Bringevej i Måløv ikke er VVM-pligtig.

Se afgørelsen her

Se bilag her - VVM-screeningsskema

Se bilag her - VVM-anmeldelse

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 19. december 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Kommunalbestyrelsen har på møde den 27. oktober 2016 vedtaget forslag til nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald.

Se forslag til regulativ for husholdningsaffald 2017

Se forslag til regulativ for erhvervsaffald 2017

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog i 2015 at indføre nye indsamlingsordninger for:

 • mad- og restaffald
 • papiraffald
 • plast-, glas- og metalemballageaffald
 • farligt affald fra husholdninger og kommunale virksomheder og institutioner

De nye regulativer følger op på denne beslutning og fastlægger reglerne for de nye indsamlingsordninger.

Høringsperiode
De to forslag er i høring fra 31. oktober - 28. november 2016.

Indsigelse
Enhver har ret til at kommentere forslagene og evt. kommentarer skal være kommunen i hænde senest 28. november 2016 via mail eller brev.

Send mail til:
mt-miljo@balk.dk.

Send brev til:
Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Ikrafttrædelse
De endelige regulativer skal træde i kraft den 1. april 2017.

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering af miljøtekniske afværgeboringer ved Cheminova grunden i Måløv.

Tilladelsen er givet i henhold til § 19 i Miljøbeskyttelsesloven og Boringsbekendtgørelsen.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 28. november 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 22. november 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver miljøgodkendelse til Oral Formulation Pilot Plant, Novo Nordisk Park, Bygning C2, 2760 Måløv.

Tilladelsen er givet i henhold til § 33, stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 1. november 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til tilslutning af spildevand fra Ecoclean A/S til offentlig spildevandsledning. 

Tilladelsen er givet i henhold til § 28. stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven.

Se afgørelse her

Se bilag her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 17. oktober 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har vedtaget lokalplan 144 for Banegårdspladsen i Ballerup.

Se information her

Se lokalplan 144 her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 10. oktober 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver landzonetilladelse til etablering af boldbane på ejendommen matr. nr. 26AD Håbets Vej 7, Ballerup.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 6. oktober 2016.

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg på Ludvig Holsteins Allé 55 i Ballerup.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 26. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg på Rydtoften 45 i Ballerup.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 26. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune har truffet afgørelse om, at Novo Nordisk Parkeringsplads Øst i Måløv ikke er VVM-pligtigt.

Se afgørelse her

Se VVM-screeningsskema her

Se VVM-anmeldelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 20. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup og Herlev Kommune har givet tilladelse til etablering af drænsystem i Haveforeningen Islegaard samt truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Se godkendelse af drænprojekt her

Se drænkort her

Se afgørelse om at drænprojektet ikke er VVM-pligtigt

Se skema til brug for screening (VVM-pligt)

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 15. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af et vertikalt jordvarmeanlæg og har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Se tilladelse her

Se afgørelse om ikke VVM-pligt her

Se VVM-screeningsskema her

Se VVM-anmeldelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 14. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af et vertikalt jordvarmeanlæg og har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Se tilladelse her

Se afgørelse om ikke VVM-pligt her

Se VVM-screeningsskema her

Se VVM-anmeldelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 14. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver landzonetilladelse på ejendommen matr. nr. 49A Måløv By, Måløv. Der er givet tilladelse til udstykning af tre delarealer fra ovennævnte ejendom.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 14. september 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 12. august 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 12. august 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Ballerup Kommune giver tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse indtil 2. august 2016. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Den 20. juni 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen lokalplan 138.

Se afgørelse her

Se planforslag og kommuneplantillæg her

Klagefrist: 17. juli 2016

Ballerup Kommune godkender etablering af ny cykelbro over Måløv Å i Måløv Bypark.

Se afgørelse her

Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse. Der klages via Klageportalen, som findes som link på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk.

Klagefrist: 22. juni 2016

I høring i perioden 23. februar - 20. juni 2016

Se 'annonce' om lokalplan her

Se planforslag her

Ballerup Kommune giver dispensation til etablering af forhindrings- og tumleplads i Egebjergene i Ballerup.

Se afgørelse her

Du kan klage til Natur- og Miljøklagenævnet over denne afgørelse. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af nmkn.dk

Klagefrist: 23. maj 2016

Den 20. juni 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen lokalplan 167 for Sundhedshus og boliger på Skovlunde Torv.

Læs mere her

Se planforslag her

Den 20. juni 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen lokalplan 147 for ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard.

Læs mere her

Se planforslag her

Den 20. juni 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen udviklingsplan for Pederstrup.

Udviklingsplan for Pederstrup (maj 2016)

Kommunalbestyrelsen har vedtaget kommunens værdighedspolitik.

Læs mere her

Se forslag her

I høring i perioden 29. oktober - 30. november 2015

Se forslag her