Baggrund og proces

Baggrund
Kommunalbestyrelsen har store ambitioner for udviklingen af Ballerup Kommune. Ambitionen er, at der i de kommende fem år bygges mellem 300 og 500 private boliger og mellem 100 og 150 almene boliger. Med denne boligudbygning vil vi sikre boliger til nuværende borgere, lige som vi vil tiltrække nye borgere og sikre en befolkningstilvækst. På længere sigt er det ambitionen, at vi i 2029 er minimum 52.000 borgere i Ballerup Kommune.

Vi ved, at det vigtigste argument for at flytte til Ballerup Kommune er boligen. Med boligpolitikken vil Kommunalbestyrelsen sikre, at en målrettet indsats er med til at skabe grundlaget for, at kommunen kan tilbyde de boligformer, der efterspørges. Det er samtidig Kommunalbestyrelsens ønske at tiltrække børnefamilier samt at øge befolkningstallet i Ballerup Kommune på en måde, der sikrer fortsat vækst og velfærd. Samtidig skal der også være attraktive boliger for den del af befolkningen, som bor alene.

I årene, der kommer, skal der derfor arbejdes målrettet for at supplere kommunens boligmasse således, at der er et solidt udvalg af forskellige boligtyper til forskellige typer behov.

Det er tillige ambitionen at sikre tilstrækkelig med boliger til, at kommunens borgere har mulighed for at leve hele deres liv i kommunen. Derfor skal der være både studieboliger, familieboliger, ældreegnede boliger og seniorbofællesskaber, samtidig med at der også skal sikres boliger til kommunens socialt udsatte, hjemløse og flygtninge.

Proces
Fristen for at afgive tilbud på køb af Jonstruplejren, uden forbehold eller betingelser, er den 24. april 2018 kl. 12.00. Samme dag kl. 12.30 vil der for de bydende være mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene.

Herefter vil Ballerup Kommune være forberedt på at indlede et tæt samarbejde med de nye ejere af Jonstruplejren, med henblik på at udarbejde grundlaget for et forslag til ny lokalplan.

Inden lokalplanforslaget forelægges til politisk behandling vil lokalområdet og alle relevante interessenter blive informeret og inddraget, og her have mulighed for at få indflydelse på lokalplanforslagets indhold.