Eksisterende forhold

Her kan du læse om de eksisterende forhold i og omkring Jonstruplejren

Jonstruplejren

Jonstruplejren omfatter to ejendomme (matr.nr.e 50 a og 12 bk, begge Måløv by, Måløv) med et samlet grundareal på 302.211 m2.

I ejendommen indgår en ca. 140 m lang strækning af Tvendagervej.

Den eksisterende bebyggelse til militære formål omfatter knap 24.000 etage m2, svarende til en bebyggelsesprocent på 8.

Etagearealet fordeler sig med ca. 1.700 m2 til administration, ca. 3.700 m2 til værksteder, ca. 400 m2 til tekniske anlæg, ca. 3.500 m2 til velfærdsfaciliteter (kantine og idrætshal), ca. 4.600 m2 til undervisning og ca. 9.900 m2 til indkvartering.

Området har i dag status af landzone, men vil i forbindelse med lokalplanlægningen blive overført til byzone. I den overordnede planlægning (jf. landsplandirektivet Fingerplan 2017) er området beliggende indenfor Landområdet, men kan i forbindelse med revision af kommuneplanen (eller ved et kommuneplantillæg), og i dialog med Erhvervsstyrelsen, overføres til Byområdet.

Hegningen af det militære anlæg har bevirket, at al adgang hidtil har skullet ske via hovedporten ved adressen Jonstrupvej 240.

Nordvest – Grundejerforeningen Jonstrupkrogen (inkl. privatskolen og Villa Blide)

Vest - overfor hovedporten - Grundejerforeningen De Otte.

Enkelte parcelhusgrunde er ikke med i en grundejerforening.

Sydvest - Grundejerforeningen Fredegården (hvorfor dette navn, jf. Fredegård på Kratvej).

Sydøst – Én ejendom i Grundejerforeningen Fuglehaven.

Øst – Grundejerforeningen Fugleburhuse (større ejendomme i landzone langs Fuglehavevej).

Nord – Jonstrupvang-skoven.

De eksisterende terrænforhold ses nedenfor.

Området er forsynet med fjernvarme fra Vestforbrændingen. Ledninger ligger i eksisterende vejtracéer.

Ingen tilgængelige oplysninger om spildevand eller regnvand.

De registrerede beskyttede naturtyper i og omkring området ses nedenfor.

Store dele af ejendommen (ca. 95.000 m2) er udpeget som fredskov.

Omkring Jonstrupvang-skoven og de lokale fredskovsarealer gælder skovbyggelinjer efter naturbeskyttelsesloven. I forbindelse med den forestående lokalplanlægning vil skovbyggelinjen kunne indskrænkes eller ophæves.

Umiddelbart vurderer Kommunen ikke, at den eksisterende bebyggelse rummer bevaringsværdier, der sætter begrænsning på den fremtidige anvendelse eller nedrivning af bygninger.

Til gengæld bør den kommende bebyggelsesplan tage udgangspunkt i den eksisterende vejstrukturs ringforbindelse. 

En mulig bevarelse af jagerflyet på grønningen vil være en kvalitet for det kommende boligkvarter.

Langs grænsen mellem Jonstruplejren og Jonstrupvang-skoven mod nord findes fra Studekrogen i vest til Skovvej i øst et godt 2 km langt, beskyttet stendige. I lejrens nordøstlige hjørne suppleres dette af en 170 m lang forgrening mod landejendommen for ende af Fuglehavevej.

Der er i skoven, ca. 31 m fra lejrens nordskel, registreret et fortidsminde, hvis beskyttelseslinje på 100 m rækker ind i lejren og derved fortrinsvis berører fredskovsarealer, men marginalt også areal uden for disse.