Hvor meget kan der bygges?

For at kunne indgå i en dialog med de potentielle investorer og udviklere af Jonstruplejren, har Ballerup Kommune haft behov for at få
belyst markedsværdien af ejendommen, herunder hvilken bebyggelsesprocent ved boligformål, der vil være nødvendig for at kunne tilvejbringe en lokalplan der både tilgodeser de mange værdier i og omkring området, men som også vil gøre det attraktivt for en fremtidig investor og udvikler.

Ejendommen omfatter ca. 23.500 m² bygninger og et samlet grundareal på 302.121 m². Ejendommens grundareal kan ikke bebygges fuldt ud pga. en række arealbindinger bl.a. fredskov. Det potentielle udviklingsområde er af Ballerup Kommune vurderet til at udgøre ca. 171.000 m² inkl. boldbanen.

Sadolin & Albæk har gennemført en analyse af økonomien ved udvikling til boligformål under hensyntagen til de nuværende lejekontrakter og de markedsmæssige afsætningsmuligheder, som Sadolin & Albæk vurderer er gældende i området. 

Set i forhold til områdets karakter og de omkringliggende bebyggelser vurderes det med en bebyggelsesprocent på 40‐45% at være muligt at gennemføre en fornuftig byudvikling, hvor der kan findes en god balance mellem planmæssige og økonomiske hensyn. Foretages beregningen af den nødvendige bebyggelsesprocent på baggrund af det totale grundareal på 302.121 m² modsvarer det en bebyggelsesprocent på 20‐25%.

Her kan du læse et resumé der kort introducerer metoden og hovedkonklusioner fra analysen!