Besøgsrestriktioner på botilbud er ophævet

Botilbud Klakkebjerg
24. juni 2020

Besøg skal dog fortsat tilrettelægges og afvikles efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Siden den 18. maj har det været muligt at komme på udendørs besøg på Ballerup Kommunes botilbud – og på indendørs besøg i særlige tilfælde.

Fra og med den 24. juni er de generelle besøgsrestriktioner ophævet. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke gælder særlige restriktioner for afvikling af besøg.

Besøgene skal dog fortsat tilrettelægges og afvikles, så det er sundhedsfagligt forsvarligt og følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af coronavirus i forhold til at holde afstand, rengøring og hygiejne.

Selvom besøgsrestriktionerne nu ophæves, har du som besøgende stadig et særligt ansvar for at hjælpe med, at der ikke kommer smitte ind til de allersvageste borgere, der er i størst risiko for at blive alvorligt syge og dø af sygdommen. Det gælder også for de borgere, som ikke modtager besøg.

Følgende retningslinjer skal derfor altid overholdes:

 • Pårørende og beboere skal være raske ved besøg og ikke have haft symptomer på sygdom minimum 48 timer før besøget
 • Besøgende og beboere må ikke været testet positiv for coronavirus inden for de seneste syv dage, selvom de ikke har haft symptomer.

Ballerup Kommune opfordrer derudover til, at besøg på botilbud arrangeres på en måde, så andre beboere skærmes, og risikoen for at bringe smitte ind på botilbuddet minimeres.

Ballerup Kommune opfordrer til, at:

 • Besøg primært foregår udendørs
 • Indendørs besøg kun finder sted, hvis et udendørs besøg ikke er muligt
 • Indendørs besøg finder sted i beboerens egen bolig og ikke på fællesarealer
 • De besøgende kun færdes på fællesarealer for at komme til udendørs besøgslokaliteter eller til beboerens egen bolig
 • Besøgende benytter beboerens egen indgang, hvis beboeren har direkte indgang fra udearealer
 • Besøget aftales på forhånd, så personalet kan være med til at skabe trygge rammer for besøget i forhold til at minimere kontakt til andre beboere
 • Du ikke kommer på uanmeldt besøg
 • Der maksimalt kommer to besøgende af gangen
 • Det er de samme få pårørende, der kommer på besøg over tid
 • Besøg begrænses til korte besøg (omkring 30 minutter)
 • Besøgende ikke er i kontakt med andre beboere under besøget
 • Du ikke medbringer mad og drikke til beboeren
 • Der så vidt muligt er to meters afstand mellem beboer og besøgende
 • Man benytter værnemidler ved tæt kontakt. Botilbuddet stiller værnemidler til rådighed
 • Besøgende og beboere spritter eller vasker hænder før og efter besøget
 • Besøgende rengør kontaktflader efter besøg
 • Besøgende ikke benytter fælles indendørs faciliteter såsom toiletter og køkkenfaciliteter

I forbindelse med gåture opfordrer Ballerup Kommune derudover kraftigt til, at:

 • Man holder sig fra steder med andre mennesker
 • Man undgår besøg på caféer, restauranter, butikker eller lignende
 • Man holder afstand til hinanden
 • Man ved gåture i kørestole holder sig bag beboeren hele tiden og undgår tæt ansigt til ansigt-kontakt

Mulighed for midlertidige besøgsrestriktioner

Den enkelte leder på et botilbud har mulighed for at indføre midlertidige lokale besøgsrestriktioner. Restriktionerne skal være mindst indgribende og ikke strække sig længere end nødvendigt. De midlertidige besøgsrestriktioner kan indføres, hvis:

 • Den lokale leder finder det nødvendigt for at minimere risiko for smitte mod coronavirus for en eller flere borgere eller medarbejdere på grund af et konkret smitteudbrud på tilbuddet
 • Hvis en eller flere borgere eller medarbejdere på tilbuddet tilhører en risikogruppe.

Det betyder fx at:

 • Et botilbud midlertidigt vil lukke for besøg, hvis der er tilfælde af aktuel COVID-19 på botilbuddet. Det vil kun være muligt at komme på besøg i kritiske situationer.
 • Et botilbud kan indføre begrænsninger for besøg på fælles arealer, hvis det vurderes, at besøgene ikke kan gennemføres, så det beskytter borgere eller medarbejdere i risikogrupper mod smitte
 • Et botilbud kan begrænse antallet af besøgende til en beboer, hvis det er nødvendigt for at minimere smitterisiko

Det skal understreges, at Ballerup Kommune har et særligt ansvar for at mindske risikoen for smittespredning i samfundet – herunder at mindske kontakter mellem smittekæder. Det handler om, at der ikke kommer smitte fra et botilbud ud i det omkringliggende samfund.

I forbindelse med midlertidige besøgsrestriktioner kan den enkelte leder på en konkret anmodning fra en beboer eller pårørende vurdere, om en beboer kan få besøg af én til to faste besøgspersoner. Der vil i den konkrete vurdering blive lagt vægt på, at besøget kan foregå, uden at det øger risikoen for smitte.