Regnvand

Søgeord: vand regnvand afløb

Her kan du læse om, hvordan du håndterer regnvand:

Her kan du læse om, hvordan du håndterer regnvand på din grund ved at anlægge et LAR-anlæg som fx:

 • faskine
 • regnbed
 • regnvandsbassin
 • permeable belægninger

Læs også Forsynings Ballerups vejledning  

Lokal afledning af regnvand (LAR)
LAR er en forkortelse for Lokal Afledning af Regnvand.

Et LAR-anlæg afleder regnvandet direkte på din grund, så regnvand ikke ledes til kloakken. Det kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven at anlægge et LAR-anlæg.

Se forskellige LAR- anlæg og læs om kravene til anlæggene på: laridanmark

Forundersøgelser
Når du vil anlægge et LAR-anlæg skal du foretage følgende:

 • Tjek nedsivningskort
  Tjek om din ejendom ligger i område, hvor nedsivning er muligt (henvisning til nedsivningskort)
   
 • Tjek om jorden er egnet til nedsivning
  Lav en infiltrationstest. På Teknologisk Instituts hjemmeside kan du se, hvordan du gør.
   
 • Beregn anlæggets størrelse
  Vi anbefaler, at dit LAR-anlæg dimensioneres efter Spildevandskomiteens anbefalinger.

  Benyt eventuelt Spildevandskomiteens regneark til LAR-dimensionering.

  Brug følgende regnvandsdata i regnearket:

  • Årsmiddelnedbør:  650 mm
  • Region:  2
  • Gentagelsesperiode:  10 år
  • Sikkerhedsfaktor:  1,1
  • Befæstet-areal er størrelsen af det areal, som afleder til anlægget.
  • Hydrauliske ledningsevne er tal, som du beregnede under "Tjek om jordbunden er egnet til nedsivning". Ledningsevnen fortæller, hvor hurtigt vandet kan sive gennem jorden.

Du skal også indtaste den forventede størrelse af det anlæg, du ønsker, fx højde, bredde, længde, areal, afhængt af anlægstypen.

I regnearket er det kun de blå og røde tal, du kan rette i. Når du har tastet dine tal, trykker du på Beregn, og du får resultater for fire forskellige nedsivningstyper.

Det er den type LAR-anlæg, der er relevant for dig, som du skal skrive ind i ansøgningsskemaet på borger.dk.

 • Tjek om gældende afstandskrav er overholdt
  Du skal tjekke, om der er plads nok på din grund til at etablere det ønskede anlæg. Anlægget skal ligge:
  • 2 meter fra skel
  • 5 meter fra bygninger med kælder/beboelse
  • 2 meter fra bygninger uden beboelse
 • Find autoriseret kloakmester
  Ifølge autorisationsloven er det et krav, at alt kloakarbejde udføres af en autoriseret kloakmester, herunder afpropning af regnvandsledninger fra kloakbrønde/rør.

  Sikkerhedsstyrelsen hjemmeside kan du kontrollere, om din kloakmester reelt er autoriseret.

  Alt andet arbejde må du gerne selv udføre, som fx:

  • udgravning
  • rørlægning
  • nedgravning af faskine o.l., når vandet kommer fra et tag.

Sådan søger du om tilladelse
Du søger om tilladelse til dit LAR-anlæg via www.bygogmiljoe.dk

Færdigmelding til kommune
Når dit LAR-anlæg er færdigt og regnvandet er afproppet fra kloakken, skal din kloakmester færdigmelde anlægget.

Herefter sørger Ballerup Kommune for at registrere ændringen i BBR.

På oversvømmelseskortet kan du blandt andet se kommunens:

 • oversvømmelser i de sidste 5-100 år
 • risiko for oversvømmelser i fremtiden