Hegnssyn

Du kan anmode Hegnssynet om et hegnssyn, hvis du er uenig med din nabo – og I ikke selv kan nå til enighed – om:

 • Rejsning af nyt hegn
 • Ændring af hegn
 • Hegnets vedligeholdelse

Hegnssynet er et uvildigt tvistnævn, som fungerer uafhængigt af kommunen. Kommunen kan derfor ikke blande sig i hegnssynets sager og afgørelser. Hegnssynet er alene kompetente til at behandle sager inden for hegnsloven.

Hegnsloven omhandler 3 typer hegn:

 • Fælles hegn – står direkte i skel
 • Eget hegn – placeret på egen grund i en afstand på op til 1,75 meter fra skel
 • Indre hegn – placeret på egen grund længere end 1,75 meter fra skel

Hegnssynet behandler også enkelte sager om grene og rødder, der beskadiger hegn eller er til fare for naboejendommen.

Hegnssynet har ikke kompetence til at behandle:

 • tvister omkring skel
 • sager om enkeltstående træer

Tvister om skel
Hvis naboer er uenige om, hvor skellet er, skal en landinspektør fastlægge ejendomsskellet. Dette sker ved en skelforretning. Den person, der bestiller landinspektøren, hæfter som udgangspunkt for betaling af regningen.

Enkeltstående træer
Hvis naboerne er uenige, er det en sag efter de normale naboretslige regler, som behandles ved domstolene.

Når hegnssynet modtager en ansøgning om et hegnssyn, bliver begge parter i sagen indkaldt til et forhandlingsmøde.

På forhandlingsmødet får begge parter mulighed for at komme med deres påstande og de faktiske forhold besigtiges fra begge ejendomme.

Hegnssynet vil, gennem dialog, forsøge at få naboerne til at indgå et forlig ved at finde en fælles løsning. Et forlig underskrives af begge parter.

Hvis parterne ikke kan indgå forlig, afsiger Hegnssynet en kendelse.

Jf. lovgivningen kan hver af sagens parter indbringe Hegnssynets kendelse for domstolene senest fire uger efter, at parterne har modtaget kendelsen.

Hegnssynets 3 medlemmer:

 • Formand og bygningssagkyndig: Kjeld Mogensen, Marievej 54, 2740 Skovlunde
   
 • Plantesagkyndig: Frank Schor Jørgensen, Møllemosen 113, 2760 Måløv
   
 • Jørgen Bragge, Pilehøjvej 47, 2750 Ballerup

Flere oplysninger fås hos sekretær for hegnssynet, Majbrit Marfelt.

Vederlaget for hegnssynsforretningen er 1.785 kr.

Ansøg om et hegnssyn ved at udfylde ansøgningsskemaet nedenfor.

Ansøgning om hegnssyn

Ansøgningsskemaet om et hegnssyn skal sendes til: 

Hegnsynet
Ballerup Kommune
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Det er klagers ansvar at belyse sagen. Ansøgningen om hegnssyn skal indeholde:

 • Hvem du er og hvor du bor (navn, adresse og matrikelnummer)
 • Hvem du klager over (navn, adresse og matrikelnummer)
 • Hvad du klager over (kort beskrivelse af problemet)
 • Hvad din påstand er (hvad ønsker du, at hegnssagen skal resultere i)
 • Gælder anden retsordning for din grund (fx lokalplaner, tinglyste deklarationer eller lignende)? 

Kontakt

Ballerup Kommune

Majbritt Marfelt
Sekretær for
Hegnssynet

41 75 01 64

E-mail