Legepladser & shelters

Du skal søge om byggetilladelse ved etablering af offentligt tilgængelige shelters og legepladser samt når et legeredskab skal udskiftes.

Hvad kræver byggetilladelse?

 • Anlæg af ny legeplads
 • Udvidelse af en eksisterende legeplads

Det kræver også en byggetilladelse at opføre:

 • Nye legeredskaber
 • Bygninger med en faldhøjde højere end 60 cm, fx:
  • klatretårne
  • klatrevægge
  • rutsjebaner
  • legehuse og lignende
 • Multibaner
 • Svævebaner
 • Skateboardbaner og lignende

Sikre legeredskaber
På offentligt tilgængelige legepladser skal legeredskaber og lignende udformes og dimensioneres, så de er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige, så personskader kan undgås. Læs mere under færdigmelding og ibrugtagning nedenfor.

Tilgængelighed for handicappede
Ballerup kommune opfordrer til, at tilgængelighed til og på legepladser indarbejdes i alle nye anlæg, som fx:

 • Adgang til selve legepladsen
 • Adgang de enkelte redskaber
 • Belægninger på interne stier
 • Diverse aktiviteter og redskaber m.m. 

Læs mere i DS-håndbog 105 Udearealer for alle

Landzonetilladelse
Hvis legepladsen ligger i landzone, kræves der eventuelt landzonetilladelse, før der kan gives byggetilladelse. 

Hvor lang er sagsbehandlingstiden?
​Se sagsbehandlingstiden her

Mere information
Læs mere i vejledning om legepladser på bygningsreglement.dk

Hvad kræver byggetilladelse?

 • Udskiftning af eksisterende legeredskaber
 • Renovering af eksisterende legeredskaber
 • Ændring af legeredskaber

Hvad kræver ikke en byggetilladelse?

 • Almindeligt vedligehold

Hvor lang er sagsbehandlingstiden?
​Se sagsbehandlingstiden her

Mere information
Læs mere i vejledning om legepladser på bygningsreglement.dk

Sådan ansøger du
Send din ansøgning gennem bygogmiljø.dk. Læs om, hvordan du ansøger og om Byg & Miljø

Registrering i BBR
Ejer af legepladsen er forpligtet til at indberette legeplads samt eventuelle ændringer til BBR (Bygnings- og Boligregistret). Læs om, hvordan du indberetter til BBR

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Ansøgning om byggetilladelse til legeplads skal vedlægges:

 • Beskrivelse af projekt/byggearbejde
 • Situationsplan
 • Plantegning
 • Facadetegning
 • Evt. 3D-visualisering
 • Certifikater og evt. produktanvisninger
 • Underskrevet erklæring om, at byggelovgivningen er overholdt
 • Dokumentation for, at de tekniske bestemmelser er overholdt

  Underskrevet erklæring og dokumentation for tekniske bestemmelser er til opbevaring i kommunen.

Hvilke dokumenter skal vedlægges?
Her kan du læse mere om dokumenter, der skal vedlægges:


Beskrivelse af byggearbejde
Her laves en kort beskrivelse af byggeriet, herunder angivelse af legepladsens:

 • Placering
 • Størrelse
 • Beplantninger
 • Gangarealer
 • Osv.

Situationsplan
En situationsplan er en tegning, der viser legepladsens placering på grunden med mål på afstand til vej og skel.

Husk at oplyse om:

 • Matrikel nr.
 • Grundstørrelse
 • Byggeriets størrelse
 • Bebyggelsesprocent

Plantegning
En plantegning er en tegning, der viser legepladsen med:

 • Udvendige mål
 • Mål af faldunderlagets udstrækning
 • Indbyrdes afstande mellem legeredskaberne

Facadetegninger
Facadetegninger er tegninger af legeredskabernes facader med højdemål, herunder:

 • Mål til højeste punkt
 • Platformens højde
 • Faldværns højde
 • Osv.

3D - visualisering
En 3D-visualisering af et legemiljø er en meget brugbar tegning. Den kan være med til at give en større forståelse af byggeriets omfang og art.

3D-tegninger er som regel ikke målfaste, ligesom de heller ikke er målsatte.


Certifikater og produktanvisninger
Legeredskaber og faldunderlag skal være certificeret og certifikaterne skal sendes sammen med byggeansøgningen.

Certifikater på faldunderlag fås der, hvor du køber faldunderlaget.

Ved udlægning af faldunderlaget skal producentens anvisninger altid følges.

En legeplads kan færdigmeldes og tages i brug, når bygherre har kontrolleret om de betingelser, der blev stillet i byggetilladelsen, er overholdt.

Når byggeriet er konstateret i orden, udsteder Ballerup Kommune en ibrugtagningstilladelse og byggesagen afsluttes.

Gennemgang ved legepladsinspektør
Ballerup Kommune anbefaler, at en legepladsinspektør gennemgår legepladsens legeredskaber for eventuelle fejl og mangler.

Bemærk at på offentligt tilgængelige legepladser skal legeredskaber og lignende udformes og dimensioneres, så de er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige, så personskader kan undgås.

Læs mere i Bygningsreglementet 2018 § 358- § 367

Hvad kræver byggetilladelse?
Det kræver tilladelse at opføre mindre bygninger til personophold, som fx:

 • Shelter
 • Bålhytter
 • Grillhytter

Tilgængelighed for handicappede
Ballerup kommune opfordrer til, at tilgængelighed til bygninger indarbejdes i alle nye anlæg.

Læs mere i DS-håndbog 105 Udearealer for alle

Landzonetilladelse
Hvis bygningen ligger i landzone, kræves der eventuelt landzonetilladelse, før der kan gives byggetilladelse. 

Hvor lang er sagsbehandlingstiden?
​Se sagsbehandlingstiden her

Sådan ansøger du
Send din ansøgning gennem bygogmiljø.dk. Læs om, hvordan du ansøger og om Byg & Miljø

Registrering i BBR
Ejer af shelter og lignende er forpligtet til at indberette lejeplads, shelter m.m. samt eventuelle ændringer til BBR (Bygnings- og Boligregistret). Læs om, hvordan du indberetter til BBR

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Ansøgning om byggetilladelse til shelter og lignende skal vedlægges:

 • Beskrivelse af projekt/byggearbejde
 • Situationsplan
 • Facadetegning
 • Underskrevet erklæring om, at byggelovgivningen er overholdt
 • Dokumentation for, at de tekniske bestemmelser er overholdt

  Underskrevet erklæring og dokumentation for tekniske bestemmelser er til opbevaring i kommunen.

Her kan du læse mere om dokumenter, der skal vedlægges:


Beskrivelse af byggearbejde
Her laves en kort beskrivelse af byggeriet, herunder angivelse af shelteret:

 • Placering
 • Størrelse
 • Beplantninger
 • Osv.

Situationsplan 
En situationsplan er en tegning, der viser shelteret placering på grunden med mål på afstand til vej og skel.

Husk at oplyse om:

 • Matrikel nr.
 • Grundstørrelse
 • Byggeriets størrelse
 • Bebyggelsesprocent

Facadetegninger 
Facadetegninger er tegninger af sheltereet facader med højdemål, herunder mål til højeste punkt

Når du får byggetilladelse, skal du både anmelde tidspunkt for byggestart og byggeafslutning til kommunen.

Du anmelder begge dele gennem Byg & Miljø.

Anmeld byggestart
Du skal indsende byggeriets påbegyndelsesdato til kommunen, da din byggetilladelse udløber, hvis du ikke har startet byggeriet inden for ét år efter modtagelsen af byggetilladelsen.

Læs her, hvordan du indsender byggeriets påbegyndelsestidspunkt gennem Byg & Miljø

Færdigmeld dit byggeri
Du skal færdigmelde dit byggeri, så kommunen kan afslutte din byggesag.

Læs her, hvordan du færdigmelder dit byggeri på Byg & Miljø

Strider dit planlagte byggeri af en legeplads eller et shelter eller lignende imod lovgivningen, kan du søge om dispensation hos kommunen.

Du søger om dispensation i forbindelse med din ansøgning om byggetilladelse. 

Læs her, hvordan du søger dispensation

Kontakt

Ballerup Kommune

Team Byg

Send en sikker besked

44 77 63 70

Byggesag@balk.dk