Forældreindflydelse

Som forælder har du mulighed for at blive valgt til forældrebestyrelsen og få indflydelse på principperne for institutionens pædagogiske arbejde.

I henhold til dagtilbudsloven skal forældre med børn i et kommunalt eller selvejende dagtilbud have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse i dagtilbuddet med et flertal af valgte forældre.

Det er forældrebestyrelsens opgave at fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde og for anvendelsen af budgetrammen for dagtilbuddet inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

En forældrebestyrelse består af højst 9 medlemmer. Forældrekredsen vælger maksimalt 7 medlemmer og eventuelle suppleanter, mens medarbejderne vælger 2 medarbejderrepræsentanter og eventuelle suppleanter. Valg til bestyrelse foregår hvert år i september måned. Institutionens leder fungerer som sekretær for forældrebestyrelsen og har i den forbindelse pligt til at sikre, at forældrebestyrelsen ikke tager beslutninger, som ligger uden for dens rammer eller mandat.

 

Vedtægterne for forældrebestyrelser giver mulighed for, at der ved de enkelte børnehuse oprettes husråd, som samarbejder med institutionens forældrebestyrelse om forhold vedrørende den enkelte afdeling. Husrådet består af repræsentanter for børnehusets forældre.

Formålet med husrådene er at:

  • Sikre kontakten mellem dagtilbuddets forældrebestyrelse og forældrene ved den enkelte børnehus/dagplejegruppe
  • Rådgive forældrebestyrelsen i forhold vedrørende den enkelte børnehus/gruppe
  • Medvirke til forældredeltagelse i børnehus/dagplejegruppens dagligdag og arrangementer
  • Du kan læse mere om husrådenes virke og vilkår i vedtægterne for forældrebestyrelser, som du finder i menuen til højre på siden.

Formændene for forældrebestyrelserne inviteres sammen med 2 ledelsesrepræsentanter til et dialogmøde med Socialudvalget 3 gange årligt. Møderne har ingen beslutningskompetence, men er et forum, hvor aktuelle emner indenfor området kan drøftes. Derudover afholdes der årligt en temaaften for den samlede bestyrelse.

Andre sider i Forældreindflydelse

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner
og Kultur


Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail