Ind- og udmeldelse af dagtilbud

Her kan du læse om ind- og udmeldelse og pladsanvisning i kommunens dagtilbud samt om tilskud og økonomi i forbindelse med andre former for pasning af dit barn

Takster for børn med bopæl og institutionsplads i Ballerup kommune

Takster for 2020

Dagpleje 0-2 år inkl. kost

Kr.  3.074 mdl.

Vuggestue 0-2 år

Kr.  3.106 mdl.

Frokost vuggestue 0-2 år

Kr.     600 mdl

Flexplads 0-2 år

Kr.  2.330 mdl.

Frokost flexplads 0-2 år

Kr.     360 mdl.

Børnehave fra 3 år

Kr.  1.737 mdl.

Frokost børnehave fra 3 år

Kr.     660 mdl.

Flexplads fra 3 år

Kr.  1.303 mdl.

Frokost flexplads fra 3 år

Kr.     396 mdl.

Deltidsplads 30 timer ugentligt (forældre på barsel) 0-2 år*

Kr.  2.070 mdl.

Deltidsplads 30 timer ugentligt (forældre på barsel) 3-5 år*

Kr.  1.198 mdl.

BFO pr. 1. januar 2020

Kr.  1.300 mdl.

BFO pr. 1. maj 2020

Kr.  1.350 mdl.

Byggelegeplads/klub**

Kr.     381 mdl.

Ungdomsklubber fra 14 år**

Kr.     149 mdl.

Kombinationstilbud kontakt pladsanvisning for pris. 

*forbeholdt forældre på barsel

**hertil kommer obligatoriske materialepenge samt betaling for andel i dyrehold, såfremt barnet er tilknyttet en sådan ordning. 

Ballerup kommune har aldersrelaterede takster for 0-5 år. Taksten følger barnets alder uanset om barnet går i vuggestue eller børnehave. 

Udmeldelse: Skal ske på følgende link

Der er 1 måneds udmeldelsesfrist til den 1. og 15. i en måned. 

Søskenderabat: Er der flere børn i hjemmet, der er indmeldt i dagpleje, daginstitution og privat pasning ydes der søskenderabat. Søskenderabatten ydes til de ældste børn med 50 %. Gælder ikke børn optaget på byggelegeplads/klub og Ungdomsklub. 

Friplads: Du kan få hel eller delvis friplads til dit barn i dagpleje, daginstitution, byggelegeplads og klubber. Nedsættelsen afhænger af husstandens aktuelle skattepligtige indkomst og antallet af børn under 18 år. Grænsen er max kr. 563.800 i husstandsindkomst. Indtægtsgrænsen for enlig forsørgere forhøjes med kr. 63.506 og med kr. 7.000 pr. barn ud over det først barn. 

Ansøgning om friplads skal søges på følgende link

Ballerup Kommune har pasningsgaranti for alle børn, fra de er 30 uger gamle. For at garantien er gældende, kræver det, barnet er blevet skrevet op til en plads senest 1 måned efter dets fødsel.

 

 

 

Digital pladsanvisning

Du skal skrive dit barn op til børnepasning digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Start opskrivning nu

Deltidspladser

Fra 1. januar 2019 har forældre, som afholder barsels- eller forældreorlov efter barselsloven, ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen til ældre søskende, som går i daginstitution. Deltidspladsen skal tilbydes i den daginstitution, hvor barnet allerede går, og til en reduceret forældrebetaling.

Når forældrenes fravær afbrydes eller ophører, skal barnets deltidsplads som udgangspunkt konverteres til en fuldtidsplads i det dagtilbud, hvor barnet er optaget.

I Ballerup Kommune er det besluttet, at deltidspladserne kan benyttes alle åbningsdage fra kl. 9 til kl. 15. Ønske om deltidsplads kan imødekommes med én måneds varsel til d. 1. i en måned.

Det skal kunne dokumenteres, at én af forældrene er på barsel i den periode, hvor man ønsker en deltidsplads.

Deltidspladsen søges med dette skema, som også beskriver de konkrete vilkår.

Flexpladser

En flexplads er en plads, hvor man kun anvender dagtilbuddet i maksimalt 3 dage ugentligt. Flexpladsen træder i stedet for en ordinær plads.

Forældre, der har en plads i dagtilbuddet og vælger at skifte til en flexplads, kan skifte tilbage til en ordinær plads med 3 måneders varsel efter skiftet, såfremt der en ledig plads i afdelingen.

Placeringen af de tre dage om ugen, som barnet kan bruge daginstitutionen tilrettelægges i samarbejde mellem institutionen og barnets forældre under hensyntagen til institutionens samlede virksomhed, samt barnets og familiens tarv. Ved uenighed træffes afgørelsen om placeringen af institutionens leder.

Der kan normalt maksimalt oprettes flexpladser svarende til 5 % af institutionens normerede antal pladser.

Flexpladser søges gennem digital pladsanvisning.

Kombinationstilbud

Forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid, har mulighed for et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning. Dvs. at man som forældre selv ansætter en børnepasser eller køber en plads i en eksisterende privat pasningsordning og får tilskud hertil af kommunen.

Kombinationstilbuddet omfatter børn i alderen 26 uger og indtil barnets skolestart. Kombinationstilbud gælder ikke for forældre med børn, som er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen.

Se reglerne for kombinationstilbud her.

Henvendelse sker til Pladsanvisningen.

Der er frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen. Det betyder, at du som forælder frit kan vælge, i hvilken kommune du ønsker institutionsplads til dit barn. I visse tilfælde kan kommunen dog lukke adgangen for børn fra andre kommuner.

Ansøgningen om optagelse sker i den kommune, hvor daginstitutionen ligger. Det er også denne kommunes optagelsesregler, der gælder.

Bor du uden for Ballerup Kommune, og ønsker en plads i en af Ballerup Kommunes institutioner, skal du henvende dig til Pladsanvisningen i Ballerup Kommune. 

Der gælder særlige regler for betaling, når dit barn går i institution i en anden kommune. Du kan få oplyst prisen i din bopælskommune.

Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune har besluttet, at der ikke gives tilskud til pasning af egne børn. 

Du kan i henhold til Dagtilbudslovens § 80 få tilskud til delvis aflønning af en børnepasser, som du selv ansætter, eller tilskud til delvis dækning af udgiften til pasning hos en selvstændig erhvervsdrivende. I begge tilfælde skal Ballerup Kommune godkende ordningen for at sikre, at rammerne for pasningen er forsvarlige. Ballerup Kommune har ikke arbejdsgiveransvar for børnepasseren.

Dagplejens tilsynsførende foretager løbende tilsyn med ordningen ved at komme på anmeldte og uanmeldte besøg i pasningshjemmet eller institutionen. Der skal indhentes straffeattest og børneattest på børnepasseren fra Det Centrale Kriminalregister.

Tilskuddet er skattefrit for ansøger, men for børnepasseren er det fulde beløb, som modtages for pasningen, skattepligtigt. Oplysninger om udbetalinger vil blive videregivet til Skat.

Start ansøgning nu

Privat børnepasser

Denne ordning omfatter børn fra 30 uger og op til 3 år. 

En privat børnepasser skal godkendes af Ballerup Kommune, og den private børnepasser skal leve op til de samme krav som den kommunale dagpleje.

Kommunen skal føre tilsyn med, at den private pasning er tilrettelagt, så børnene oplever demokrati, medansvar og medbestemmelse, samt at hovedsproget i den private pasning er dansk. Det betyder også, at den private passer skal kunne dokumentere et vist niveau i dansk.

Du kan få et økonomisk tilskud til hjælp til at betale din børnepassers løn. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. 

I 2019 udgør tilskuddet 75 % af den budgetterede nettodriftsudgift. Tilskuddet er maksimalt kr. 6.741 kr. for 0 - 2 årige og kr. 4.110 for de 3 - 5 årige. 

I 2020 udgør tilskuddet 75 % af den budgetterede nettodriftsudgift. Tilskuddet er maksimalt kr. 6.812 kr. for 0 - 2 årige og kr. 3.740 for de 3 - 5 årige.

Tilskud til private institutioner

Ballerup kommune yder tilskud til private institutioner i henhold til Dagtilbudsloven §36.

2019 : Der ydes et max tilskud på kr. 9.736 månedligt til 0-2 år og kr. 5.576 til 3-5 år. Tilskud er inklusiv administrationstilskud og bygningstilskud. For at opnå max tilskud skal institutionen have en åbningstid på 2458 timer årligt i 2019.

2020: Der ydes et max tilskud på kr. 9.840 månedligt til 0-2 år og kr.5.342 til 3-5 år. Tilskud er inklusiv administrationstilskud og bygningstilskud. For at opnå max tilskud skal institutionen have en åbningstid på 2479 timer årligt i 2020.

De private institutioner fastsætter selv forældrenes betaling.

Udmeldelse skal ske via den digitale pladsanvisning. Der er en måneds udmeldelsesfrist til den 1. og 15. i en måned.

Du kan starte udmeldelsen via dette link.

Udmeldelse af børn der skal i privatskole mm.

Børn, der starter på privatskole eller lignende, bliver ikke automatisk udmeldt fra dagtilbuddet. Det er forældrenes ansvar at sørge for udmeldelsen. 

Udmeldelse skal ske med en måneds varsel og foregår via den digitale pladsanvisning. Du kan starte udmeldelsen via dette link.

Barnet kan fortsætte i dagtilbuddet indtil udgangen af juli det år, hvor barnet starter skole. 

Kontakt

Pladsanvisningen
Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2850

E-mail

Digital post