Ind- og udmeldelse af dagtilbud

Her kan du læse om ind- og udmeldelse og pladsanvisning i kommunens dagtilbud samt om tilskud og økonomi i forbindelse med andre former for pasning af dit barn

Takster for børn med bopæl og institutionsplads i Ballerup kommune

Takster for 2018Dagpleje 0-2 år inkl. kost Kr. 3.194 mdl.
Vuggestue 0-2 år Kr. 3.162 mdl.
Frokost vuggestue 0-2 år Kr.    586 mdl.
Flexplads 0-2 år Kr. 2.372 mdl.
Frokost flexplads 0-2 år Kr.    352 mdl.
Børnehave fra 3 år Kr. 1.851 mdl.
Frokost børnehave fra 3 år  Kr.    603 mdl.
Flexplads fra 3 år Kr. 1.388 mdl.
Frokost flexplads fra 3 år Kr.    362 mdl.
BFO Kr. 1.234 mdl.
Byggelegeplads/klub* Kr.    395 mdl.
Ungdomsklub fra 14 år Kr.    125 mdl.

*hertil kommer obligatoriske materialepenge samt betaling for andel i dyrehold, såfremt barnet er tilknyttet en sådan ordning.

Ballerup kommune har aldersrelaterede takster for 0-5 år. Taksten følger barnets alder uanset om barnet går i vuggestue eller børnehave.

Søskenderabat: Er der flere børn i hjemmet, der er indmeldt i dagpleje, daginstitution og privat pasning ydes der søskenderabat. Søskenderabatten ydes til de ældste børn med 50 %. Gælder ikke børn optaget på byggelegeplads/klub og Ungdomsklub.

Friplads: Du kan få hel eller delvis friplads til dit barn i dagpleje, daginstitution, byggelegeplads og klubber. Nedsættelsen afhænger af husstandens aktuelle skattepligtige indkomst og antallet af børn under 18 år.

Grænsen for bevilling af økonomisk friplads er max. kr. 539.800 i husstandsindkomst. Indtægtsgrænsen for enlige forsørgere forhøjes med kr. 60.601.

Er der mere end 1 barn under 18 år i hjemmet, forhøjes grænsen med kr. 7.000 pr. barn udover det første barn.

Ballerup Kommune har pasningsgaranti for alle børn, fra de er 30 uger gamle. For at garantien er gældende, kræver det dog barnet er blevet skrevet op til en plads senest 1 måned efter dets fødsel.

Barnet tildeles en plads i den distriktsinstitution, som er i bopælsdistriktet. Man kan ønske et bestemt børnehus, men distriktslederen afgør, i hvilken børnehus man tilbydes plads. Det er således ikke muligt at være på venteliste til et bestemt børnehus.

Børn med søskende i et børnehus har dog fortrinsret til ledige pladser i børnehuset.

 

Digital pladsanvisning

Du skal skrive dit barn op til børnepasning digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Start opskrivning nu

Der er frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen. Det betyder, at du som forælder frit kan vælge, i hvilken kommune du ønsker institutionsplads til dit barn. I visse tilfælde kan kommunen dog lukke adgangen for børn fra andre kommuner.

Ansøgningen om optagelse sker i den kommune, hvor daginstitutionen ligger. Det er også denne kommunes optagelsesregler, der gælder.

Bor du uden for Ballerup Kommune, og ønsker en plads i en af Ballerup Kommunes institutioner, skal du henvende dig til Pladsanvisningen i Ballerup Kommune. 

Der gælder særlige regler for betaling, når dit barn går i institution i en anden kommune. Du kan få oplyst prisen i din bopælskommune.

Kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune har besluttet, at der ikke gives tilskud til pasning af egne børn. 

Du kan i henhold til Dagtilbudslovens § 80 få tilskud til delvis aflønning af en børnepasser, som du selv ansætter, eller tilskud til delvis dækning af udgiften til pasning hos en selvstændig erhvervsdrivende. I begge tilfælde skal Ballerup Kommune godkende ordningen for at sikre, at rammerne for pasningen er forsvarlige. Ballerup Kommune har ikke arbejdsgiveransvar for børnepasseren.

Dagplejens tilsynsførende foretager løbende tilsyn med ordningen ved at komme på anmeldte og uanmeldte besøg i pasningshjemmet eller institutionen. Der skal indhentes straffeattest og børneattest på børnepasseren fra Det Centrale Kriminalregister.

Tilskuddet er skattefrit for ansøger, men for børnepasseren er det fulde beløb, som modtages for pasningen, skattepligtigt. Oplysninger om udbetalinger vil blive videregivet til Skat.

Start ansøgning nu

Privat børnepasser
Denne ordning omfatter børn fra 30 uger og op til 3 år. 

En privat børnepasser skal godkendes af Ballerup Kommune, og den private børnepasser skal leve op til de samme krav som den kommunale dagpleje.

Kommunen skal føre tilsyn med, at den private pasning er tilrettelagt, så børnene oplever demokrati, medansvar og medbestemmelse, samt at hovedsproget i den private pasning er dansk. Det betyder også, at den private passer skal kunne dokumentere et vist niveau i dansk.

Du kan få et økonomisk tilskud til hjælp til at betale din børnepassers løn. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. I 2017 udgør tilskuddet 75 % af den budgetterede nettodriftsudgift. Tilskuddet er maksimalt kr. 6.730 kr. for 0 - 2 årige og kr. 3.913 for de 3 - 5 årige. I 2018 udgør tilskuddet 75 % af den budgetterede nettodriftsudgift. Tilskuddet er maksimalt kr. 6.904kr. for 0 - 2 årige og kr. 3.947 for de 3 - 5 årige.

Tilskud til private institutioner
Ballerup kommune yder tilskud til private institutioner i henhold til Dagtilbudsloven §36.

Der ydes et max tilskud på kr. 9.717 månedligt til 0-2 år og 5.591 til 3-5 år. Tilskud er inklusiv administrationstilskud og bygningstilskud. For at opnå max tilskud skal institutionen have en åbningstid på 2489 timer årligt i 2017.

Der ydes et max tilskud på kr. 9.969 månedligt til 0-2 år og 5.638 til 3-5 år. Tilskud er inklusiv administrationstilskud og bygningstilskud. For at opnå max tilskud skal institutionen have en åbningstid på 2489 timer årligt i 2018.

De private institutioner fastsætter selv forældrenes betaling.

Udmeldelse skal ske via den digitale pladsanvisning. Der er en måneds udmeldelsesfrist til den 1. og 15. i en måned.
Du kan starte udmeldelsen via dette link.

 

Kontakt

Pladsanvisningen
Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2850

E-mail

Digital post