Projekt Sammen om børn

To voksne og et barn leger med sæbebobler foran et legehus

Ballerup Kommune har fået støtte fra Nordea-fonden til et nyt 3-årigt projekt på småbørnsområdet. Projektet hedder ’Sammen om børn’ og berører godt 1.000 børn.

Det ambitiøse projekt skal kort sagt hjælpe børn med at få en god start på livet. Grundpillen i projektet bliver at udvikle og afprøve nye former for fællesskaber mellem børn, forældre og fagprofessionelle for at se, om det styrker børnenes trivsel, udvikling og læring.

Projektet løber fra 2021 til 2024. Nordea-fonden støtter projektet med 6,2 millioner kroner, og Ballerup Kommune matcher støtten med et tilsvarende millionbeløb.

Læs pressemeddelelsen: Ambitiøst projekt skal styrke småbørns muligheder

Logo for sammen om børn

Fakta om projektet: Sammen om børn - bedre deltagelsesmuligheder for alle børn

I budget 2019 blev er afsat 2 mio. kr. om året i årene  2020-2022 til et muligt fondssamarbejde om barnets første 1000 dage.

Aftaleparterne ønskede at afsøge mulighederne for, i samarbejde med en fond, at styrke indsatsen for de mest udsatte børn og deres forældre endnu mere i forlængelse af de eksisterende indsatser. 

Projektet har fået tilsagn om støtte fra Nordea-fonden.

Den primære målgruppe for projektet er børn i udsatte positioner i alderen 0 - 6 år, men indsatserne er for alle børn og familier i distrikterne Hedegården og Baltorp.

Derudover omfatter det:

 • Alle medarbejdere i dagtilbuddene
 • PPR-medarbejdere, som er tilknyttet distrikterne
 • Sundhedsplejersker, som er tilknyttet distrikterne

Alle børn i alderen 0-6 år får ikke de samme deltagelses-muligheder og dermed heller ikke de samme muligheder for udvikling og læring.

De fagprofessionelle oplever en række familier med en baggrund og nogle vilkår, som udfordrer forældrerollen. Det giver sig bl.a. udtryk i, at forældrene kan have svært ved at få etableret en tryg tilknytning til eget barn.

Dette gælder nationalt, i Ballerup Kommune og nok i højere grad i distrikterne Hedegården og Baltorp.

Formålet med projektets indsatser:

 • at understøtte forældre/barn tilknytningen
 • at udvikle en professionel praksis, hvor den sociale interaktion, børn tilbydes, er af høj kvalitet.

Spor A: Høj kvalitet i interaktionen barn/barn og barn/professionelle voksne

Formålet med Spor A er at videreudvikle personalegruppens kompetencer med et centralt fokus på tilknytning og dermed på interaktionen mellem de professionelle voksne og børn, samt børn og børn, således at alle børn støttes i deres tilknytning og sociale relationer.

Figur der viser forløbet i spor A. Figuren er forklaret i teksten nedenfor

Der indsamles kvalitativ viden om læringsmiljøet. De professionelle indgår i indsamlingen. BAL og evt. KIDS inddrages.

Kompetenceudviklingen sker som læring i praksis. Der afholdes en indledende konference for at tilføre ny viden – herefter nedsættes aktionslæringsgrupper, som med støtte fra en underviser, arbejder med at omsætte viden til prøvehandlinger og ny praksis.

Spor A afsluttes med en konference, hvor der samles op og bygges bro til spor B.

Spor B: Kompetenceudviklingsforløb med fokus på inddragelse af forældres behov og ønsker til nye fællesskaber i daginstitutionen - med særligt fokus på forældre i udsatte positioner

Formålet med Spor B er at skabe forudsætninger for at involvere forældre, så personalegruppen kan samskabe med forældrene ud fra forældrenes ønsker og behov. Her styrkes samtidig det tværprofessionelle samarbejde mellem dagtilbud, PPR, sundhedspleje og evt. forebyggende rådgivere.

Figur der viser forløbet i spor B. Figuren er forklaret i teksten nedenfor

Trin 1: afholdelse af 2 seminarer i hvert distrikt om vision, værdier og fagligt afsæt for tilknytning, samspil og relationer for at etablere et fælles organisatorisk afsæt for, hvad ledelse og pædagogiske medarbejdere vil med fællesskaber omkring børn i relation til kerneopgaven.

Trin 2: 10 workshops, hvor pædagoger, PPR-medarbejdere og sundhedspl.trænes i den involverende arbejdsform.

Trin 3: foredrag om, ’hvorfor vi skal være sammen om børnene’ og efterfølgende arbejdes med prøvehandlinger i praksis med afsæt i det systemisk-narrative.

Spor C: Udvikling og afprøvning af nye fællesskaber i daginstitutionen

Formålet med Spor C er at understøtte en tryg tilknytning mellem barn og forældre hos de børn, der udviser tegn på, at tilknytningen er utryg eller svag, gennem deltagelse i nye fællesskaber i institutionen, hvor børn, forældre og personale er sammen om børnene.

Figur der viser forløbet i spor C. Figuren er forklaret i teksten nedenfor

Med afsæt i den teoretiske viden fra spor B og den konkrete viden, som er indhentet, udvikles og afprøves nye fællesskaber.

Det pædagogiske personale skal skaffe sig viden om forældrenes ønsker og behov, fx gennem interviews, observationer e.l.

Præstart i dagtilbud

Aktiviteten 'Præstart i dagtilbud' går ud på, at nye forældre og børn inviteres ind i dagtilbuddet 3-4 måneder inden institutionsstart.

Formålet er:

 • at skabe tidlig tilknytning mellem barn og primærpædagoger
 • at skabe en tillidsfuld relation mellem forælder og primærpædagog
 • at bryde uhensigtsmæssige mønstre for samværet mellem barn og forælder
 • at give forældre mulighed for viden om at være barn i et dagtilbud
 • at spejle forældrenes samvær med barnet
 • at ’sluse’ nye forældre ind i et fællesskab med andre forældre

Legelørdage

Projektet ønsker at fastholde fællesskaberne i dagtilbuddet gennem hele barnets institutionstid. Derfor skabes fællesskaber kaldet ‘legelørdage’ for alle forældre og børn i institutionen. 

Formålet er:

 • at skabe ’sunde’ fællesskaber i forældregruppen
 • at give forældrene succesoplevelser i forhold til det at være en del af et fællesskab
 • at forældrene er sammen ikke bare med, men også om børnene
 • at give forældrene mulighed for se, hvordan andre forældre er sammen med deres børn
 • at give forældrene et større repertoire i forhold til højkvalitets-samværsaktiviteter med deres børrn
 • at bygge videre på tillidsfulde relationer mellem pædagoger og forældre, så pædagogerne kan få adgang til at vejlede forældre, der har behov for det.
 • Fald i behov for indsatser på baggrund af screeninger for efterfødselsreaktioner i barnets første leveår.
 • Fald i antal bekymringer vedr. børn i begyndende mistrivsel i 1-6 årsalderen.
 • Der registreres en positiv udvikling i forældrenes evne til at skabe tryg tilknytning til deres barn (Sundhedsplejen).
 • Færre børn skoleudsættes.
 • Flere børn giver udtryk for trivsel ved indskolingsundersøgelsen og trivselsmålinger i 0. klasse.
 • Der er gennemført kompetenceudviklingsforløb for 120 pædagoger, 6 sundhedsplejersker og et antal PPR-medarbejdere i 10 daginstitutioner i 2 distrikter.
 • 90% af de faglige medarbejdere, som er med i projektet, vurderer i spørgeskemaundersøgelse, at de har udviklet deres kompetence på de fire kompetenceperspektiver, som aktionslæringen fokuserer på som betydende for at praktisere interaktioner af høj kvalitet.
 • 20 % flere forældre er involveret i fælles aktiviteter end før projektet.
 • Der er udviklet og etableret 3 nye fællesskaber pr deltagende institution som involverer forældre og evt. lokalsamfundet, og hvor fokus er på relationen mellem voksen og barn.
 • Forældre vurderer ved spørgeskemaundersøgelse, at deres perspektiver i højere grad reflekteres i de fælles aktiviteter.

Projektet ledes af en projektleder, ansat i Center for Skoler, Institutioner & Kultur.

Der nedsættes en styregruppe med deltagelse fra Københavns Professionshøjskole på chef- og direktørniveau.

Der nedsættes en overordnet arbejdsgruppe med repræsentanter fra de faglige organisationer, distriktsledere, skoleledere, PPR, sundhedsplejen, socialafsnittet, projektleder og undervisere/uddannelseskonsulenter fra Københavns Professionshøjskole.

Under den overordnede arbejdsgruppe nedsættes to lokale arbejds-grupper med repræsentanter fra de deltagende institutioner samt undervisere/uddannelseskonsulenterfra KP.

 • November 2020: projektleder starter
 • Styregruppe og arbejdsgrupper etableres, og der laves en projektplan
 • Fra 1. januar 2021: Projektet udrulles løbende i de forskellige børnehuse.
 • Juni 2024: projektet afsluttes.

Kontakt

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

4477 2024

E-mail