Indstilling til specialtilbud

Støttepædagogressourcen på 0–5 års området er forankret i PPR. Ressourcen er opdelt i de tre PPR-områder, og visiteres herfra via et visitationsudvalg, der består af PPR-medarbejdere og daginstitutionerne i området.

Støttepædagogressourcen anvendes til at understøtte det pædagogiske arbejde i daginstitutionen og i dagplejen. Der kan ydes støtte til projekter og ordninger og til den pædagogiske opgave med et konkret barn.

Hvis børnehaven (i forbindelse med skolestart) eller skolen vurderer, at et barn har så særlige undervisningsbehov, at de ikke kan opfyldes inden for rammerne af den almindelige undervisning, eller hvis elevens skolesituation i øvrigt giver anledning til alvorlig bekymring, indstilles eleven til en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV).

Indstilling til pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) sker altid i samråd med barnets forældre. En pædagogisk psykologisk vurdering foretages tværfagligt af medarbejderne i PPR. Vurderingen er skriftlig og forældre får altid en kopi.

Indstilling til vurdering sker ved afholdelse af en koordineringskonference og på et særskilt indstillingsskema, som udarbejdes i samarbejde med forældrene.

En pædagogisk psykologisk vurdering bygger på en bred vifte af undersøgelsesmetoder. Det er medarbejderne i de områdeteams som PPR er inddelt i, der vurderer hvilke elementer, der skal indgå i vurderingen. 

Et væsentligt element er samtaler med eleven, forældrene og skolen. Skoleudtalelser, pædagogiske handleplaner/pædagogiske notater, faglig og psykologisk testning er andre væsentlige elementer, der kan indgå i vurderingen. På baggrund af det indhentede materiale udarbejder PPR en skriftlig pædagogisk psykologisk vurdering, der munder ud i et skriftligt forslag med råd og vejledning til det videre forløb.

Vurderingen forelægges forældrene og sendes herefter til den ansvarlige institutionsleder/skoleleder. Forældrene får en kopi af vurderingen. I forslagene til det videre forløb kan indgå anbefaling om afholdelse af netværksmøde, hvor alle parter drøfter forslag og løsninger for elevens videre udvikling. Institutionen/skolen vil i de fleste tilfælde stå for indkaldelse til disse netværksmøder.

På baggrund af den pædagogiske psykologiske vurdering (PPV) og det fremsendte skriftlige forslag, træffer den pædagogiske leder beslutning om, hvorvidt der skal iværksættes specialpædagogisk bistand og i hvilket omfang. 

Det er i Ballerup Kommune politisk vedtaget, at barnets behov videst muligt skal kunne inkluderes i det almindelige nærmiljø, som barnet er en del af.

I tilfælde hvor barnet har et mere vidtgående støttebehov, kan der foretages henvisning til visitation til et centralt vidtgående tilbud, eksempelvis specialtilbud eller specialskole. En henvisning til et vidtgående tilbud sker i et tæt samarbejde mellem den pædagogiske leder i institutionen/skolen, PPR og forældrene.

Det er altid den pædagogiske leder i barnets distriktsskole, der sender henvisningen til kommunens visitationsudvalg.

Visitationsudvalget består af:

  • Centerchef, Center for Skoler, Institutioner og Kultur.
  • Afsnitsleder, Center for Børne- og ungerådgivningen, PPR.
  • Specialkonsulent, Center for Børne- og ungerådgivningen, PPR.
  • Skoleleder, Kasperskolen.
  • Administrativ medarbejder, Center for Børne- og ungerådgivningen, PPR.
  • Administrativ medarbejder, Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

Når visitationsudvalget har truffet en afgørelse, vil man modtage skriftligt besked inkl. klagevejledning, via digital post.

Befordring af elever, som er visiteret til specialskoler og specialklasser.

Hvis dit barn er visiteret til et specialtilbud af Ballerup Kommune, kan dit barn få befordring mellem bopæl og skole efter samme afstandsregler som elever, der går på distriktsskolen jf. gældende lovgivning Retsinformation.dk

Der kan i særlige tilfælde bevilges kørsel ved kortere afstand ud fra en individuel vurdering af elevens  fysiske eller psykiske handicap. Bevillingen gælder for højst et skoleår ad gangen, hvorefter der skal søges for endnu en periode.

Kommunen kan, i det omfang eleven er i stand til det, visitere til et skolekort til offentlig transport. Skema vedrørende dette kan tilgås via link nedenfor:

https://ballerup.dk/skolekort

https://ballerup.dk/duplikatkort

Kontakt

Center for
Børne- og
Ungerådgivningen

PPR

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail