PPR & tidlig indsats

PPR yder en forebyggende indsats ved deltagelse i møder med personalet i kommunens institutioner, i samtaler og supervision med personalet samt ved samtaler med forældre og/eller børn og unge.

PPR deltager med en forebyggende indsats i en række af forskellige møder såsom: revisitationsmøder, netværksmøder, koordineringskonferencer og  teammøder med videre. 

Mødedeltagelse er væsentlige opgaver for medarbejderne i PPR og en vigtig del af den konsultative bistand.
PPR yder rådgivning og vejledning til personale, forældre og elever omkring konkrete eller generelle problemstillinger i børn og unges udvikling.

Ballerup kommune ønsker, at skoler og institutioner skal fremme alle børns udvikling i så tæt tilknytning til barnets nærmiljø, som muligt.

Et hovedformål er at skabe betingelser, der medvirker til, at barnet og dets nære netværk oplever sig som en del af hverdagen i den almene daginstitution, den almene skole og generelt i det nærområde som barnet bor i.

Ballerup kommunes udviklingsprogram ”Et godt børneliv – et fælles ansvar” fremhæver den anerkendende tilgang som helt central, når der skal arbejdes med inklusion.

PPR lægger derfor vægt på at yde konsultativ bistand, med fokus på en tidlig forebyggende indsats.

Giv en mand en fisk og du har givet ham mad til én dag. Lær en mand at fiske og du har givet ham mad på bordet resten af livet.
Ovenstående citat kan ses som et slags billede på det grundlæggende i tankegangen bag konsultativ bistand. For at skabe holdbare og langsigtede løsninger er det vigtigt, at voksne oplever sig som aktiv deltagere til at finde løsninger, når børn løber ind i vanskeligheder og blokeringer.

Konsultativ bistand i PPR tager derfor udgangspunkt i et kompetencebaseret menneskesyn, hvor alle anses for at være kompetente i eget liv, børn såvel som voksne.

Konsultativ bistand søger at afdække ressourcer frem for mangler, men anerkender også, at hverdagen kan være vanskelig for en del børn og deres familier, og at der kan være behov for en særlig tilrettelagt indsats eller foranstaltning.

Konsultativ bistand tager afsæt i, at relationer mellem voksne og børn, og relationer mellem børn, er omdrejningspunktet for det pædagogiske arbejde.

I PPR er der et grundlæggende værdisyn, der taler om børn i vanskeligheder frem for børn med vanskeligheder. Det betyder, at PPR i de ydelser, der tager afsæt i at give konsultativ bistand, ser på de relationer et barn i vanskeligheder indgår i. Løsninger søges primært i de relationer barnet er en del af i sin hverdag. 

Der er altid mange faktorer, der spiller ind, når vi taler om børn i vanskeligheder og der vil altid være mange mulige og samtidige forklaringer på, hvorfor der opstår vanskeligheder omkring et barn og dets udvikling. Det betyder, at der ikke findes et direkte forhold mellem årsag og virkning, men at årsag og virkning ofte er flertydigt og komplekst.

PPR kan med konsultativ bistand som ydelse, ved blandt andet rådgivning, vejledning og metodeudvikling, gøre forældre, lærere og pædagoger i stand til bedre at kunne analyse og reflektere over den hverdag som de voksne og  børnene er en kompleks del af, og at den vej finde nye handlemuligheder.

Konsultativ bistand fra PPR søger at hjælpe professionelle og borgere til at blive mere kompetente omkring egne udfordringer. Konsultativ bistand handler derfor om, at ansvaret for barnets hverdag ligger hos dem, der er omkring barnet i hverdagen og som følger barnets udvikling og trivsel på tæt hold.

PPR søger at hjælpe til med at udvikle kompetencer hos forældre og professionelle for at gøre dem bedre i stand til at støtte en positiv udvikling hos børn i vanskeligheder, så børnene kan forblive inkluderet i deres almene pædagogiske miljø.
PPR søger derfor at understøtte de processer, som fremmer udvikling hos det enkelte menneske, i grupper og i organisationer.
PPR er ikke ekspert i at klare de udfordringer som hverdagen byder for den enkelte, men kan tilbyde at give nye perspektiver på de udfordringer, der opstår i hverdagen.

Konsultativ bistand bygger på de visioner og værdier, som er formuleret ovenfor. Det betyder, at PPR mener, at nogle metoder og redskaber vil være mere hensigtsmæssige end andre i forhold til at opfylde de visioner og værdier som er besluttet politisk i Ballerup kommune.

Kontakt

Center for
Børne- og
Ungerådgivningen

PPR

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail