Samarbejdsmodellen

Modellen har til hensigt at tydeliggøre og lette processer i det tværfaglige samarbejde med børn og unge. 

Modellen kan ses i en større udgave ved at klikke her.

Modellen bygger på en grundforståelse, hvor børn, og de kontekster som børn indgår i, opfattes som unikke.

Begrebet Platform er valgt for at fremhæve, at børns adfærd kan se forskellig ud, set ud fra de involveredes personers forskellige perspektiver. Eksempelvis er lærerens perspektiv ikke helt det samme som forældrenes perspektiv.

Alle bevægelser i modellen mellem platforme og på platforme bør kun ske med tydelig inddragelse af forældrenes medviden og samtykke.

Platform 1 og 2 i modellen indeholder forslag til, hvem lærere og pædagoger kan gå i dialog med for at udvikle handlemuligheder i det pædagogiske arbejde.

Samarbejdet mellem parterne på platform 1 & 2 kan have forskelligt indhold og fokus, og der kan vælges forskellige tiltag, der alle har til hensigt at gøre det muligt fortsat at inkludere eleven i den almene undervisning.

I tilfælde af der opstår bekymring for et barn eller en gruppe af børns udvikling, bør teamet i den i institutionen:
 • Diskutere bekymringen.
 • Overveje tiltag, der kan understøtte eleven/eleverne, hvor fokus lægges på organiseringen af undervisningsmiljøet.
 • Involvere forældre i bekymringen og i planlægning af forskellige tiltag.
 • Vurdere om der er behov for ekstra opmærksomhed i det sociale miljø, for eksempel i leg og lignende.
 • Sikrer at der udarbejdes notater, der fastholder beslutninger og tiltag.
 • Overveje konsultation på Platform 2 i modellen om Handlemuligheder.
Når et team i institutionen oplever, at de har behov for rådgivning og sparring for at hjælpe en barn eller en gruppe af børn, tager teamet kontakt til ressourcepersoner på platform 2.
 
Det kan være ressourcepersoner inden for institutionens egen organisation (ledelsen eller andre ressourcepersoner). Teamet kan også vælge at søge konsultativ bistand hos en række af eksterne samarbejdspartnere.
 
Konsultativ bistand kan søges igennem PPR, De tværfaglige Rådgivningsgrupper, Sundhedstjenesten, Job & Familie med flere.
 
PPR kan på platform 2 yde konsultativ bistand i følgende typer af opgaver:
 • Konsultation i bekymringssag/problemstilling.
 • Konsultation vedrørende pædagogisk tilgang til barnet/børnene.
 • Konsultation i forhold til taleudvikling.
 • Individuel supervision til udvikling af egen pædagogisk praksis.
 • Supervision i forhold til samarbejdet i teamet.
 • Deltagelse ved netværksmøder med forældre og institution
 • Screening i børnehaveklasser og drøftelse af resultater (kræver tilladelse fra alle forældre). 
Hvis ikke de forbyggende tiltag over tid løser de vanskeligheder barnet befinder sig i, kan institutionen vælge at indkalde til en koordineringskonference.
Koordineringskonferencen er et forum til tværfaglig drøftelse af tiltag vedrørende et barn.
 
Alle indstillinger til PPR skal som udgangspunkt ske ved afholdelse af koordineringskonference.
 
Koordineringskonferencen organiseres efter følgende principper:
 • Obligatoriske deltagere: Institutionsledelse, PPR, forældrene & teammedlemmer.
 • Mødet indkaldes og afholdes af institutionen.
 • Institutionen har ansvar for udarbejdelse af skriftlig dagsorden til koordineringskonferencen.
 • Institutionen har ansvar for at fremlægge en beskrivelse af, hvad der har været iværksat som forebyggende indsats, og hvordan den er blevet fulgt op.
 • Institutionen beslutter i samarbejde med PPR, hvor ofte der er behov for efterfølgende koordinering ved eksempelvis opfølgende netværksmøder.
Hvis der på koordineringskonferencen træffes beslutning om indstilling til PPR, udarbejder PPR en skriftlig pædagogisk-psykologisk vurdering, som forelægges forældrene.
 
En pædagogisk-psykologisk vurdering bygger på en bred vifte af undersøgelsesmetoder. Et væsentligt element er samtaler med eleven, forældrene og skolen. Skoleudtalelser og pædagogiske notater, faglig og psykologisk testning og observation er andre væsentlige centrale elementer, der kan indgå i vurderingen.

Kontakt

Center for
Børne- og
Ungerådgivningen

PPR

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail