Hvem samarbejder PPR med og hvordan?

 

 

 

En vigtig forudsætning for en succesfuld udmøntning af Børne- og Ungestrategien er, at der skabes rum og rammer for et tæt og forpligtende tværfagligt samarbejde mellem alle aktører på Børne- og Ungeområdet. For at understøtte det tværfaglige samarbejde, er der udviklet en ny mødestruktur. Mødestrukturen har sit hovedfokus på det tidlige og forebyggende arbejde, men også på at sikre den mest hensigtsmæssige indsats, i de tilfælde, hvor der er behov for en mere indgribende indsats.

Der er flere forskellige typer af møder med forskellig deltagerkreds, men fælles for dem alle er, at vi tilstræber at bruge tiden sammen bedst muligt, så vi holder møder, der er effektive og målrettede og sætter os i stand til at handle mere kvalificeret efter mødet, end før. Dette uanset om der er tale om interne eller eksterne møder. Som medarbejdere i PPR koordinerer og samarbejder vi allerhelst direkte med ledere og medarbejdere i skoler, klubber og daginstitutioner, og naturligvis børn, unge og familier. Når vi holder interne møder, er det primært for at koordinere vores interne samarbejde, sikre en optimal udnyttelse af vores ressourcer samt ikke mindst sikre at vi hele tiden arbejder med, hvordan vi bedst muligt understøtter børn, unge, familier, skoler og dagtilbud. 

Der er koordineringskonferencer i alle distriktsskoler, klubber og dagtilbud. Koordineringskonferencerne er typisk dér, hvor medarbejdere fra skoler, klubber og dagtilbud præsenterer opgaver, hvor de ønsker PPRs medvirken, samt dér, hvor samarbejdet om konkrete indsatser tilrettelægges, startes, følges og evalueres.

Koordineringskonferencerne har til formål at binde det tværfaglige samarbejde mellem PPR, socialafsnittet og sundhedsplejen tættere til de enkelte skoler og dagtilbud, og derigennem skabe mere kontinuerlige og forpligtende samarbejdsrelationer, som understøtter at ingen står alene med opgaven om at give alle børn og unge mulighed for at deltage i betydningsfulde fællesskaber.

Koordineringskonferencerne skal sikre:

  • Tilgængelig, rettidig, fleksibel og ubureaukratisk support
  • Nærhed, tillid og opbygning af bæredygtige relationer og lokalt kendskab
  • Hjælp før en opgave vokser sig stor
  • Tværfaglig og helhedsorienteret support med fokus på opgaven

Kontinuitet og læring i og som grundlag for et virksomt og målrettet samarbejde

Arbejdet med BAL understøtter Ballerup Kommunes Børne- og Ungestrategi om at skabe inkluderende fællesskaber, der sikrer trivsel, udvikling og læring for alle børn og unge.

Udgangspunktet for Analyse af Læringsmiljøer er, at lærere, pædagoger og øvrige fagprofessionelle forholder sig til opgaver og problemstillinger fra egen praksis. Gennem forskellige ”sæt briller” opnås en større forståelse og nye vinkler på den valgte opgave eller problemstilling. Det er de nye vinkler, som kan danne afsæt for nye og forbedrede handlemuligheder i og omkring læringsmiljøerne til gavn for alle børns, trivsel, udvikling og læring. I arbejdet med BAL skal det sikres, at teamet forholder sig til væsentlige perspektiver med betydning for børn og unges læring, udvikling og trivsel. Hvert perspektiv er som ”et sæt briller” teamet kan tage på for at se udfordringerne i netop det perspektiv.

På baggrund af analysen, aftales forskellige konkrete indsatser. En del PPR medarbejdere er uddannet til at facilitere en BAL analyse, og alle medarbejdere i PPR har viden om metoden, og kan understøtte lærer- og pædagogteams i deres arbejde med modellen. 

Fællesskabsmodellen er Ballerup kommunes version af Sverigesmodellen, hvor omdrejningspunktet er grundighed i det socialfaglige arbejde og en tæt og hyppig kontakt til børn, unge og familier. Fællesskabsmodellens fokus er det tidlige forbyggende arbejde, og den tætte kontakt til de børn og familier, der i kortere eller længere perioder har brug for specialiserede tilbud. For at samle indsatsen i Fællesskabsmodellen er der udarbejdet en forandringsteori, der indenfor de tre spor beskriver mål og handlingerne til at opnå disse.

  • At der sker en tidlig og koordineret opsporing af børn og unge i begyndende mistrivsel, så der hurtigt og fleksibelt kan iværksættes forebyggende indsatser
  • At familien og dens netværk involveres fra starten og er en afgørende del af løsningen for at sikre barnets og den unges sundhed, trivsel, udvikling og læring
  • At specialiserede tilbud hele tiden vurderes i forhold til at bringe barnet og den unge tættere på det almene område.

 

Her beskriver vi kort, hvordan det foregår, når der er overvejelser om, at et skolebarn i en periode har behov for noget helt særligt for at kunne trives, lære og udvikle sig. Det kan både være en særlig indsats på skolen hvor barnet går, eller et andet skoletilbud.

Det er skolen, som overordnet har ansvaret for elevens undervisning og trivsel og for udarbejdelsen af ansøgningen om specialpædagogisk bistand. Inden der på skolen træffes beslutning om ansøgning til specialpædagogisk bistand, skal den pædagogiske leder på skolen sikre, at en skriftlig handleplan for en inklusionsindsats foreligger, er afprøvet, evalueret og evt. justeret. Det skal således fremgå af ansøgningen, hvordan der har været arbejdet med handleplanen, og at indsatsen er evalueret i samarbejde med elev, klasseteam, forældre, skolens ressourcepersoner og PPR.

Ansøgning om specialpædagogisk bistand kan kun ske efter indstilling til PPR, der på denne baggrund foretager en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV). PPR har ansvaret for at udarbejde en PPV.

På 0-5 års området, kan der også tilrettelægges en helt særlig indsats omkring et barn i en periode. Dette aftales oftest på koordineringskonferencen, med mindre der er brug for at barnet i en periode skal gå i specialgruppen Globen, så skal der ske en egentlig visitation.

Det er altid muligt at kontakte enten dit barns skole, institution eller PPR for at høre nærmere om, hvordan vi arbejder hvis disse overvejelser er i spil.

 

PPR samarbejder med alle folkeskoler, specialskolerdaginstitutioner og klubber samt private daginstitutioner og privatskoler i Ballerup. 

Kontakt

Center for Børne- og  Ungerådgivningen

PPR
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send en sikker besked  
 

4477 2000

E-mail