Skolernes pædagogiske læringscenter (PLC)

De pædagogiske læringscentre er en videreudvikling af de tidligere skolebiblioteker. Udover fortsat at håndtere alle skolens læringsressourcer og tilbyde vejledning i brugen heraf, er funktionerne siden august 2014 udvidet til i højere grad at omfatte strukturerede, læringsrelaterede aktiviteter og didaktisk vejledning – primært i forhold til lærere og pædagoger, men også til elever. 

Grundtanken i det pædagogiske læringscenter består i at samle relevante ressourcer og ressourcepersoner på ét sted, og dermed kvalificere, koordinere og tydeliggøre indsatser og vejledning, eksempelvis inden for læsning og digital dannelse.

Dette sikres bl.a. ved bredt sammensatte PLC-team, bestående af skolebibliotekarer, læse- og it-vejledere. Flere steder suppleres teamet yderligere med fx matematikvejledere, pædagoger og andre relevante fagligheder. 

PLCs funktioner

En af PLCs primære opgaver består i at understøtte og kvalificere lærernes undervisning og elevernes læring gennem didaktisk vejledning, eksempelvis i forhold til læseindsatser, anvendelsen af digitale og analoge læremidler og særlige indsatsområder. Vejledningen kan også være ren didaktisk.

Der er på alle læringscentre ansat læringsvejledere efter et større uddannelsesforløb i foråret 2016.

PLC varetager materialehåndtering og indkøb samt har kendskab til udviklingen inden for læremidler og medier i bred forstand.

PLC skal understøtte fokusområder og specifikke indsatser på skolen. Derfor er en repræsentant fra PLC-teamet flere steder med i skolens udviklingsgruppe for at kunne byde ind i opgaveløsningen. 

PLC skal understøtte elevernes møde med kunst og kultur via lokale, kommunale og/eller nationale projekter – store som små.

PLC kan danne ramme for udstillinger (elevernes egne og kunstneres), møde med forfattere og andre kunstnere, højtlæsningsarrangementer, varierende konkurrencer osv.

Derudover formidler PLC-teamet kontakter og tilbud ml. skolen og det omgivende samfund, fx folkebiblioteket, det lokale kultur- og foreningsliv, erhvervslivet m.fl. Dette sker blandt andet via platformen www.skolenivirkeligheden.dk

Samtlige skoler har et pædagogisk læringscenter med lokal ledelse, som følger kommunens overordnede handleplan. Læringscentrene udvikles desuden lokalt med støtte fra konsulenter fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur. 

Andre sider i Skolernes pædagogiske læringscenter (PLC)

Kontakt

Center for 
Skoler, Institutioner
og Kultur

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

 

4477 2024

E-mail