Skolernes ressourcecentre (RC)

Alle de kommunale folkeskoler har et ressourcecenter, hvor lærere og pædagoger med specialpædagogisk viden samarbejder om at styrke og støtte børn og medarbejdere i at lykkes med alle børns læring, trivsel og udvikling.

Skolernes ressourcecentre (RC) arbejder målrettet og kvalitetsorienteret i forhold til at understøtte Børne- og Ungestrategien og efterleve krav og forventninger i forhold til udvikling af inkluderende læringsfællesskaber og øgede deltagelsesmuligheder for alle børn.

En af skolens pædagogiske ledere har ansvaret for ledelsen af ressourcecenteret og samarbejder med skolens øvrige pædagogiske ledere, PPR, lærere, pædagoger og forældre om, at alle børn oplever at høre til i betydningsfulde og forpligtende fællesskaber.

Ressourcecentrene arbejder således:

  • Samler og understøtter skolens ressourcepersoner i at arbejde specialpædagogisk, socialpædagogisk og fagligt i tæt dialog med lærere og pædagoger.
  • Løser udfordringer og problematikker i skolens hverdag så tæt på praksis som muligt, ved at tilbyde vejledning, rådgivning og sparring.
  • Vejledning, sparring, Co-teaching og hjælp til indsigt i nye handlemuligheder.
  • Medvirker til at nyeste pædagogisk og specialpædagogisk viden og kompetencer sættes i spil i det daglige læringsmiljø.
  • Samarbejder tæt med PPR i forhold til at løse opgaver på tværs af fagområder.