Handicappet barn

Forældre til børn og unge, mellem 0-18 år, med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse kan søge om hjælp hos Handicapteamet i Center for Børne- og Ungerådgivningen.

Socialrådgiverne i Handicapteamet har et bredt kontaktnet til andre offentlige instanser, organisationer, specialister og samarbejdspartnere. De giver råd og vejledning, og hvis man ønsker det, deltager de med støtte og vejledning i møder vedrørende barnet. Desuden tager sagsbehandlerne sig af ansøgninger vedrørende økonomiske tilskud i forbindelse med barnets eller den unges forhold.

Har du ikke i forvejen en socialrådgiver i Handicapteamet, kan man kontakte Vagten i Modtagelsen.

Råd og vejledning vedrørende skole- og institutionstilbud ydes af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).

Hjælpemidler kan søges ved at tage kontakt til Hjælpemiddelteamet.

I kan som familie til et barn med handicap f.eks. have merudgifter til:

  • Særlig kost
  • Medicin
  • Beklædning
  • Ekstra vask
  • Aktiviteter i fritiden
  • Handicaprettede kurser til jer og andre pårørende

Der kan også være merudgifter til befordring af barnet.

Merudgifterne fastsættes ud fra et skøn over de årlige merudgifter. Beløbet afrundes til det nærmeste kronebeløb, som er deleligt med 100. Merudgifterne skal pr. år være på mindst 4.656 kr. (2016).

Beløbet er skattefrit og uafhængigt af familiens indtægter.

Kommunen skal dække de nødvendige merudgifter til at forsørge et barn under 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. I kan kun modtage tilskuddet, hvis barnet bliver forsørget i hjemmet. Det er også en betingelse, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

Erklæring om oplysningspligt i forbindelse med merudgiftsydelse findes og udfyldes via borger.dk/§41- merudgift og mailes til os.

 

Hvis du er forælder til et barn med handicap, kan du få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, hvis det er nødvendigt, at du selv passer dit barn i hjemmet.

Du kan også søge om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, når det er nødvendigt, at du ledsager dit barn til undersøgelser, behandling mv. som følge af barnets handicap.

Begge forældre kan søge om tabt arbejdsfortjeneste, og dermed deles om pasningen mv.

Du skal opfylde en række betingelser for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste, og det er kommunen, der skal udbetale ydelsen. Hjælpen til dækning af tabt arbejdsfortjeneste bliver fastsat på baggrund af din tidligere bruttoindtægt. Hvis du modtager tabt arbejdsfortjeneste i 37 timer om ugen, er loftet for den månedlige ydelse 29.274 kr. (2016).

Erklæring om oplysningspligt i forbindelse med kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til pasning/træning af børn med handicap eller langvarig sygdom findes og udfyldes via borger.dk/§42 - tabt arbejdsfortjeneste og mailes til os. Husk at vedhæft kopi af seneste tre måneders lønsedler.

Kontakt

Center for Børne- og  Ungerådgivningen

Handicapteamet
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send en sikker besked  
 

4477 2000

E-mail