Målsætninger for sociale indsatser

Tidlig inddragelse af familien, barnet, den unge og det private netværk

I Ballerup Kommune ses det som en værdi, at vi tidligt inddrager familien og barnet eller den unge i tilrettelæggelsen af hvilken indsats, der er behov for.

Ballerup Kommune ser det som en værdi for den tidlige indsats, at familiens netværk er en del af den samlede indsats over for barnet og familien. Det er derfor vigtigt, at netværket inddrages, så barnet og den unge har flere voksne omkring sig, som tager medansvar for, at barnet får lige så gode betingelser for udvikling som andre børn.

Det er vigtigt i den tidlige forebyggende indsats, at familien, barnet/den unge og det private netværk kan genkende problemstillingen, og at indsatsen skal tage afsæt i en fælles forståelse af, hvad der skal opnås. Det tætte samarbejde er afgørende for, at forandringen, der skal styrke barnets udvikling og trivsel, kan lykkes.

Barnet/den unge og familien skal opleve, at deres private og professionelle netværk har et tæt og forpligtende samarbejde, og at alle arbejder i samme retning.

Signs of Safety som faglig metode

I Ballerup Kommune arbejder vi med metoden Signs of Safety i den tidlige indsats, fordi det er en løsningsfokuseret, inddragende tilgang, hvor vi vægter at skabe ændringer og løsninger sammen med familien samt det private og professionelle netværk, og hvor der tages udgangspunkt i familiens og netværkets ressourcer og det, der fungerer.

Tværfagligt samarbejde

Vi ser det som en værdi, at det professionelle netværk er en del af den samlede indsats over for barnet og familien. Det er derfor vigtigt, at netværket inddrages, så barnet og den unge har flere voksne omkring sig, som tager medansvar for, at barnet får lige så gode betingelser for udvikling som andre børn.

Det ses som en værdi, at løsning af familiens og barnets vanskeligheder sker i et helhedsorienteret tværfagligt samarbejde, hvor det er et fælles ansvar at bidrage fleksibelt og kreativt til at afhjælpe familiens og barnets vanskeligheder. Det vil sige, at professionelle omkring barnet har et forpligtende samarbejde med henblik på at udvikle løsningsfokuserede indsatser indenfor barnets hverdagsliv.

Alle medarbejdere i Ballerup Kommune er forpligtet til at være opmærksomme på børn og unges trivsel og udvikling, og at handle når, der opstår bekymring.

Gennem det tværfaglige arbejde bliver udfordringer, temaer og problemer undersøgt fra flere forskellige positioner og perspektiver til gavn for alle børn og unges trivsel, udvikling og læring.

Fællesskaber, der udvikler

Det er i fællesskabets relationer, at børn og unge oplever den bekræftelse, anerkendelse og mangfoldighed, som styrker dem til at kunne begå sig samt trives fagligt og socialt.

I Ballerup Kommune ses det som en værdi, at alle børn indgår i fællesskaber, som udvikler, skaber læring og trivsel. Indsatsen skal derfor rette sig mod, at barnet udvikler sociale kompetencer og bliver i stand til at indgå i fællesskaber. Det er i inkluderende fællesskaber, at børn oplever sig som betydningsfulde deltagere.

Det er en værdi i Ballerup Kommune, at arbejde på at børn og unge i udsatte positioner får deltagelsesmuligheder i almene fællesskaber, så de får mulighed for at opleve en hverdag, der ligner andre børns.

Arbejdet med tidlig indsats og forebyggende tiltag understøttes af Fællesskabsmodellen.

Fokus på læring

Alle børn og unge skal have de bedst mulige forudsætninger for læring. Børn og unge har de bedste forudsætninger for at lære og udvikle sig, hvis de bevarer en tilknytning til almenmiljøet.

Ballerup Kommune har den målsætning, at alle børn og unge har en tilknytning til et læringsmiljø i deres hverdagsliv, fordi det giver mulighed for at kunne leve et godt og selvstændigt liv.

Inddragelse af barnet, den unge og familien

I Ballerup kommune ses det som en værdi, at familierne inddrages i undersøgelsen på en måde, hvor familien kan genkende sig selv i beskrivelsen. Det vil bl.a. sige, at deres synspunkter fremgår.

Undersøgelsen skal ske i fuld åbenhed, så forældre og barn/ung er trygge ved, hvad der sker i den periode, hvor undersøgelsen pågår. Det vægtes dermed, at familien ikke bekymres unødvendigt, at de er med i forløbet og at familien kan se, hvor de selv kan bidrage i løsningen af problemerne.

Signs of Safety som faglig metode

I Ballerup kommune er Signs of Safety valgt som metode, fordi det er en løsningsfokuseret tilgang, hvor det vægtes at skabe ændringer og løsninger sammen med familien, og hvor der tages udgangspunkt i familiens ressourcer og det der fungerer.

I undersøgelsesfasen skal rådgiver have øje for at finde de ressourcer, som familien har til at samarbejde om at skabe de nødvendige forandringer for barnet, ligesom vanskeligheder afdækkes.

Inddragelse af privat og professionelt netværk

Familiens netværk ses som en værdi for barn og familie og de skal inddrages så meget som muligt både i undersøgelsen og i det videre forløb. Det ses som en værdi, at barnet har flere voksne omkring sig, som tager medansvar for, at barnet får så gode betingelser for udvikling som andre børn.

Det ses som en værdi, at familien ser sig selv og deres private netværk som en del af løsningen i forhold til, hvordan barnets problemer løses. Der skal udarbejdes netværkskort med familien, da det ses som en kvalitet, at vi har kendskab til de ressourcer, der er omkring familien.

Tværfagligt samarbejde

Undersøgelsen skal ske i samarbejde med de fagpersoner, der kender barn og familie, og deres viden og vurderinger skal indgå. Der skal afholdes netværksmøde for at tilvejebringe de nødvendige oplysninger til undersøgelsen og for at få samarbejdspartnere f.eks. skole og/eller daginstitution til at afhjælpe situationen frem til undersøgelsen er færdig.

Det ses som en værdi, at løsning af barnets vanskeligheder sker i et tværfagligt samarbejde, hvor det er et fælles ansvar at bidrage til at afhjælpe familiens/barnets vanskeligheder.

Fællesskaber, der udvikler

I Ballerup kommune ses det som en værdi, at alle børn indgår i fællesskaber, som udvikler, skaber læring og trivsel. Undersøgelsen skal derfor afdække i hvilke sociale sammenhænge barnet/den unge er i, som retter sig mod at udvikle sociale kompetencer og blive i stand til at indgå i fællesskaber.

Fokus på læring, skole, uddannelse og arbejde

Ballerup kommune har den målsætning, at alle unge kommer i arbejde eller uddannelse, fordi det giver mulighed for at kunne leve et godt og selvstændigt liv. Det anses derfor som en kvalitet og en forpligtelse for udarbejdelsen af undersøgelsen, især til unge, at der er et særligt fokus på læring, skole, uddannelse, og arbejde.

Inddragelse og høring af barnet eller den unge

Der skal altid holdes samtale med barnet/den unge i forbindelse med undersøgelsen. Det er en værdi at sagsbehandler altid møder det barn undersøgelsen vedrører, således at sagsbehandler kan danne sig et indtryk af barnet – også spædbørn og helt små børn.

Det ses som en kvalitet i undersøgelsen at mindst én samtale, og gerne samtalen med barnet finder sted i hjemmet. Det ses som en kvalitet i sagsbehandlingen at sagsbehandler har mødt familien i deres daglige omgivelser. Herunder også for at sikre at barnet er i omgivelser der tager højde for barnets behov.

Inddragelse af familien, barnet og den unge

I Ballerup kommune ses det som en værdi, at vi inddrager familierne, barnet og den unge i udarbejdelsen af handleplanen, herunder at de er med til at formulere, hvad der skal opnås.

Familien skal dermed tage ejerskab og medansvar for de forandringer, der er nødvendige.

Handleplanen skal tage afsæt i en fælles forståelse af, hvad der skal opnås, og hvordan det kan ske. Det er vigtigt, at familien, barnet/den unge, kan genkende problemstillingen og er med til at formulere hvad der kan afhjælpe og hvad formålet er med den indsats der skal iværksættes.

Signs of Safety som faglig metode

I Ballerup er Signs of Safety valgt som metode, fordi det er en løsningsfokuseret, inddragende tilgang, hvor vi vægter at skabe ændringer og løsninger sammen med familien, og hvor der tages udgangspunkt i familiens ressourcer og det, der fungerer.

Inddragelse af privat og professionelt netværk samt fokus på tværfagligt samarbejde

Vi ser det som en værdi, at familiens netværk bidrager til at understøtte de mål, som er opstillet i handleplanen. Det er derfor vigtigt, at netværket inddrages, så barnet/den unge har flere voksne omkring sig, som tager medansvar for, at barnet får så gode betingelser for udvikling som andre børn.

Det anses som en kvalitet, at det professionelle netværk omkring barnet/den unge bidrager med opstilling af mål ift. den forandring der skal ske, således at der arbejdes med målene i barnets/den unges dagligdag i institution/skole som en helhedsplan.

Det ses som en værdi, at løsning af familiens/barnets vanskeligheder sker i et tværfagligt samarbejde, hvor det er et fælles ansvar at bidrage til at afhjælpe familiens/barnets vanskeligheder.

Fællesskaber, der udvikler

I Ballerup kommune ses det som en værdi, at alle børn indgår i fællesskaber, som udvikler, skaber læring og trivsel. Handleplanen skal derfor indeholde mål, der retter sig mod at udvikle sociale kompetencer og blive i stand til at indgå i fællesskaber.

Fokus på læring, skole, uddannelse og arbejde

Ballerup kommune har den målsætning, at alle unge kommer i arbejde eller uddannelse, fordi det giver mulighed for at kunne leve et godt og selvstændigt liv. Det anses derfor som en kvalitet og en forpligtelse for udarbejdelsen af handleplanen til unge, at der er et særligt fokus på læring, skole, uddannelse, og arbejde.

Inddragelse af familien, barnet og den unge

I Ballerup kommune ses det som en værdi, at vi inddrager familierne, barnet og den unge i beslutningen om hvilken foranstaltning, der skal iværksættes.

Foranstaltningen skal tage afsæt i en fælles forståelse af, hvad der skal opnås, og hvordan det kan ske. Det er vigtigt, at familien, barnet og den unge, kan genkende problemstillingen og er med til at formulere hvad, der kan afhjælpe og hvad formålet er med den indsats, der skal iværksættes.

Signs of Safety som faglig metode

I Ballerup er Signs of Safety valgt som metode, fordi det er en løsningsfokuseret, inddragende tilgang, hvor vi vægter at skabe ændringer og løsninger sammen med familien, og hvor der tages udgangspunkt i familiens ressourcer og det, der fungerer.

Inddragelse af netværk samt fokus på tværfagligt samarbejde

Vi ser det som en værdi, at familiens netværk og det professionelle netværk er en del af den samlede indsats over for barnet og familien. Det er derfor vigtigt, at netværket inddrages, så barnet og den unge har flere voksne omkring sig, som tager medansvar for, at barnet får lige så gode betingelser for udvikling som andre børn. Det vil sige, at indsatsen altid søges løst i almenområdet og af barnets netværk, før der iværksættes foranstaltninger, jf. SEL § 52.

Det ses som en værdi, at løsning af familiens og barnets vanskeligheder sker i et tværfagligt samarbejde, hvor det er et fælles ansvar at bidrage fleksibelt og kreativt til at afhjælpe familiens og barnets vanskeligheder. Det vil sige, at Center for Børne- og Ungerådgivning arbejder efter at udvikle alternative løsningsfokuserede tiltag indenfor barnets hverdagsliv.

Fællesskaber, der udvikler

I Ballerup kommune ses det som en værdi, at alle børn indgår i fællesskaber, som udvikler, skaber læring og trivsel. Indsatsen skal derfor rette sig mod, at barnet udvikler sociale kompetencer og bliver i stand til at indgå i fællesskaber.

Det er en værdi i Ballerup kommune, at arbejde på at børn og unge i udsatte positioner får deltagelsesmuligheder i almene fællesskaber, så de får mulighed for at opleve en hverdag, der ligner andre børns.

Fokus på læring, skole, uddannelse og arbejde

Ballerup kommune har den målsætning, at alle unge kommer i arbejde eller uddannelse, fordi det giver mulighed for at kunne leve et godt og selvstændigt liv. Det anses derfor som en kvalitet, at indsatsen overfor barnet eller den unge har et særligt fokus på barnets/den unges fremtidsmuligheder i forhold til læring, skole, uddannelse og arbejde.

Inddragelse af den unge, familien og netværket

I Ballerup Kommune ses det som en værdi, at vi inddrager den unge og familien på et tidligt tidspunkt i overvejelser og forberedelse på den unges overgang til voksenlivet.

Herunder at familien og den unge er med til at formulere, hvad der skal opnås ved efterværn. At familien og den unge tager ejerskab og medansvar for de forandringer, der er nødvendige i overgangen til en selvstændig tilværelse.

Den unges ønsker vedrørende inddragelse af familie og netværk skal respekteres, da de er myndige ved det 18. år.

Det er en værdi, at der er åbenhed, så forældrene og den unge er trygge ved, hvad der skal ske efter det fyldte 18. år. Det vægtes dermed, at familien og den unge ikke bekymres nødigt, at de er med i forløbet og at familien kan se, hvor de selv kan bidrage til den unges overgang til voksentilværelsen.

Det er vigtigt, at den unge og forældrene er med til at formulere hvilke områder den unge har behov for at blive styrket i i overgangen til voksenlivet.

Vi ser det som en værdi, at den unges private og professionelle netværk er en del af den samlede indsats over for den unge. Det er vigtigt, at den unge har voksne og jævnaldrene omkring sig, som bidrager til, at den unge får så gode betingelser i overgangen til en selv­stændig tilværelse som muligt.

Signs of Safety som faglig metode

I Ballerup er Signs of Safety valgt som metode, fordi det er en løsningsfokuseret, inddragende tilgang, hvor der er fokus på den unges ressourcer, og hvor vi sammen med den unge vægter at skabe ændringer og løsninger, der bidrager til en selvstændig tilværelse.

Fællesskaber, der udvikler

I Ballerup Kommune ses det som en værdi, at alle unge indgår i fællesskaber, som udvikler, skaber læring og trivsel. Indsatsen skal derfor rette sig mod, at den unge udvikler sociale kompetencer og bliver i stand til at indgå i fællesskaber.

Det ses som en værdi, at den unge under efterværnet er en del af fællesskaber i lokalmiljøet, såsom klubber, foreninger mv. Det forventes derfor, at der arbejdes med etablering og vedli­geholdelse af fællesskaber som en del af efterværnet.

Fokus og samarbejde om den unges fremtidsmuligheder

Ballerup Kommune har den målsætning, at alle unge kommer i arbejde eller uddannelse, fordi det giver mulighed for at kunne leve et godt og selvstændigt liv.

Indsatsen overfor den unge skal derfor have et særligt fokus på den unges fremtidsmuligheder i forhold til læring, skole, uddannelse og arbejde.

Det ses som en værdi, at løsning af den unges vanskeligheder sker i et tværfagligt samar­bejde. Det er den unges professionelle netværks ansvar at bidrage samlet og koordineret til at afhjælpe den unges vanskeligheder i overgangen til voksenlivet.

Kvalitetsstandard for overgangen fra barn til voksen

Når en ung bliver voksen, sker der væsentlige ændringer både for den unge og for forældrene. Hvis familien har modtaget støtte fra Serviceloven og der fortsat er behov for støtte efter det fyldte 18. år sker der fx et skift i, hvem man har kontakt til i kommunen. Samtidig sker der et betydeligt skift i rettigheder og pligter for den unge og forældrene

Det er afgørende, at den unge får den nødvendige støtte og vejledning i overgangen samt oplever en tidlig og sammenhængende indsats. Derfor arbejdes der i Ballerup Kommune ud fra følgende overordnede værdier og målsætninger:

Sammenhængende forløb

I forbindelse med overgangen fra barn til voksen er det kommunens ansvar at koordinere forløbet, så det er tydeligt for alle, hvem der gør hvad og hvornår. Indsatsen skal opleves sammenhængende og uden unødvendige brud i den unges hverdag og støtte. Det betyder, at der allerede ved det 16. år kan påbegyndes et samarbejde, så familien og de involverede sagsbehandlere kan handle i forhold til dette. De konkrete forløb er tilpasset til den enkeltes personlige situation. Der er fokus på at inddrage de relevante tværfaglige medarbejderressourcer, så den nødvendige ekspertise er til stede.

Kvalitet i sagsbehandlingen

Det er en vigtig værdi i arbejdet med overgangen fra barn til voksen, at der ydes en kompetent og faglig sagsbehandling. Det vil sige, at der er grundig råd og vejledning om processen i forbindelse med overgangen fra barn til voksen og herunder hvilke lovgivningsmæssige forandringer den unge og familierne skal forholde sig til.

Vi opstiller målene og skaber løsningerne sammen

Vi arbejder med et ressourcefokus og med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang. Den unge får, ved det 18. år, ret til selv at bestemme, hvilke støtteforanstaltninger, han/hun vil tage imod og hvordan det tilrettelægges. Støtteforanstaltningerne skal tage afsæt i en fælles forståelse af, hvad der skal opnås og hvordan det kan ske. Det er vigtigt, at den unge og familierne kan genkende problemstillingen og er med til at formulere hvad, der kan afhjælpe og hvad formålet er med den indsats, der skal iværksættes.

Kvalitetsstandarden er suppleret med procedurer for samarbejdet og arbejdsgange der understøtter den politiske vision; en borger – en sag – en plan.