Til fagpersonale

SSP står for samarbejdet mellem Skoler, Sociale myndigheder og Politiet og har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge.

SSP-samarbejdet har lokale netværk tilknyttet hver skole, som består af lærere, pædagoger og medarbejdere fra kommunens Ungeindsats.

SSP-netværket har en fast mødefrekvens og er målrettet en handlingsorienteret og sammenhængende kriminalpræventiv indsats i lokalområdet. Netværkets indgående lokalkendskab betyder, at eventuelle udviklingstendenser i ungdomskriminaliteten opfanges tidligt, så der kan handles før problemerne bliver for store.

SSP-samarbejdet arbejder også opbyggende med rådgivning, konflikthåndtering, sportsaktiviteter mm. for at fremme gode, trygge og udviklende vilkår for alle børn og unge.

SSP arbejder tillige forebyggende for at styrke børn og unges modstandskraft i forhold til generel mistrivsel og kriminalitet. Fokus på børns og unges digitale trivsel, forebyggelse af mobning og undervisning i sociale overdrivelser bidrager til at styrke de beskyttende faktorer. Forebyggende initiativer kan også handle om at begrænse risikofaktorer blandt børn og unge – herunder bekymrende skolefravær, problemer i familien, brug af rusmidler mv.

SSP´s kriminalitetsforebyggende indsats på individniveau har fokus på kriminel adfærd og hvordan det reduceres. Det er typisk situationer, hvor der skal handles her og nu – både i forhold til enkeltpersoner og grupper af unge. I den sammenhæng har SSP- konsulenterne ofte en koordinerende rolle og bidrager til at sikre kontakten til relevante aktører og interessenter – herunder de unge selv, forældre, sagsbehandlere, klubber mv.

Ungerådgivningen på Ballerup station tilbyder åben og anonym rådgivning til unge og forældre jf. Servicelovens § 3, kap.10. Tilbuddet er frivilligt og behandler emner som konflikter i familien, ungdomsproblematikker, misbrug mv. Formålet er at forebygge sociale problemer, hjælpe unge og forældre over øjeblikkelige vanskeligheder og gøre unge og forældre i stand til at løse problemer ved egen hjælp. Ungerådgivningen tilbyder også råd og vejledning til fagpersoner i Ballerup kommune.

Kontakt Ungerådgivningen på tlf. 4477 6477 eller mail ung@balk.dk

Politiet og kommunale myndigheder (men også fx privatskoler der løser offentlige opgaver) kan udveksle relevante oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold til andre myndigheder, hvis det er nødvendigt for at forebygge kriminalitet jf. Retsplejelovens § 115, seneste lovbekendtgørelse: (Retsplejelovens §115: Retsinformation.dk

Ungeindsatsen afholder et ugentligt møde med politiet om unge under 18 år, som optræder på politiets døgnrapporter. Mødet har til formål, at kommunen får kendskab til børn og unge, som kan være i berøring med kriminalitet. På mødet aftaler politi og kommune, hvad der umiddelbart skal sættes i værk, for at forebygge kriminalitet. Det vil typisk omfatte samtaler i hjemmet eller anden form for kontakt til den unge og familien.

Der afholdes desuden kvartalsvise møder i lokale SSP-grupper i skoledistrikterne. På disse møder deltager personale fra skole, institutioner, Ungeindsatsen og politiet. Formålet med møderne er at aftale samarbejde m.h.p. at forebygge at kriminalitet opstår eller udvikler sig blandt børn og unge i området. I den forbindelse kan der være behov for også at tale om specifikke børn og unge.

Ungeindsatsen tilbyder støtte i forhold til klasser, som er præget af uro og mistrivsel. Det kan være i form af konfliktmægling, deltagelse i forældremøder, forebyggende samtaler og længere forløb i samarbejde med andre aktører.

Kontakt Ungeindsatsen

Social pejling er et undervisningstilbud målrettet folkeskolen 6. klassetrin, som har til formål at afmontere elevernes sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Sociale overdrivelser er fx de forestillinger børn kan have om, hvor mange af deres jævnaldrende der ryger og drikker. Der er evidens for, at Social Pejling reducerer tilbøjelighed til risikoadfærd – herunder misbrug af rusmidler og kriminalitet.

Undervisningen gør det tydeligt for børnene, hvilke overdrivelser og misforståelser, der er i spil, og hvordan de får et mere virkelighedstro billede af andre børns adfærd. Indsatsen udføres primært ved lærere og pædagoger, der har gennemgået et kursus i social pejling.

 

Ungeindsatsen tilbyder oplæg i brug af digitale medier til både elever og forældre. På 6. klassetrin er der fokus på emner som digital mobning, identitet, etik vedrørende billed- og videodeling og digitale fodspor. Der tages afsæt i aktuelle cases fra medierne.

På 8. klassetrin er der fokus på identitet, selvfremstilling, bekræftelseskultur og digitale fodspor. Oplægget tager også afsæt i de mest basale juridiske regler, der knytter sig til privatlivets krænkelse, ophavsret og chikane.

Forældreoplæg om børn og unges brug af digitale medier giver først og fremmest viden, men også tid og rum til drøftelse af forældres egne medievaner, og om, hvordan forældre kan være gode rollemodeller i forhold til brug af internettet. SSP konsulenterne tilbyder forskellige muligheder for forældreoplæg.

Kontakt Ungeindsatsen og få råd og vejleding – herunder støtte, hvis der opstår en akut problemstilling.

Ungeindsatsen har uddannede konfliktmæglere, der tilbyder konfliktmægling. Målgruppen er børn og unge, men mæglingerne kan også omfatte voksne, hvis de er en del af konflikten, eller hvis voksne har en konflikt, der vedrører børn og unge.

Konfliktmægling er en metode til at genetablere en konstruktiv dialog m.h.p. at finde en konkret løsning på konflikten. Konfliktmægleren er neutral og har tavshedspligt. Konfliktmægling forudsætter, at parterne deltager frivilligt, En mæglingssession kræver forudgående samtaler med parterne, men varer i sig selv ikke mere end to timer.

Formålet med at tilbyde mægling er dels at undgå at konflikter udvikler sig negativt, dels at give børn og unge erfaring med at det faktisk er muligt at løse konflikter på en fredelig måde.

Kontakt Ungeindsatsen

Har du en oplevelse af, at en ung isolerer sig, opsøger internetsider med ekstreme budskaber, udtrykker forenklede fjendebilleder eller betragter det som legitimt at anvende vold for at forandre samfundet?

Hvis du observerer disse eller andre tegn på bekymrende adfærd er det muligt, at den unge er i risiko for at blive en del af et ekstremistisk miljø.

Ungeindsatsen kan yde støtte, råd og vejledning til unge og deres forældre i sager vedrørende forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Ungeindsatsen har en Exit-koordinator der hjælper borgere, der vil forlade kriminelle fællesskaber. Det sker i samarbejde med politiet og borgeren ud fra en konkret vurdering af borgerens situation. Der kan nogle gange være tale om at finde et sikkert opholdssted i en kort periode. På længere sig kan vi hjælpe med at finde uddannelse og job. Exit-koordinatoren hjælper også unge, der er involveret med radikaliserede miljøer. 

Ballerup Kommune har en handlingsplan for bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Klik her for at se handleplanen

Kontakt

Center for Børne- og  Ungerådgivningen

SSP
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send en sikker besked

44772000

E-mail