Til forældre

SSP står for samarbejdet mellem Skoler, Sociale myndigheder og Politiet.

SSP har til formål at forebygge kriminalitet blandt børn og unge. SSP-samarbejdet har lokale netværk omkring hver skole, hvor lærere, pædagoger, opsøgende medarbejdere, socialrådgivere, politi m.fl. mødes med jævne mellemrum.

Med SSP-netværkets store lokalkendskab, kan den lokale kriminalitetsforebyggelse afstemmes præcist med de forhold, der er i området. Det betyder ofte, at en mulig udvikling af ungdomskriminalitet opfanges tidligt nok til, at der kan gøres en indsats før problemerne bliver for store.

 

Ungerådgivningen står til rådighed for forældre der har brug en samtale eller rådgivning.

Al rådgivning i Ungerådgivningen i Ballerup er som udgangspunkt anonym og forældre har mulighed for at søge råd og vejledning i forhold til de udfordringer, der kan opstå, når man er forældre til en teenager.

Ungerådgivningen har åbent på torsdage kl. 15-17, men kan altid træffes på tlf. 4477 6477.

Hvis man får viden om, at et barn eller en ung under 18 år mistrives og/eller har behov for hjælp, har man som borger pligt til at underrette Center for Børne- og Ungerådgivning. Det er vigtigt at reagere, så barnet eller den unge ikke bliver fastlåst i en ulykkelig situation. Underretningspligten er lovbestemt efter Servicelovens §§ 154 og 155.

Hvis man overvejer at indgive en underretning, er det vigtigt at man konkret beskriver, hvorfor man er bekymret for barnet. Der er altid mulighed for at kontakte Center for Børne- og Ungerådgivning på mail c-bur@balk.dk eller på telefon 4477 2092. Det er også muligt at indgive en underretning her: Borger.dk/underretning

Offentligt ansatte har skærpet underretningspligt, jf. Servicelovens §§ 153 og 155, hvis der er mistanke om, at et barn eller en ung lever under forhold, som kan skade barnets eller den unges fysiske eller psykiske udvikling. Det er tilstrækkeligt, at den unge har vanskeligheder, som lærere eller pædagoger ikke kan afhjælpe gennem dialog, råd og vejledning af forældrene og barnet eller den unge. Kommunen har desuden pligt til at politianmelde tilfælde, hvor der er mistanke om strafbare forhold begået mod børn og unge - herunder vold og seksuelle overgreb.

Offentligt ansatte har også tavshedspligt, men tavshedspligten viger for underretningspligten. Det betyder, at offentligt ansatte altid har pligt til at underrette, hvis der er mistanke om at et barn eller en ung mistrives - også selvom forældre eller værge ikke har givet samtykke. Hvis underretningen sker uden samtykke, er de ansatte forpligtet til at informere forældre eller værge, om at der er indleveret en underretning.

Lærere og pædagoger skal også videregive relevant information, hvis en socialrådgiver fra kommunen beder om oplysninger om specifikke børn og unge.

Politiet og kommunale myndigheder (og privatskoler eller andre private institutioner, der løser offentlige opgaver) kan udveksle relevante oplysninger om enkeltpersoners private forhold til hinanden, hvis det er nødvendigt for at forebygge kriminalitet. Det fremgår af Retsplejelovens §115 - Retsinformation.dk

Politiet mødes med repræsentanter fra kommunens SSP-samarbejde en gang om ugen. Mødet tager udgangspunkt i konkrete sager fra politiets døgnrapporter, hvor børn og unge enten har været anholdt, antruffet eller været vidner.

Der laves konkrete aftaler om indsatser, der skal forebygge at unge udvikler en kriminel adfærd. Det kan f.eks. være bekymringssamtaler i hjemmet, sikring af skoletilbud eller sociale foranstaltninger til familien - herunder støtte/kontaktpersoner eller familieterapi i Familiehuset i Skovlunde.

Forældre spiller en afgørende rolle i forhold til børn og unges trivsel og adfærd. Her er nogle råd:

 • Skab muligheder for at tale med dit barn - og lad dit barn tale. Den største hjælp er at lytte interesseret.
 • Fortæl dit barn hvad der er rigtigt og forkert.
 • Hold kontakt med forældrene til dine børns venner, så I kan være fælles om at sætte rammer for, hvad jeres børn må.
 • Vær opmærksom på, om dit barn har det godt i skolen.
 • Vær interesseret i, hvad dit barn laver i fritiden og støt dit barn i at have gode fritidsinteresser.  

SSP-konsulenten og politiet tilbyder samtaler til forældre, som har børn eller unge der har været i kontakt med politiet. Samtalen skal give den unge et tydeligt signal om sagens alvor. Læs evt. mere under "Kriminalitetsforebyggelse i forhold til enkelte unge".

Samtalen har især fokus på årsager til og risiko for ny kriminalitet, men afdækker også den unges samlede situation. Det bliver gjort klart, hvilke konsekvenser lovovertrædelsen har, og den unge og familien får tilbudt støtte for at undgå at den unge begår ny kriminalitet. Der bliver også lavet aftaler med den unge og familien i forhold til skole og fritid, så den unge bliver støttet i en bedre udvikling. 

 • En ud af fem unge udviser depressive symptomer.
 • Familier, der har det økonomisk svært, har ofte større vanskeligheder med deres børn.
 • Unge, der har en svag relation til den ene forælder, eller hvis forældre ikke kan samarbejde, har det ofte dårligt.

Det viser en undersøgelse som SFI  har foretaget i 2016: "18 år og på vej til voksenlivet".

Unge kan have brug for hjælp til at komme i bedre trivsel, hvis den unge for eksempel: 

 • Ofte er nedtrykt og ked af det.
 • Udviser bekymrende adfærd over længere tid - fx. ikke spiser normalt, har risikoadfærd, misbruger rusmidler eller skader sig selv.
 • Isolerer sig fra andre.
 • Ikke vil i skole.
 • Mistrives i klassen.
 • Har svært ved at indgå i skole eller fritidstilbud.

Konsekvenserne af mistrivsel kan følge den unge resten af livet. Da unge ikke har samme handlemuligheder som voksne, er det vigtigt at støtte unge, så de får de bedste forudsætninger for at trives både hjemme, i skolen og i deres fritid.

Hvis der er behov for støtte, er der muligheder for at søge hjælp og støtte i den unges nærmiljø. Læs evt. mere under "Underretninger".

Hjælpe tilbud til børn og deres familier

Trivsel i skolen har en afgørende betydning for børn og unges muligheder - både fagligt og socialt.

SSP-samarbejdet på skolen består både af kriminalpræventiv undervisning og fokus på den enkelte elev. Formålet med undervisningen er at give eleverne redskaber til at håndtere gruppepres og sætte grænser, samtidigt med at sammenholdet i klassen bliver styrket.

Der er en direkte sammenhæng mellem tidlig fuldskabs debut og det at begynde at ryge hash, inden man bliver 18 år. Misbrug af alkohol og hash (og andre stoffer) øger risikoen for, at unge begår kriminalitet. Der er også en forøget risiko for ulykker - f.eks. trafikuheld - når unge er påvirkede.

Rigtig mange unge har en overdreven forestilling om, hvor meget andre unge drikker eller ryger. Det betyder, at unge føler de skal leve op til det, de tror andre gør. Derfor er det vigtigt at tale med unge om rusmidler for at udfordre dem på deres forestillinger om, hvad andre gør. Vær nysgerrig og lad den unge tale. Den største hjælp er at lytte interesseret.

Her er nogle råd til hvordan du kan sætte rammer for unge omkring alkohol:

 • Skab muligheder for at tale med den unge.
 • Fortæl hvad der er rigtigt og forkert.
 • Udskyd den unges alkoholdebut så længe som overhovedet muligt. Husk at aldersgrænsen for køb af alkohol er 16 år.   
 • Sørg for der er voksne med til fester og server drikkevarer der er alkoholfri
 • Hold kontakt med forældrene til den unges venner, så I kan være fælles om at sætte klare grænser for, hvad de unge må.

Du kan altid få råd og vejledning omkring unge og rusmidler ved at henvende dig til Brydehuset eller via Ungerådgivningen, Linde Allé 7 i Ballerup, som træffes på tlf. 4477 6477.

 

Der er så meget forældre ikke forstår! 

Når Ungeindsatsens medarbejdere kommer ud på skoler og i klubber og taler med børn og unge om brug af digitale medier, taler vi bl.a. om problematisk netadfærd. Det kan f.eks. være hadesider eller andre former for mobning på de sociale medieplatforme som bl.a. Facebook, Instagram mv.

Forældreoplæg om børn og unges brug af digitale medier giver først og fremmest viden, men også tid og rum til drøftelse af forældres egne medievaner, og om hvordan forældre kan være gode rollemodeller i forhold til brug af internettet. SSP konsulenterne tilbyder forskellige muligheder for forældreoplæg.

Kontakt os og få råd og vejledning samt støtte, hvis der opstået en akut problemstilling.

Det kan ind imellem være vanskeligt at være forældre til en teenager. Derfor er det godt at have kontakt med forældrene til barnets venner, så man kan dele erfaringer og viden. Det kan også være godt at samarbejde med andre forældre om at sætte rammer for, hvad de unge må.

Hvis der behov for at mødes over flere gange, kan medarbejdere i Ungeindsatsen tilbyde støtte til at sætte forældregrupper i gang.

Der er i Ballerup Kommune mange fritids- og foreningstilbud til børn og unge, hvor de kan udvikle deres sociale færdigheder.

Ungerådgivningen kan f.eks. tilbyde et Fritidspas, der giver gratis adgang til et foreningstilbud i 1 år. Ungerådgivningen tilbyder desuden gratis Motocross i sommerhalvåret. Derudover er der kommunale fritids- og Ungdomsklubber, som Ungerådgivningen også kan henvise til.

Fritidspas

Uløste konflikter med venner, familie eller andre kan gøre livet surt for mange unge, og det er svært at løse konflikter, hvis man ikke ved hvordan.

Ungeindsatsen tilbyder konfliktmægling - dels for at modvirke, at konflikter udvikler sig til et stort problem, og dels for at vise unge, at konflikter lettere lader sig løse, hvis man tør lytte til hinanden og anerkende at mennesker har forskellige behov.

Der er meget få unge, der er involveret i kriminelle grupperinger, men unge bliver ind i mellem brugt af grupperinger til at begå kriminelle handlinger. Det kan fx være at hente og bringe ulovlige genstande (eksempelvis våben) og at holde vagt ved steder, hvor der bliver solgt hash. Kriminelle miljøer presser eller lokker sårbare unge, bl.a. ved at de sætter unge i taknemmelighedsgæld eller kræver loyalitet af dem. Det kan blive et skridt på vejen mod selv at blive en del af en kriminel gruppering. Når det først er sket, kan det være rigtig svært at forlade ”fællesskabet” igen. Det kan koste mange penge, og de unge risikerer at blive udsat for vold og andre repressalier.

Ungeindsatsen har en Exit-koordinator, som giver støtte, råd og vejledning til unge, der ønsker at forlade kriminelle fællesskaber. Det sker i samarbejde med Politiet og Kriminalforsorgen ud fra en konkret vurdering af den enkeltes situation og via en fælles plan for uddannelse og/eller job, bolig, økonomi mv.

Exit-koordinatoren kan også støtte unge (og deres forældre), der er på vej ind i et religiøst eller politisk ekstremistisk miljø.

Kontakt

Center for Børne- og  Ungerådgivningen

SSP
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send en sikker besked

44772000

E-mail