Budgetaftalen for 2018 er på plads

Ballerup Rådhus
28. september 2017

Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har indgået aftale om Ballerup Kommunes budget for 2018.

En række store investeringer i børn, folkeskole, it og byudvikling samt flere midler til ældre og mennesker med særlige behov præger budgetaftalen for 2018.

Budgetaftalen blev indgået onsdag aften den 27. september, og bag aftalen står Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Aftalen overholder til fulde den økonomiske strategi for Ballerup Kommune, og den sikrer fortsat sammenhæng mellem indtægter, udgifter og gældsafvikling.
 
- Jeg er rigtig glad for den aftale, vi har indgået. Det er en solid og gennemarbejdet aftale, hvor der er fokus på at sikre en robust økonomi og på at gøre plads til gode, langsigtede investeringer, som understøtter den gode udvikling, som Ballerup Kommune er inde i, siger borgmester Jesper Würtzen.
 
- Parterne er enige om, at der skal investeres i børne- og ungeområdet. Vores børn og unge er vores fremtid, og det er vigtigt, at de får de bedst mulige forudsætninger for at trives og kunne udvikle sig. Prioriteringerne og investeringerne i aftalen passer godt ind i vores fælles målsætning om et godt og sammenhængende børneliv i Ballerup Kommune, siger Jesper Würtzen.
 
Fokus på barnets første 1000 dage
Budgetaftalen rummer konkret et særligt fokus på 0-2 års området. Der er afsat penge til et kvalitetsløft af kommunikationen og samarbejdet mellem sundhedsplejen, daginstitutionerne og forældrene. Derudover afsættes der yderligere en 1 mio. kroner til at styrke kvaliteten på området, og en følgegruppe vil i foråret 2018 komme med forslag til yderligere tiltag, der kan forbedre den samlede indsats for kommunens yngste borgere.
 
Indeklimaet i daginstitutionerne får desuden et løft. De seneste år har kommunen forbedret indeklimaet på folkeskolerne, og nu er turen kommet til daginstitutionerne.

Styrkelse af folkeskolen
På folkeskoleområdet er der i aftalen sat penge af til styrket uddannelsesvejledning til eleverne. Det sker for at sikre den fornødne støtte og vejledning, når eleverne skal vælge ungdomsuddannelse. Der er også afsat penge til computere - såkaldte Chromebooks - til alle elever fra 4. klasse, så Ballerups skoler får et betydeligt it-løft.

Parterne bag aftalen er desuden enige om, at toiletterne på skolerne skal forbedres med udgangspunkt i de gode erfaringer fra Måløvhøj Skole, der netop har vundet Hygiejneprisen 2017.

Stor it-satsning og bedre digital infrastruktur
Udover beløbene til it i folkeskolen er der også penge til implementeringen af en ny fælles digital kommunikationsplatform for både dagtilbud og folkeskole til erstatning for det nuværende SkoleIntra/Børneintra.

Derudover er der enighed om, at den digitale infrastruktur til kommunens lokationer skal forbedres.
 
Byudviklingen forsætter

Der er godt gang i byudviklingen i Ballerup Kommune, og udviklingen kommer til at fortsætte i 2018 og frem i Ballerup, Skovlunde og Måløv. Udviklingen af Måløv Bymidte kommer i den kommende tid til at tage fart med fokus på området ved Måløv Aksen, Måløv Station og Hindsgavl.
 
Som noget nyt skal der også udarbejdes en udviklingsplan for Østerhøj-/ Jonstrupområdet.
 
Det er desuden besluttet at investere i energivenlige tiltag og installere solceller på Ballerup Rådhus, så kommunens samlede CO2-udledning reduceres.

Flere plejeboliger på vej
På ældreområdet har en analyse for nylig vist, at der inden for få år vil være behov for flere plejeboliger i Ballerup Kommune. Parterne bag aftalen har derfor besluttet, at der skal ske en udbygning af kommunens samlede plejecenterkapacitet. Helt konkret er der nu indgået aftale om udbygning af Plejecenter Toftehaven henover de kommende tre år med i alt 40-50 nye boliger.

Derudover kommer der flere daghjemspladser, også skal der afsættes mere tid til arbejdet omkring visitationen af borgere.

Veterankoordinator, borgerrådgiver og psykiatriråd 
Med budgetaftalen på plads får Ballerup Kommune nu også en veterankoordinator. Koordinatoren skal sikre, at veteraner i kommunen får den nødvendige vejledning om deres muligheder for at få hjælp og støtte, efter at de har gjort tjeneste. Forligspartierne er desuden enige om at etablere en borgerrådgiverfunktion i kommunen. Borgerrådgiveren skal rådgive og vejlede de borgere, der retter henvendelse til kommunen, fx fordi et sagsforløb ikke har været optimalt.
 
På psykiatriområdet etableres et råd til dialog, og så får psykiatriområdet i 2018 tilført midler til at styrke den samlede indsats.
 
Parterne bag aftalen arbejder nu på at formulere den endelige aftaletekst, inden budgettet formelt set bliver vedtaget mandag den 9. oktober 2017, når der er møde i Kommunalbestyrelsen.

Hovedpunkter fra aftalen om budgettet

Særligt fokus på barnets første 1000 dage

 • Bedre kommunikation og samarbejde mellem sundhedsplejen, daginstitutionerne og forældrene
 • 1 mio. kroner ekstra afsat til området. En følgegruppe kommer i foråret 2018 med forslag til anvendelsen
 • Forbedret indeklima i daginstitutionerne
Styrkelse af folkeskolen
 • Styrket uddannelsesvejledning
 • Chromebooks til alle elever fra 4. klasse
 • Forbedret skoletoiletter på folkeskolerne
it-satsning og digital infrastruktur
 • Implementering af en ny digital platform for dagtilbud og folkeskole
 • Klargøring til fiberbaseret bredbånd
Byudviklingen fortsætter
 • Fortsat udvikling af Ballerup, Skovlunde og Måløv
 • Solceller på Ballerup Rådhus
 • Bedre forhold for buspassagerer ved Malmparken Station 
Flere plejeboliger på vej
 • Udbygning af Plejecenter Toftehaven med 40-50 nye boliger samt nye arealer til aktiviteter
Veterankoordinator, borgerrådgiver og psykiatriråd
 • Ny veterankoordinator til rådgivning og vejledning af veteraner
 • Ny borgerrådgiverfunktion oprettes
 • Psykiatriråd oprettes
 • En styrket indsats på psykiatriområdet

Parterne siger om aftalen
 
Kåre Harder Olesen, 2. viceborgmester og gruppeformand for Venstre:
- Jeg er glad for, at vi har kunnet indgå en økonomisk ansvarlig aftale, som sikrer, at vi har en robust økonomi, hvor vi fortsat kan satse på byudvikling, både i Ballerup, Måløv og Skovlunde. I Venstre er vi også meget tilfredse med, at der nu gøres en særlig indsats for at få ledige kvinder med ikke-vestlig baggrund ud af passiv forsørgelse, samt at der med denne aftale investeres massivt i vores børns trivsel og udvikling.
 
Ali Abbasi, gruppeformand for Enhedslisten:
- Vi foretager med budgetaftalen nogle vigtige prioriteringer på både kort og lang sigt. Vi er glade for, at vi kan være med til at styrke folkeskolen med en række initiativer, der skal højne trivslen og sikre en mere kvalificeret uddannelsesvejledning. At det samtidig er lykkedes Enhedslisten at få en række energivenlige tiltag indskrevet i aftalen, glæder vi os naturligvis også over.
 
Birgitte Dahl, gruppeformand for Dansk Folkeparti:

- Dansk Folkeparti er med i budgetaftalen, blandt andet for at sikre flere plejeboliger til vores ældste medborgere. Det er vi lykkedes med. Derudover er jeg glad for, at vi med aftalen får forbedret forholdene for fodgængere og gangbesværede med nye, forbedrede fortov flere steder i kommunen.
 
Lone Madsen, gruppeformand for Nye Borgerlige:
- Det er en fin aftale med en række fine investeringer, som vi glæder os til at få udmøntet. For os har det dog også være vigtigt, at vi fremadrettet får kigget på nogle af kommunens nuværende udgifter. Derfor er det glædeligt, at vi nu får sat en analyse i gang og set på muligheder for besparelser på gratis modersmålsundervisning og gratis tolkebistand til udlændinge, der har valgt at bosætte sig i Ballerup.