Forslag til Lokalplan 190 i høring

LP 190 luftfoto

Udløbet

Start: Tirsdag, 2. juli 2019
Slut: Tirsdag, 10. september 2019

Forslag til Lokalplan 190 for en restaurant ved Ballerup Byvej samt tilhørende miljøscreening er nu i offentlig høring.

Du har nu mulighed for at komme med indsigelser, kommentarer eller ændrings­forslag til lokalplan nr. 190 for en restauration på Ballerup Byvej 252. Forslaget til lokalplanen – og den tilhørende miljøscreening (se mere nedenfor) – blev godkendt af Kommunal­besty­relsen den 24. juni 2019, og lokalplanen er nu sendt i høring blandt borgerne

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af en fastfood restaurant med ’drive-thru’ på Ballerup Byvej 252, hvor der også tidligere har været restau­rant/take-away i kombination med boliger. Du kan se planforslaget her: https://ballerup.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/422/24856. .

Planforslaget er offentliggjort den 2. juli 2019, og det er i offentlig høring frem til den 10. september 2019. Der holdes borgermøde om planforslaget på Ballerup Rådhus den 15. august 2019 kl. 19.

 

Giv din mening til kende

Hvis du har bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanen, skal du sende dem til os via kommunens hjemme­side – følg linket ovenfor.
Alternativt kan du sende det pr. brev til Ballerup Kommunalbestyrelse, Rådhuset, 2750 Ballerup.  Vi skal have dit høringssvar senest den 10. september 2019.
Herefter vil Kommunalbestyrelsen igen behandle planforslaget og tage stilling til, om der skal ændres i det, eller om det uændret kan vedtages endeligt.

Ønsker du yderligere oplysninger om lokalplanforslaget, er du velkommen til at kon­takte Center for By, Erhverv og Miljø i rådhusets tele­fon­tid.

 

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Er du grundejer eller bruger i området, så husk at fra i dag og indtil lokal­planen bliver endeligt vedtaget af Kommunal­bestyrelsen, dog max. et år, må de ejen­domme, som er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Indtil planen bliver endeligt vedtaget er der ifølge Planloven forbud mod udstyk­ning, be­byggelse og ændring af anvendel­sen. Den nuværende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan naturligvis for­t­­­sætte som hidtil.

 

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget. Kommunalbestyrelsen har iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10.05.2017) vurderet, at lokalplanen ikke vil have væsentlige miljømæssige konse­kvenser for området, da arealet tidligere har rummet lignende funktioner (restau­rant/take-away), og da al trafik i forbindelse med den kommende fastfood restaurant vil blive afviklet lige omkring hjørnet af Ballerup Byvej/Jonstrupvej. Derfor vurderes det, at lokalplanens realisering ikke vil medføre nogen væsentlig påvirkning af naboerne til den pågældende matrikel. Dertil kommer, at lokalplanen indeholder bestemmelser om afskærmning og beplantning ind mod nabobebyggelsen.

Der udføres derfor ikke en egentlig miljø­vurdering af lokalplanen. Nedenfor kan du se, hvordan du kan klage, hvis du er uenig i denne afgørelse.
 

Klagevejledning vedr. miljøvurdering
Hvis du ønsker at klage over miljøvurderingen, skal det ske til Planklagenævnet, som du finder via www.naevneneshus.dk. Du logger på med NEM-ID. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ballerup Kommune. Hvis Ballerup Kommune fastholder afgørelsen (det vil sige fastholder sin vurdering), sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked, når klagen er sendt videre.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klage­portalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet an­mod­ning til Ballerup Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.