Forslag til Lokalplan nr. 168 i høring

bygaden
20. juni 2017

Kommunalbestyrelsen vedtog på deres møde den 19. juni 2017 et forslag til Lokalplan nr. 168 for Skovlunde Bymidte Nord samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplanforslaget sikrer, at der som en naturlig forlængelse af stationens ankomstplads anlægges et Bystræde som et sammenhængende forløb, der binder Skovlunde Bymidte Nord sammen og skaber en stærk forbindelse mellem stationen i nord og Ballerup Boulevard i syd.

Bystrædet er tænkt som en sammenkædning af byfunktioner, stræder og mødesteder samt en fortætning af bymidten med både butikker og boliger.

Den eksisterende centerbebyggelse kan erstattes af nybyggeri, og den nye bebyggelse skal både i skala, facadeudtryk og materialevalg understøtte et attraktivt bymiljø med urban karakter og opfordre til aktivitet og brug af de tilstødende byrum. Nye pladsdannelser langs Bystrædet åbner området op mod den omkringliggende by og inviterer til ophold.

Der gives mulighed for enkelte steder at opføre bebyggelse i op til 6 etager, hvor den 6. etage dog kun kan udnyttes til tagterrasse og etablering af elevatortårne, trappeopgange og mindre skure til havemøbler o.l.

Offentlig høring frem til 5. september
Planforslagene er offentliggjort på kommunens lokalplanportal den 20. juni 2017 og er i offentlig høring frem til den 5. september 2017. 

Der afholdes borgermøde om planforslaget onsdag den 30. august i Skovlunde. Tidspunkt og sted for dette møde vil blive annonceret senere.  

Du kan se planforslaget på kommunens lokalplanportal her

Bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslaget skal sendes til os senest den 5. september 2017, enten via lokalplanportalen, til mailadressen byplan@balk.dk eller til Kommunalbestyrelsen, Rådhuset, 2750 Ballerup, så de er os i hænde inden fristens udløb.