Forslag til Lokalplan nr. 173 i høring

høring nr. 173
22. juni 2017

Kommunalbestyrelsen vedtog på deres møde den 19. juni 2017 et forslag til Lokalplan nr. 173 for et erhvervsområde omkring World Trade Center på Lautrupgård samt et tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 8.

Lokalplanforslaget åbner mulighed for, at der på en række ejendomme mellem Borupvang og Ballerup Byvej kan bygges mere og højere end hidtil.

Bebyggelsesprocenten forøges således fra 75 til 90-110. Generelt vil der som hidtil kunne bygges i op til 6 etager, men der udlægges særlige byggefelter med mulighed for endnu højere bebyggelse.

Aktuelt ønsker World Trade Center at udvide sine aktiviteter med opførelse af et slankt højhus på 15 etager ud mod Borupvang nordøst for den eksisterende kontorbygning.

Med den højere udnyttelse af ejendommene følger krav om, at parkering skal ske i p-huse og lignende.  

Offentlig høring frem til 24. september
Planforslagene er offentliggjort på kommunens lokalplanportal den 22. juni 2017 og er i offentlig høring frem til den 24. september 2017. 

Der er ikke truffet beslutning om afholdelse af et borgermøde om planforslagene. Tidspunkt og sted for et sådant møde vil blive annonceret senere.  

Du kan se planforslaget på kommunens lokalplanportal her

Bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til planforslaget skal sendes til os senest søndag den 24. september 2017, enten via lokalplanportalen, til mailadressen byplan@balk.dk eller til Kommunalbestyrelsen, Rådhuset, 2750 Ballerup, så de er os i hænde inden fristens udløb.