Har du modtaget integrationsydelse?

Har du modtaget integrationsydelse fra Ballerup Kommune?
19. april 2017

Er du dansk eller nordisk statsborger og har modtaget integrationsydelse fra Ballerup kommune? Så har du nu mulighed for at få revurderet din sag i forhold til tilknytningskravet.

På baggrund af Ankestyrelsens offentliggørelse af principafgørelse 103-16, er det muligt for personer som har modtaget integrationsydelse fra Ballerup kommune, at få revurderet deres sag i forhold til tilknytningskravet.

En dansk/nordisk statsborger, der efter sin tilbagevenden til Danmark fra et ophold i et andet EU-/EØS-land, hverken opfylder opholdskravet eller har opnået arbejdstagerstatus, har alligevel ret til uddannelses- eller kontanthjælp, hvis personen har en tilstrækkelig grad af tilknytning til Danmark.

Det skal bemærkes at tilknytningskravet  ikke gælder for EU/EØS statsborgere, men alene danske/nordiske statsborgere.

Hver sag beror på en konkret vurdering
Det beror på en konkret vurdering, hvorvidt en dansk/nordisk statsborger har en tilstrækkelig grad af tilknytning til Danmark.
Det har betydning for vurderingen af en ansøgers tilknytning til Danmark, at den pågældende har haft beskæftigelse i Danmark.

Der vil således f.eks. ikke kunne lægges vægt på opholdskravet i § 11, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik i tilfælde, hvor ansøgeren har haft en betydelig del af sit arbejdsliv i Danmark og alene har opholdt sig i andre EU/EØS-lande i nogle år. 

Omvendt vil der ikke være tale om beskæftigelse af afgørende betydning for vurderingen, hvis vedkommende alene har haft ganske kortvarig beskæftigelse i Danmark som f.eks. et sommerferie- eller et vikarjob før hjemkomsten.

I tilfælde, hvor ansøgeren har ægtefælle, børn eller andre nære familiemedlemmer i Danmark, vil dette skulle indgå i tilknytningsvurderingen. 

Tidligere uddannelse indgår i vurderingen
Det forhold, at ansøgeren har gået i grundskole og/eller taget en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse i Danmark har betydning for vurderingen af, om der foreligger tilstrækkelig tilknytning til Danmark. I den forbindelse har det bl.a. betydning, hvor længe vedkommende har gået i grundskole og/eller taget uddannelse i Danmark, og hvor lang tid siden vedkommende har afsluttet grundskolen og/eller uddannelsen.

F.eks. vil en ansøger, der rejser rundt i EU/EØS i lidt over et år efter endt uddannelse i Danmark, som udgangspunkt skulle anses for at have bevaret en tilstrækkelig tilknytning til Danmark ved hjemkomsten til Danmark.

Til gengæld må en ansøger, der udrejser som barn til et andet EU/EØS-land efter blot nogle år i grundskolen, og som først indrejser igen i sit voksenliv uden at være økonomisk aktiv, som udgangspunkt ikke anses for at have bevaret en tilstrækkelig tilknytning til Danmark.

Sådan gør du
Før Ballerup kommune/Ydelsescenteret kan imødekomme din anmodning om revurdering, skal du sende en mail til kontanthjaelp@balk.dk eller sende en sikker mail via digital post.

Hvis Ydelsescentret har behov for yderligere oplysninger, sender de et brev til dig om, hvilke oplysninger de mangler. 

Såfremt Ydelsescentret efter revurdering træffer afgørelse om ændring af tidligere bevilling af integrationsydelse, vil der blive foretaget beregning af en regulering på baggrund af bevillingsskift. 

Husk sidste frist er den 31. juli 2017
Hvis du ønsker, at få din tidligere sag om integrationsydelse revurderet ifølge ovenstående ændring af praksis på baggrund af principafgørelse fra Ankestyrelsen, bedes du senest d. 31.07.2017, tage kontakt til Ydelsescentret.

Den kan du gøre ved at sende en mail til kontanthjaelp@balk.dk eller digital post og anmode om genoptagelse af din sag.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Ydelsescenteret i åbningstiden på tlf: 4477 3588.