Frikommunevedtægten

Forsøgstitel: ”En Plan” for en sammenhængende indsats sammen med borgeren

Forsøgsperiode: 1. november 2017 – 1. juli 2020

Forsøgsbeslutning: I oktober 2016 fik kommunerne Allerød, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs,
Helsingør og Hillerød i fællesskab status som frikommunenetværk omkring temaet "En plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren".

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. maj 2017 at anvende nedenstående paragraffritagelser.

Forsøgsindhold

Borgere med komplekse eller sammensatte problemer modtager ofte hjælp fra flere adskilte myndighedsområder. Nogle familier og enkeltpersoner i Ballerup Kommune har derfor flere typer af indsatser og ydelser og kontakt til mange adskilte dele af den kommunale organisation.

Interne undersøgelser viser, at oplevelsen af den opdelte kommune i nogle tilfælde er anledning til mistillid i forhold til det kommunale system og manglende overskud til at udnytte egne ressourcer.

En væsentlig del af problemstillingen er den sektoropdelte lovgivning, som fokuserer på enkelte aspekter af borgerens samlede liv.

Med frikommuneforsøget opnår Ballerup Kommune en række undtagelser, så familien  kan tilbydes én samlet plan, og en helhedsorienteret sagsbehandling, der tager afsæt i den enkelte families ressourcer og udfordringer. Sagsbehandlingen bliver samtidigt mere enkel og indsatsen bliver mere tilpasset den enkelte families livssituation.

Målet er at fremme forældrenes mulighed for at indgå på arbejdsmarkedet og fremme familiernes livsduelighed. Kortsigtede mål er at øge børnenes trivsel, undgå klientgørelse og mistillid ved kontakt til mange adskilte fagpersoner i kommunen og i stedet skabe en mere tillidsfuld gensidig relation.

Målgruppen for frikommuneforsøget er:
 • Uddannelseshjælpsmodtagere (aktivitetsparate § 2.13 lov om aktiv beskæftigelsesindsats), der har børn i alderen 0-15 år
 • Rehabilitander (§ 2.11 lov om aktiv beskæftigelsesindsats), der har børn i alderen 0-15 år.
Baggrunden for udvælgelsen af denne målgruppe er, at det vurderes at ville skabe værdi for borgerne med en tværgående sammenhængende indsats. 
 
Borgere, der har været omfattet af familieindsatsen, vil blive tilbudt at fortsætte selvom de på sigt eventuelt ikke længere er den del af målgruppen. 
 
Principper
Den nye løsning for familierne tager afsæt i en overordnet ambition om at skabe en mere helhedsorienteret indsats for målgruppens familier. Den nye løsning bygger på følgende principper:
 • En tovholder, der varetager "en indgang" til samarbejdet med alle dele af den kommunale forvaltning
 • Et tværfagligt team, der på tværs af alle relevante fagområder udarbejder en fælles mål- og aftaleplan (En Plan)
 • Borgeren er aktiv medproducent af udarbejdelsen af En Plan for at opnå uddannelse og job.

Forsøgshjemmel

Kommunalbestyrelsen har besluttet at gøre brug af nedenstående fritagelsesmuligheder i Lov om frikommunenetværk.
 
For at kunne udarbejde En Plan fritages kommunen for at udarbejde øvrige planer i henhold til følgende paragraffer:
 • Serviceloven §§ 140-141
 • Serviceloven § 54
 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§27-30 (Min Plan)
 • Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 52 (Min Plan)
 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 30a (Rehabiliteringsplan - indsatsdelen)
 • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 12a-12b
 • Lov om aktiv socialpolitik § 50
 • Lov om sygedagpenge § 13c.
For at kunne tilrettelægge mere individuelle kontaktforløb for borgere, der er omfattet af målgruppen, er der øget procesfrihed. Forsøgstilladelsen indebærer en fravigelse af følgende proceskrav:
 • § 16, stk. 1 og stk. 3-6 og 8, §§ 17-20 b, og 73 a, stk. 2-5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der er fastlagt krav til det individuelle kontaktforløb
 • §§ 35, 36 og 38, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvorefter der fastlægges krav til den individuelle jobsamtales indhold
 • § 13 b, stk. 1, 2 og 4 i lov om sygedagpenge, hvorefter kommunen skal fastlægge opfølgning, herunder opfølgningsform og hyppighed.

Ballerup Kommunes Kommunalbestyrelse har besluttet at gøre brug af udvalgte fritagelsesmuligheder i: Lov nr. 658 af 08.06.2017 om frikommunenetværk.

Bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v. Bekendtgørelse nr. 841 af 22.06.2017.

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet. Bekendtgørelse nr. 529 af 23.05.2018:

 • § 26, der vedrører mulighed for at samle de beskæftigelsesrettede planer og planer efter serviceloven i en plan, herunder; min plan, plan for sygedagpengeopfølgning samt rehabiliteringsplanens indsatsdel i borgernes samlede plan. Det gælder følgende paragraffer i Serviceloven:
  - § 140 for børn og unge
  - § 141 for voksen
  - § 70 støtte til forældre med anbragte børn
   
 • § 27, der vedrører, at frikommunerne er undtaget fra reglerne om særskilt at udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel.
   
 • § 28, der vedrører, at frikommunerne er undtaget fra reglerne i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. om, at kommunal beskæftigelsesindsats skal ske i jobcenteret.
   
 • § 29, der vedrører, at frikommunerne kan fastlægge tilrettelæggelsen af det individuelle kontaktforløb, som skal gennemføres efter kapitel 7 og § 73 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer omfattet af § 2, nr. 1-4, 6, § 2, nr. 7, som modtager ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, § 2, nr. 11 og 12-14, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og har komplekse og sammensatte problemer.
   
 • § 30, der vedrører, at frikommunerne selv fastlægger rammerne for opfølgningsforløbet, herunder opfølgningsform og hyppighed af opfølgningen for sygedagpengemodtagere visiteret til kategori 2 efter § 12, stk. 1, nr. 2, i lov om sygedagpenge der vedrører, at frikommunerne er undtaget fra reglerne om særskilt at udarbejde rehabiliteringsplanens indsatsdel.
   
 • § 31, der vedrører, at frikommunerne selv fastlægger rammerne for opfølgningsforløbet, herunder opfølgningsform og hyppighed af opfølgningen for sygedagpengemodtagere visiteret til kategori 3 efter § 12, stk. 1, nr. 3, I lov om sygedagpenge.
   
 • § 32, der vedrører, at frikommunerne selv fastlægger tilrettelæggelsen af det individuelle kontaktforløb, som skal gennemføres efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats for personer, der er omfattet af § 2 i samme lov, og som har komplekse og sammensatte problemer.
   
 • § 33, der vedrører, at frikommunerne er undtaget fra reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om, hvornår en person, der er omfattet af § 2 i samme lov, og som har komplekse og sammensatte problemer, senest skal påbegynde et tilbud.
   
 • § 34, Mentorblanket og krav om indholdet kan integreres i én plan. Forsøget indebærer, at frikommunerne samler oplysningerne om tilbuddet om mentorstøtte i udarbejdes en plan, jf. LAB § 31 c (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).

   

Kontakt

Jobcenter Ballerup 

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup 

Send os en besked

Se åbningstider

4477 6500

E-mail