Vandløb

Vandløb i Ballerup Kommune

I Ballerup Kommune er der ca. 22 km vandløb. Heraf er ca. 18 km offentlige vandløb og 4 km private vandløb.

De offentlige vandløb vedligeholdes af kommunen, mens vedligeholdelsen af de private vandløb er de enkelte lodsejeres ansvar. 

Vandområdeplanerne laves for at forbedre det danske vandmiljø. De indeholder indsatser, der skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning offentliggjorde den 27. juni 2016 vandområdeplaner for anden planperiode (2015-2021) med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer samt høringsnotater og sammenfattende redegørelser.

Målsætninger og indsatser kan ses på MiljøGIS 

Ballerup Kommunes offentlige vandløb
Ballerup Kommunes offentlige vandløb, hører til to hovedvandoplande: 

  • 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord
  • 2.4 Køge Bugt 

Vi samarbejder med de øvrige kommuner i oplandene om en samlet indsats. I hvert opland er der udpeget en sekretariatskommune og nedsat et Vandråd, der skal hjælpe med arbejdet med vandområdeplanerne.

Sekretariatskommune for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord er Lejre Kommune. Læs mere her 

Solrød Kommune er sekretariatskommune for Hovedopland Køge Bugt. Man kan se oplysninger om Vandrådet og følge arbejdet her 
 

 

 

Kontakt

Ballerup Kommune

Natur, Klima & Miljø

Send en sikker besked

41 75 01 66

E-mail