Lokalplan 166 vedtaget for et område omkring Den Polske Hangar

1. december 2016

Den 28. november 2016 vedtog Kommunalbestyrelsen lokalplan 166 for et område omkring Den Polske Hangar

Se lokalplan 166 (åbner i nye vindue)

Yderligere om lokalplanen
Med et landsplandirektiv er størstedelen af den tidligere Flyvestation Værløse udlagt til et stort fritidslandskab. Samtidig er der åbnet mulighed for ny byudvikling i en del af flyvestationen, nærmere bestemt omkring værkstedsområdet ’Sydlejren’. Hovedparten af arealet er beliggende i Furesø Kommune. Området omkring Den Polske Hangar er den del af Sydlejren, der er beliggende i Ballerup Kommune.

Udover en fortsat anvendelse af Sydlejrens bebyggelser til erhvervsformål, kan der, i området mellem Jonstrup i øst og Gammelvad Bro i vest, opføres op til 430 nye boliger. Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre en fortsat anvendelse af hangaren samt de tilstødende arealer nord for åen til erhvervsformål, herunder at overføre størstedelen af ejendommen til byzone. 

Det har desuden været lokalplanens formål at sikre hele byudviklingsområdet en god og sikker trafikbetjening. De forbedrede trafikforhold for biler, cyklister og gående vil samtidig give Måløv-borgerne og andre sydfra kommende en nem og sikker adgang til det store fritidslandskab.

Ballerup Kommunes forslag til Lokalplan 166 var i offentlig høring i perioden fra den 7. juni til den 28. august 2016. Nogenlunde samtidig var Furesø Kommunes forslag til Lokalplan 121 også i høring.

I samarbejde med Furesø Kommune blev der den 16. juni 2016 i kulturhuset Galaksen i Værløse Bymidte afholdt et fælles borgermøde om kommunernes planforslag, og den 18. august 2016 blev der i Kulturhus Måløv afholdt et supplerende, lokalt borgermøde om Kommunalbestyrelsens planforslag.

Kommunen modtog i høringsperioden syv bidrag. Høringssvarene gav ikke anledning til at ændre noget i lokalplanen. Kommunalbestyrelsen besluttet således at vedtage lokalplanen endeligt med en enkelt tilføjelse til den redegørelse, som følger med lokalplanen.
 
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Center for By, Erhverv og Miljø i rådhusets telefontid. 

Lokalplanens retsvirkninger fremgår af planens § 14.

Klagevejledning
Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed og tilvejebringelse, men ikke over forslagets rimelighed, hensigtsmæssighed eller de skøn, som kommunen har udøvet. 
Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen om at vedtage lokal-planen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.
Klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen.

Se dine klagemuligheder (åbner i nye vindue)

Klagenævnet opkræver et gebyr for sagsbehandlingen.