Lokalplan 173 for erhvervsområdet omkring World Trade Center vedtaget

WTC
4. december 2017

Den 27. november 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen Lokalplan 173 for erhvervsområdet omkring World Trade Center i Ballerup – og det tilhørende Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013.

Se lokalplan 173 (åbner i nyt vindue)

Yderligere om lokalplanen
På baggrund af et konkret udvidelsesønske fra World Trade Center er der udarbejdet en lokalplan, som muliggør en yderligere fortætning af en række allerede udnyttede ejendomme på Borupvang. Som noget nyt vil det kunne ske i form af bebyggelse i op til 16 etager inkl. tekniketage på tag.   
 
Nye byggerier vil skabe flere arbejdspladser og medføre en øget trafik. Kommunen analysere derfor løbende trafikafviklingen for at kunne sikre tilgængeligheden til områdets mange virksomheder.

Det har samtidig været lokalplanens formål at åbne mulighed for indretning af nye erhvervsformål samt business apartments.
Kommunalbestyrelsens forslag til Lokalplan 173 og til det tilhørende kommuneplantillæg 8 var i offentlig høring i perioden fra den 22. juni til den 24. september 2017. Den 5. september 2017 blev der afholdt borgermøde om planforslagene i World Trade Center på Borupvang.
 
Kommunen modtog i høringsperioden otte bidrag fra områdets virksomheder og grundejere, fra et forsyningsselskab samt fra tre af kommunens borgere. 

Høringssvarene gav anledning til enkelte ændringer, herunder om mulighed for etablering af hotel- og konferencevirksomhed, om indretning af tagetager samt om grønne tage og facader. Med disse ændringer besluttede Kommunalbestyrelsen at vedtage lokalplanen endeligt, mens kommuneplantillægget kunne vedtages uden ændringer. 
 
Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Center for By, Erhverv og Miljø i rådhusets telefontid. 
Lokalplanens retsvirkninger fremgår af planens § 14.

Klagevejledning
Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanens lovlighed og tilvejebringelse, men ikke over forslagets rimelighed, hensigtsmæssighed eller de skøn, som kommunen har udøvet.
 
Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen om at vedtage lokal-planen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Klage skal indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved brug af Klageportalen.

Se dine klagemuligheder (åbner i nyt vindue)

Klagenævnet opkræver et gebyr for sagsbehandlingen.