Lokalplan 182 (Kolonihaver) i høring

Udløbet

Start: Mandag, 29. juni 2020
Slut: Søndag, 20. september 2020

LOKALPLAN I HØRING: FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 182 for kolonihaveområder

LP 182

Du har nu mulighed for at komme med indsigelser, kommentarer eller ændringsforslag til lokalplan nr. 182 for kolonihaverne. Forslaget til lokalplanen samt seks forslag til kommuneplantillæg og den tilhørende miljøscreening blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020 med henblik på at blive sendt i høring blandt borgerne.

Formålet med planforslaget er at fastholde kolonihaveområdernes anvendelse til rekreative fritidsformål som kolonihaveområde med tilhørende fællesfaciliteter og grønne områder. Det er også lokalplanens formål at modvirke helårsbeboelse sådan, at Kolonihavelovens formål og definitioner fastholdes.

Med lokalplanen er det også formålet at fastlægge bebyggelsens placering på grunden af hensyn til brandsikring og nabogener. Hermed skal lokalplanen være med til at sikre et administrationsgrundlag, der afspejler nutidens udnyttelse af havelodderne, og som giver mulighed for at regulere og øge fleksibiliteten af de bebyggede antal m² på det enkelte havelod samtidig med, at kolonihaveområderne fastholder deres karakter af kolonihaveområde, hvor haverne og det grønne er områdernes bærende kvalitet og dermed undgår en udvikling mod villaområder og helårsbeboelse.

Du kan se lokalplanforslaget her: https://ballerup.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/412 

Planforslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 29. juni 2020, og det er i offentlig høring frem til den 20. september 2020. Der holdes borgermøde om planforslaget på Ballerup Rådhus, Atrium tirsdag den 18. august 2020 kl. 18-20. Pga. corona-krisen har vi krav til afstand, og der er derfor tilmelding. Der kan max tilmeldes 3 officielle repræsentanter fra hver haveforening. Tilmeldingen skal foregå samlet og på kolonihave@balk.dk. Andre, der ønsker at deltage, skal ligeledes henvende sig på denne e-mail. Du er ikke tilmeldt, før du har fået en bekræftelse, da vi endnu ikke kender det maximale antal mulige deltagere i salen. Vi forbeholder os derfor ret til at afvise deltagere ud fra de generelle corona-retningslinjer.

 

Giv din mening til kende

Hvis du har bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til lokalplanen, skal du sende dem til os pr. mail til kolonihave@balk.dk eller alternativt pr. brev til Ballerup Kommunalbestyrelse, Rådhuset, 2750 Ballerup.  Vi skal have dit høringssvar inden den 20. september 2020.

Herefter vil Kommunalbestyrelsen igen behandle planforslaget og tage stilling til, om der skal ændres i det, eller om det uændret kan vedtages endeligt.

Ønsker du yderligere oplysninger om lokalplanforslaget, er du velkommen til at kontakte Center for By, Erhverv og Miljø i rådhusets tele­fon­tid.

Forslag til Kommuneplantillæg 1-6 er i offentlig høring i samme periode som lokalplanen og høringssvar skal også sendes til kolonihave@balk.dk Forslagene kan ses sammen med lokalplanforslaget. Kommuneplantillæggene er udarbejdet for at muliggøre lokalplan nr. 182.

 

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger

Er du grundejer eller bruger i området, så husk at fra i dag og indtil lokal­planen bliver endeligt vedtaget af Kommunal­bestyrelsen, dog max. et år, må de ejen­domme, som er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Indtil planen bliver endeligt vedtaget er der ifølge Planloven forbud mod udstyk­ning, be­byggelse og ændring af anvendel­sen. Den nuværende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan naturligvis for­t­­­sætte som hidtil.

 

Miljøvurdering

Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget. Kommunalbestyrelsen har iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25.10.2018) vurderet, at lokalplanen ikke vil have væsentlige miljømæssige konse­kvenser for miljøet.

Der udføres derfor ikke en egentlig miljø­vurdering af lokalplanen.

Nedenfor kan du se, hvordan du kan klage, hvis du er uenig i denne afgørelse.

 

Klagevejledning vedr. miljøvurdering

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. Klagen skal indgives inden 4 uger fra afgørelsen er meddelt (dvs. fra lokalplanforslaget er offentliggjort).

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ballerup Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af hjemmesiden www.nmkn.dk.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning/