Lokalplan nr. 171 for boliger og offentlige formål ved Ejbyvej (UCC)

UCC
9. april 2018

Den 19. marts 2018 vedtog Kommunal¬¬bestyrelsen Lokalplan nr. 171 for Boliger og offentlige formål ved Ejbyvej (UCC) endeligt.

Lokalplanen gør det muligt at indrette det tidligere UCC samt dets udearealer såle-des, at området for fremtiden vil kunne anvendes af Kasperskolen, og som bo- og dagtilbud for udviklingshæmmede borgere, samt koncertsal til brug for offentlighe-den og multihusets daglige brugere.
 
Offentlig debat og borgermøde om forslaget
Planforslagene var i offentlig høring fra den 7. november 2017 til den 13. februar 2018. Ved klagefristens udløb var der modtaget ni høringssvar.
Høringssvarene har medført, at der foretaget nogle justeringer af lokalplanens bestemmelser i den endelige lokalplan i forhold til planforslaget.

Læs den politiske behandling af høringssvarene i referatet fra Kommunalbestyrelsesmødet 

Se lokalplanen på kommunens lokalplanportal 

Klagevejledning
Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage over spørgsmål om lokalplanforslagets lovlighed og tilvejebringelse, men ikke over for-slagets rimelighed, hensigtsmæssighed eller de skøn, som kommunen har udøvet. 

Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen om at vedtage lokal-planen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen.

Du sender klagen til Planklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen. 

Klagenævnet opkræver et gebyr for sagsbehandlingen.