Lokalplan og kommuneplantillæg for campusområdet ved DTU vedtaget

Campusområde ved DTU
4. februar 2020

Den 27. januar 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen endeligt Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan nr. 175 for campusområde omkring DTU ved Lautrupvang i Ballerup

Den 27. januar 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen endeligt Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplan nr. 175 for campusområde omkring DTU ved Lautrupvang i Ballerup. 

Link til planen

Kommuneplantillægget indskrænker det område, som efter den hidtil gældende Lokalplan 019 har kunnet udnyttes til erhverv og institutioner. I stedet udlægges et nyt område til boligformål nord for universitetsbygningen. Og langs Sømosen udlægges et helt nyt landskabsområde, der friholdes for bebyggelse og dermed bidrager til at sikre områdets rekreative og naturmæssige værdier.

Lokalplanforslaget har til formål at åbne mulighed for en fortsat udvikling af Danmarks Tekniske Universitets afdeling i Ballerup og for opførelse af to nye bebyggelser til henholdsvis studieboliger og familieboliger. Studieboligerne vil kunne opføres i 2-3 etager placeret i det nordvestlige hjørne op mod Datastien og Registerstien. Øst for disse kan der opføres en blandet boligbebyggelse med rækkehuse i 1-2 etager og fire mindre etagehuse i 3-4 etager nærmest universitetet. 

Bebyggelserne vil blive placeret uden for søbeskyttelseslinjen omkring mosen. Adgang til de nye bebyggelser vil ske via en ny vejforbindelse fra Lautrupvang umiddelbart vest for Datastien.

Offentlig debat og borgermøde om forslaget
Planforslagene var i offentlig høring fra den 26. august til den 27. oktober 2019, og den 8. oktober 2019 var der borgermøde på Ballerup Rådhus.

Da høringen udløb, var der modtaget 37 høringssvar. Høringssvarene har medført, at der er lavet enkelte ændringer og tilføjelser i den endelige lokalplan i forhold til det offentliggjorte planforslag.

Klagevejledning
Ønsker du at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk.

Du kan kun klage over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om lokalplanforslagets lovlighed og tilvejebringelse, men ikke over forslagets rime¬lighed, hensigtsmæssighed eller de skøn, som kommunen har udøvet.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra den endelige plans offentliggørelse, dvs. fra i dag den 30. januar 2020. 
Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ballerup Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse fremgår af hjemmesiden

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/vejledning.