Lokalplan for Skovlunde Bymidte Nord

Skovlunde Bymidte
14. december 2017

Lokalplan nr. 168 for Skovlunde Bymidte Nord er blevet vedtaget endeligt den 27. november 2017

Den 27. november 2017 vedtog Kommunalbestyrelsen Lokalplan nr. 168 for Skovlunde Bymidte Nord. Lokalplanen giver mulighed for at udvikle Skovlunde Bymidte til et integreret centerområde med boliger, butikker, erhverv og private serviceformål m.v. efter principperne fra arkitektkonkurrencens vinderprojekt fra 2014.

Offentlig debat og borgermøde om forslaget
Forslaget til Lokalplan nr. 168 var i offentlig høring fra den 20. juni til den 5. september 2017, og den 30. august var der borgermøde om planforslaget.

Da høringsfristen udløb, var der modtaget 29 høringssvar. Høringssvarene har medført, at der er lavet nogle ændringer og justeringer i den endelige lokalplan i forhold til planforslaget.

Klagevejledning
Ønsker du at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet via http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.Du kan kun klage over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om lokalplanforslagets lovlighed og tilvejebringelse, men ikke over forslagets rime­lighed, hensigtsmæssighed eller de skøn, som kommunen har udøvet.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra i dag den 14. december.