Lokalplan ved Lundebjerggårdsvej

Lokalplan Lundebjerggaardsvej
30. januar 2018

Lokalplan nr. 174 for rækkehuse ved Lundebjerggårdsvej i Skovlunde er blevet vedtaget endeligt den 9. januar 2018

Den 9. januar 2018 vedtog Teknik- og Miljøudvalget Lokalplan nr. 174 for rækkehuse ved Lundebjerggårdsvej i Skovlunde. Lokalplanen giver mulighed for at opføre nye rækkehuse og etageboliger på Lundebjerggårdsvej.

Offentlig debat og borgermøde om forslaget
Forslaget til Lokalplan nr. 174 var i offentlig høring fra den 12. september 2017 til den 7. november 2017, og den 28. september var der borgermøde om planforslaget.

Da høringsfristen udløb, var der modtaget 11 høringssvar, hvoraf det ene var ledsaget af 33 underskrifter. Høringssvarene har medført, at der er lavet nogle ændringer og justeringer i den endelige lokalplan i forhold til planforslaget.

Klagevejledning
Ønsker du at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet via http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet. Du kan kun klage over retlige spørgsmål, dvs. spørgsmål om lokalplanforslagets lovlighed og tilvejebringelse, men ikke over forslagets rime­lighed, hensigtsmæssighed eller de skøn, som kommunen har udøvet.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger fra i dag den 30. januar 2018.