Kolonihaver og nyttehaver

Ballerup Kommune har ca. 3.300 kolonihaver og 700 nyttehaver.

En kolonihave er et grønt fristed med et socialt sigte. Tanken bag kolonihaver er, at de skal være et økonomisk realistisk tilbud for alle dele af befolkningen.

En kolonihave defineres i kolonihaveloven bl.a. ved at:

  • Havelodderne normalt ikke er større end 400 m²
  • Huse til dag- og natophold må opføres
  • Småbygninger til opbevaring af redskaber m.m. må opføres

En af forskellene på en nyttehave og en kolonihave er blandt andet, at en nyttehave er en daghave, hvor overnatning aldrig er tilladt. Kolonihaver har tilladelse til overnatning i perioden 1. april – 30. september.

Kolonihaveloven definerer kolonihaver som dag- eller nathaver; hvor kun overnatning i sommerperioden er tilladt i daghaverne – i praksis det, der kaldes kolonihaver.

Ballerup Kommune ønsker at fastholde kolonihaverne som et stykke dansk kulturhistorie, hvor kolonihaverne indgår som en del af byens grønne og rekreative faciliteter.

Hvornår må man bo i kolonihave?
Det er aldrig tilladt at bruge et kolonihavehus som helårsbeboelse.

En almindelig regel er, at man må bo i kolonihavehuset i sommerhalvåret fra 1. april til 30. september.

I vinterhalvåret fra 1. oktober til 31. marts må man kun undtagelsesvis overnatte, fx i forbindelse med ferie eller weekendophold.

Hvordan bliver man kolonihaveejer?
Der er 12 kolonihaveforeninger i Ballerup kommune, som du kan kontakte og høre om ledige haver, priser m.m.

HF Brøndgården
Vestbuen 73
2750 Ballerup

PF Godthåb
Valkyriensvej 6A
2740 Skovlunde

HF Hanevadsholm
Øster Hanevad 63
2740 Skovlunde

OF Harrestrup
Frejavej 44
2740 Skovlunde

Harrestrup Vænge Andelshaveforening
Harrestrupvej 181
2740 Skovlunde

Foreningen har ingen hjemmeside. Kontakt formand via e-mail på hah.bestyrelsen@gmail.com

HF Hestholm
Vestbuen 75
2750 Ballerup

HF Højvænge
Ågerupvej 100
2750 Ballerup

AH Kildegården
Ved Åen 3
2740 Skovlunde

HF Rønhøjgård
Ågerupvej 104
2750 Ballerup

AH Stuvehøjgård
Ågerupvej 42
2750 Ballerup

AH Tjørnebjerg
Vestbuen 81
2750 Ballerup

OF Ågerup
Ågerupvej 68
2750 Ballerup

Hvilke love og regler gælder for kolonihaver?
Lovgivning

Kolonihaver er omfattet af Kolonihaveloven, der har til formål "at sikre, at kolonihaveområder fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden".

Kolonihaveloven beskytter eksisterende havekolonier mod at blive sløjfet til fordel for fx udstykning af erhvervsgrunde. Samtidig præciserer loven, at der skal være offentlig adgang til veje og stier i kolonihaveområderne i sommerhalvåret, så flest mulige kan nyde godt af de rekreative områder. 

Lokalplaner
Ballerup Kommunes lokalplaner indeholder diverse regler, der gælder for haveforeningernes område og huse og som fastlægger regler for byggeri.

Tinglysning
Kolonihaveområder er typisk reguleret af tinglyste deklarationer/servitutter med bestemmelser om det enkelte haveforeningsområde og de enkelte havelodders anvendelse, bebyggelse og tekniske installationer.

Deklarationerne gælder i forhold til foreningen, som har ansvar for at håndhæve eventuelle overtrædelser i forhold til de enkelte medlemmer/kolonister.

Vedtægter og ordensregler
I mange haveforeninger er der specifikke krav til fx hækhøjde, græsslåning og generelt vedligehold, mens der andre steder er en mere afslappet tilgang. 

Tjek derfor altid gældende planer samt haveforeningens vedtægter og ordensregler.

Byggeri i kolonihaver
Du skal have tilladelse af haveforeningens bestyrelse, hvis du ønsker at:

  • Bygge nyt hus
  • Bygge om
  • Bygge til

Dispensation
Hvis byggeriet kræver dispensation fra en eventuel lokalplan eller deklaration, er det haveforeningens bestyrelse, som skal søge om dispensation hos Ballerup Kommune.

Læs mere om byggeri i kolonihaver

Læs mere om dispensation i byggesager

Registrering i BBR
Husk at du som bygningsejer er forpligtet til at indberette bygninger til BBR (Bygnings- og Boligregistret).  

Hvis du ikke har eboks og/eller computer, kan du ringe ind til Team BBR for at få dine bygninger korrekt registreret.

KONTAKT
Ballerup Kommune
Team BBR
Send en sikker besked
Tlf.: 44 77 63 50
 mt-bbr@balk.dk

Afløb i kolonihaver
Når din kolonihave er tilsluttet afløb, skal du informere kommunen.

Sådan gør du
Det er tilstrækkeligt at informere os i en mail til c-mt-brr@balk.dk

Du er også velkommen til at udfylde skemaet:

Erklæring / færdigmelding fra autoriseret kloakmester

Det udfyldte skema sendes ligeledes til c-mt-brr@balk.dk

Rigtig adresse kan redde liv
Beredskabet (112) anvender kommunens data til at finde adressen, når der kommer et nødopkald. Blandt andet derfor er det vigtigt, at den præcise adresse er registreret hos kommunen. En ukorrekt adresse kan koste ekstra tid og i yderste konsekvens menneskeliv.

Læs mere om præcis adresse, husnummer m.m. her

Se video
Se en kort film Præcise adresser skal redde liv (0:44 min.), der viser vigtigheden af at opgive præcise adresser for kolonihaver, erhvervsområder og indkøbscentre m.m.

Som borger i kommunen kan du leje en nyttehave til dyrkning af grøntsager m.m. Nyttehaver er daghaver, hvor overnatning aldrig er tilladt.

Grundarealet er typisk mindre end for en kolonihave. Det er forskelligt fra forening til forening, hvad man må bygge på grunden. En eventuel bebyggelse må dog udelukkende anvendes til redskaber og lign.  

For at leje en nyttehave, skal du kontakte en af de fem nyttehaveforeninger i kommunen for at høre om ledige haver, priser, m.m.:

Egebjergs Grønne Fingre
Mergeltoften 3 + 16
2750 Ballerup

Kontakt Kirsten Neumann
Telefon 23 27 10 21

Fløjholm Nyttehaveforening
Marbækvej 3
2750 Ballerup

Antal haver: 116 stk.

Kontakt foreningen på mail: flojholm@gmail.com
Formand Anita Sloth

Læs mere på https://flojholm.webs.com

Råmosen Nyttehaveforening
Råmosevej 60
2750 Ballerup

Antal haver: 381 stk.

Kontakt foreningen via www.nf-raamosen.dk

Skovlunde Nyttehaveforening 
Ejby Frugtplantage
Ejbyvej 82 og 109A
2740 Skovlunde

Antal haver: 157 stk.

Kontakt Karen Eva Smith
Telefon 44 91 04 62 (mellem 17-19) 

Læs mere på www.skovlundenyttehaver.dk

Stengården Nyttehaveforening
Jonstrupvej 140
2750 Ballerup

Antal haver: 55 stk.

Kontakt Benny L. Nielsen
Email bennylnielsen@gmail.com
Telefon 25 39 12 95

Læs mere på www.stengaarden.se

Gældende vedtægter og regler fås ved henvendelse til de enkelte foreninger.

 

Har du spørgsmål om kolonihaver, skal du i første omgang kontakte bestyrelsen i din haveforening.

Kontakt

Center for
Ejendomme

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send en sikker besked

4477 2000

E-mail