Moser

Nyd naturen ved Ballerups moser - måske ser du mosekonen brygge ved aftentide.

Vintermorgen ved Møllemosen

Naturområdet Møllemosen indbyder til naturoplevelser og friluftsliv knyttet til søerne, vandløbet, skrænterne eller skovområderne.

Mosens åbne vandspejl er skabt ved tørvegravning under krigen, og søerne fungerer i dag som regnvandsbassiner, hvor du kan fiske.

Jonstrup å – et af kommunens mest naturlige vandløb – løber gennem området. Så måske er du heldig at se en isfugl her om vinteren.

På skrænterne vokser gul snerre, blå klokke og andre karakteristiske blomster på et gammelt overdrev.

Fra toppen af skrænterne er der en fin udsigt.

I området prioriteres naturen. Det betyder, at døde træer kan få lov til at blive stående, og at stierne ikke er lige fremkommelige året rundt.

De mange skråninger i området vedligeholdes dels ved græsslåning og dels ved afgræsning af dyr fra Grantoftegård.

Råmosen ligger i den vestlige del af kommunen i Vestskovkilen, nord for landsbyen Ågerup og tæt på Egedal Kommune.

Der går en trampesti hele vejen rundt om mosen (se folderen By møder land): Gåtur omkring Råmosen

Råmosen er fredet område. Mosen blev oprindeligt fredet i 1962 og med en ny fredning i 2005, blev der åbnet mulighed for at pleje området. Det fredede område er ca. 29 hektar mose, eng, græsarealer, rørskov og åbent vand.

Plejeplan for Råmosen er udarbejdet i 2007, og i 2008 er der gennemført naturpleje af området.

Plejeplan for Råmosen (2007-2012)

Bilag til plejeplan for Råmosen (2007-2012)

Foto viser plejeplan for Sømosen. De gule områder skal ryddes som et led i naturplejen af den fredede mose. Den røde linje er et foldhegn til dyr, der afgræsser området op til mosen.

Sømosen - et fredet naturområde
Sømosen ligger i den østlige del af Ballerup, øst for erhvervsområdet Lautrup. En mindre del af mosen ligger i Herlev Kommune.

Sømosen har været fredet siden 1951, men fik i 2005 ny fredningskendelse. Fredningens formål er at beskytte områdets biologiske, landskabelige og rekreative værdier. Fredningen omfatter et areal på ca. 23 hektar. 

Der er i 2012 udarbejdet en plejeplan for Sømosen. Planen beskriver, at:

  • biodiversiteten skal fremmes. Derfor etableres der en fold i en lille del af området, som skal afgræsses.
  • vandkvaliteten i mosen skal følges
  • tilledninger af regnvand skal følges
  • bjørneklo skal udryddes fra området
  • invasive plantearter skal kortlægges
  • ny stistrækning syd om mosen skal anlægges
  • kiler i krattet skal ryddes, så det bliver nemmere at opleve Sømosen fra stien rund om mosen

Plejeplan for Sømosen (2012-2017)

Kontakt

Ballerup Kommune

Natur, Klima & Miljø

41 75 01 66

E-mail