Forurening

Ballerup Kommune arbejder konstant på at beskytte luft, jord og grundvand.

Læs om, hvordan du skal:

 • Rapportere et miljøuheld
 • Flytte forurenet jord
 • Sløje en gammel olietank 
 • Håndtere lugt- og støjgener

Læs om miljøtilsyn af virksomheder her

Ring 112

Oplys:

 • Navn
 • Hændelse
 • Sted 
 • Tidspunkt
 • Tilskadekomne
 • Omgivelser

Ballerup Kommune kan gribe ind via miljølovgivningen i visse typer af sager om lugtgener - hvis lugten overskrider de gældende grænser.

Afbrænding af haveaffald
Der må ikke afbrændes haveaffald i Ballerup Kommune, jf. § 22.3 i:

Lugt fra private fyringsanlæg (brændeovne)
Brændeovne skal overholde emissionskravene i henhold til Brændeovnsbekendtgørelsen.

Læs mere om miljørigtig fyring på Borger.dk

Luft fra biler, motorcykler & knallerter
Motoren i et holdende motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end nødvendigt - og højst i 1 minut

Du risikerer en bøde på 500 kr., hvis du ignorerer forbud mod at lade motoren gå i tomgang i mere end et minut. Overtrædelse af tomgangsregulativet skal anmeldes til Politiet.

1-minut reglen gælder på alle offentlige områder og for alle motordrevne køretøjer:

 • motorcyklister
 • personbiler & taxaer
 • varevogne & lastvogne
 • busser (også når der holdes pause på ruten eller ved endestationen)

Undtagelser er køretøjer, der har brug for motorkraften til specielle formål, når de holder stille, som fx:

 • renovationsbiler
 • udrykningskøretøjer

Sluk motoren, når du:

 • læsser varer eller passagerer af eller på
 • holder ind til siden for at ringe, tjekke kort eller lignende
 • venter på en ledig parkeringsplads
 • som taxachauffør venter foran gadedøre, ved taxaholdeplads, ved stationen m.m.

Lugt fra private dyrehold (fx høns)
Hønsehus - og gård skal opføres mindst 2,5 meter fra naboskel. Rengøring af hønsehus og –gård skal finde sted mindst 1 gang ugentlig, i øvrigt efter behov. Gødning skal nedgraves eller bortskaffes gennem den kommunale renovation (kommunens affaldssække).

Læs mere om høns, duer og burfugle i: 

Ballerup Kommune kan gribe ind via miljølovgivningen i visse typer af sager om støjgener - hvis støjen overskrider de gældende grænser.

Støj fra musik, fester og lignende
Kommunen kan ikke behandle klager over høj musik og støjende adfærd fra privatpersoner - her henvises til Københavns Vestegns Politi

Støj fra motoriserede haveredskaber, værktøj m.m.
Klager over haveredskaber, værktøj og lign. bør rettes til grundejer- eller boligforeningen. Disse har ofte regler for i hvilke tidsrum, det er tilladt at bruge støjende redskaber. I ekstreme tilfælde, fx brug af motorsav om aftenen eller natten, bør politiet kontaktes, da det er en overtrædelse af politivedtægten. 

Støj fra biler, motorcykler & knallerter
Motoren i et holdende motordrevet køretøj må ikke være i gang længere end nødvendigt - og højst i 1 minut.

Du risikerer en bøde på 500 kr., hvis du ignorerer forbud mod at lade motoren gå i tomgang i mere end et minut. Overtrædelse af tomgangsregulativet skal anmeldes til Politiet.

Regulativ for tomgang (1990)

1-minut reglen gælder på alle offentlige områder og for alle motordrevne køretøjer:

 • motorcyklister
 • personbiler & taxaer
 • varevogne & lastvogne
 • busser (også når der holdes pause på ruten eller ved endestationen)

Undtagelser er køretøjer, der har brug for motorkraften til specielle formål, når de holder stille, som fx:

 • renovationsbiler
 • udrykningskøretøjer

Sluk motoren, når du:

 • læsser varer eller passagerer af eller på
 • holder ind til siden for at ringe, tjekke kort eller lignende
 • venter på en ledig parkeringsplads
 • som taxachauffør venter foran gadedøre, ved taxaholdeplads, ved stationen m.m.

Støj fra private dyrehold (fx høns)
Hønsehus - og gård skal opføres mindst 2,5 meter fra naboskel. For at mindske støj fra hønsebure skal hønsene være lukket inde i et mørkelagt hønsehus fra solnedgang til kl. 07.00 alle dage. Bestanden må maksimalt være ti høns og en hane. 

Læs mere om høns, duer og burfugle i: 

Ballerup Kommune har udarbejdet en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen.

Støjhandlingsplanen viser, i hvilket omfang vores boliger er udsat for trafikstøj og giver forslag til, hvordan støjen kan mindskes fra 2013-2018.

Læs mere
Støjhandlingsplan 2013-2018
Idékatalog & støjrapport

En del byjord i Danmark er lettere forurenet. Det skyldes en årelang påvirkning af luftforurening fra biler, fyring med kul og koks, etc. Det er specielt byområder fra før 1950, der er lettere forurenede. 

Byzonerne i Ballerup Kommune betegnes som lettere forurenet.

Jordflytning i byzonen                                                                            
​Hvis du bor i byzonen, har du pligt til at anmelde jordflytning af mere end 1 mtil kommunen.

Formålet med anmeldelsespligten er at sikre, at lettere forurenet jord ikke bliver spredt til uforurenede områder.

Drejer det sig om højst 1 mjord, kan du køre jorden til kommunens genbrugsstation. 

Jordflytning på V1 og V2 ejendomme
Ejendomme, der er kortlagt som forurenet (V1 eller V2), skal også ansøge om jordflytning.

Anmeld jordflytning
Anmeld jordflytning på Borger.dk

På Borger.dk bliver du bedt om at printe og udfylde dette skema:

Læs mere
Forurenet jord på Borger.dk 

Tjek din olietanks alder. En række olietanke skal på grund af aldersgrænser tages ud af brug og sløjfes indenfor de nærmeste år.

Aldersgrænser

 • Nedgravede, glasfiberbelagte ståltanke: 40 - 50 år
 • Nedgravede plasttanke: 45 år 
 • Overjordiske ståltanke (også indendørs): 30 - 40 år
 • Overjordiske dobbeltvæggede plasttanke: 40 år
 • Overjordiske enkeltvæggede plasttanke: 25 år
 • NB! Nedgravede plasttanke skal sløjfes nu (frist 31. mar. 2015)

Få tjekket din olietank
Er du i tvivl om, hvornår din olietank skal sløjfes, så:

 • foretag tjek ifm. besøg af skorstensfejer
 • foretag tjek ifm. besøg af oliefyrstekniker
 • kontakt Ballerup Kommune, Miljø & Teknik, 44 77 20 00

Det er vigtigt, at dit olieanlæg opfylder reglerne, ikke mindst i forhold til at være dækket af den særlige forsikringsordning, som findes for villatanke.

Skal olietanken tømmes eller sløjfes?
Alle olietanke, benzintanke m.m., der tages ud af brug i Ballerup Kommune, skal afmeldes til Byg & Miljø: 

Sløjfning af olietank hos Byg & Miljø
Anmeldelse af olietank hos Byg & Miljø

Forurener din olietank?
Har du set tegn på forurening fra din olietank, skal du kontakte Ballerup kommune. Herefter vil det typiske forløb være:

 • Kommunen vurderer
  Vi ser på forureningen og vurderer skadens omfang.
   
 • Kontakt forsikringsselskab
  Du kontakter dit forsikringsselskab. (Hvis olietanken er lovlig, dækker forsikringen udgifter til forureningsundersøgelse og afværgeforanstaltninger. NB! Den obligatoriske forsikring dækker kun udgifter til sikring mod forurening af grundvand, afdampning eller kontakt med jorden.)
   
 • Forurening undersøges
  Resultater af forureningsundersøgelse foreligger efter 1- 4 uger. (Resultaterne bruges til at vurdere, hvorvidt det er nødvendigt at gribe ind overfor forureningen)
   
 • Forurening afværges
  Evt. afværgeforanstaltninger sættes i gang. Det kan fx være:
   
  • afgravning af den forurenede jord
  • udskiftning af oliepåvirkede bygningsdele
  • etablering af ventilationsanlæg i huset
  • etablering af beluftet dræn under huset
 • Restforurening bedømmes
  Der kan være efterladt en restforurening, som fx ligger inde under husets fundament og dermed er svær eller uforholdsmæssig dyr at fjerne.
   
 • Grund kortlægges evt. som forurenet
  En restforurening udgør ikke nogen risiko for at bo i huset men kan godt betyde, at grunden kortlægges som forurenet. Grunden vil blive kortlagt som forurenet, hvis forureningen er af en størrelse og styrke der gør, at det er væsentligt at kende til den, fx i forbindelse med fremtidigt gravearbejde på grunden.

Læs mere
Olietank på Borger.dk
Olietankbekendtgørelsen på Retsinformation.dk

Andre sider i Forurening

Kontakt

Ballerup Kommune

Natur, Klima & Miljø

44 77 20 00

E-mail