Grønt Råd

I Grønt Råd drøfter borgere, foreninger og politikere, hvordan Ballerup kan blive en grønnere kommune – både i forhold til natur, trafik, affald, forurening og forsyning.

Grønt Råd blev etableret i 2006 og er et forum, hvor medlemmerne fx kan drøfte hvordan kommunen kan blive grønnere og afgive høringssvar til de planer, som Ballerup Kommune udarbejder.

Besøg Grønt Råds hjemmeside og læs mere her på siden:

Grønt Råd har en pulje på 50.000 kr. om året, som støtter lokale grønne initiativer indenfor fx:

 • natur
 • trafik
 • forsyning
 • affald
 • forurening
 • arealanvendelse
 • videndeling

Borgere, foreninger, boligafdelinger m.v. kan søge om tilskud til lokale aktiviteter, som fx:

 • oplysning
 • lokale miljøtiltag
 • afholdelse af arrangementer

Der gives ikke tilskud til kommercielle aktiviteter.

Hvis du vil søge tilskud fra den grønne pulje, skal du sende en kort ansøgning, der beskriver:

 • Ansøgers navn
 • Aktiviteten/projektets navn 
 • Formål
 • Beskrivelse
 • Økonomi
 • Tidsplan
 • Forventet miljøeffekt
 • Formidling/orientering om aktiviteten/projektet

Benyt evt.: 

Mail ansøgning
balkom@balk.dk 
Skriv ”Ansøgning til Grønt Råds pulje” i emne-feltet

Send ansøgning
Ballerup Kommune
Sekretariat for Grønt Råd
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Ansøgninger til Grønt Råds Pulje behandles løbende

Ansøgninger skal være Sekretariatet for Grønt Råd i hænde fire (4) uger, før en fastlagt mødedato. 

I 2016 mødes Grønt Råd den:

 • 26. januar 2016
 • 26. april 2016
 • 21. juni 2016
 • 30. august 2016
 • 08. november 2016

For støttebeløb fra Den Grønne Pulje gælder:

 • der er ikke fastsat et maksimalt støttebeløb pr. ansøgning, dvs. der kan søges om et større beløb end 50.000 kr.
   
 • den årlige støtte kan ikke overstige 50.000 kr.
   
 • tildelte midler skal anvendes i dét år, hvor støtten er godkendt
   
 • der er ikke krav om egenfinansiering i forbindelse med tildeling af støtte

Udbetaling af støttebeløb
Som udgangspunkt er sagsgangen, at ansøger:

 • selv betaler for den ansøgte aktivitet
 • sender faktura til Ballerup Rådhuset med ansøgerens CVR- eller CPR-nummer
 • får udbetalt beløbet

Andre sagsgange kan aftales med sekretariatet for Grønt Råd, inden en aktivitet udføres.

Efter projektets afslutning skal ansøger redegøre for projektet overfor Grønt Råd:

 • projektets forløb
 • høstede erfaringer
 • plan for formidling af erfaringer til andre interesserede
 • udgifter til projektet

Grønt Råds formål
Grønt Råd har til formål at være forum for dialog og øget samarbejde mellem borgere, interessegrupper, politikere og administration i Ballerup Kommune, om drøftelse af miljøopgaver og bæredygtig udvikling i Ballerup Kommune

Grønt Råds opgaver

 • Grønt Råd høres i forhold, der gælder kommunens indsats på miljøområdet.
   
 • Grønt Råd inddrages i udarbejdelsen af kommunens planer og politikker på miljøområdet.
   
 • Grønt Råd har en pulje på 50.000 kr. årligt til fordeling efter nærmere fastsatte kriterier. Pengene fordeles efter ansøgning til miljøprojekter blandt borgere og foreninger.
   
 • Blandt medlemmerne af Grønt Råd vælges to medlemmer til dommerkomitéen for Ballerup Kommunes Miljøpris.

Forretningsorden  

I 2016 mødes Grønt Råd den:

 • 26. januar 2016
 • 26. april 2016
 • 21. juni 2016
 • 30. august 2016
 • 08. november 2016

Valgperiode: 1. januar 2016 – 31. december 2017

Grønt Råds medlemmer
Fra boligforeninger:

 • Erling Petterson - medlem
 • Kim Jarner - medlem (nyvalgt)
 • Jan Lildrup - suppleant
 • Gaia Merete Iversen - suppleant (nyvalgt) 

Fra grundejerforeninger:

 • Birte Guldberg Waser - medlem
 • Hans Christensen - medlem (nyvalgt)
 • Arne Jensen - suppleant (nyvalgt)
 • Torben Juul Andersen - suppleant (nyvalgt)

Fra koloni- og nyttehaveforeninger:

 • Susanne Hegelund - medlem
 • Jens Ohlsson - medlem (nyvalgt)

Fra grønne interesseorganisationer:

 • Peter Bendix - medlem
 • Mads Herbøl - medlem (nyvalgt)
 • Gert Schønberg - suppleant

Fra idrætsforeninger:

 • Mads Bo Andersen - medlem
 • Bjarne Frimann Skov - medlem (nyvalgt)
 • Kurt Bidstrup - suppleant (nyvalgt)

Fra øvrige foreninger:

 • Birte Kramhøft - medlem
 • Jens Nørgaard - medlem (nyvalgt)
 • Diana Venbjerg - suppleant
 • Annie Sachsen - suppleant (nyvalgt)

Fra andre grupper end ovenstående:

 • Rune Sørensen - medlem
 • Johannes Nørgård - medlem (nyvalgt)
 • Astrid Busk Sørensen - suppleant (nyvalgt)

Fra Ungdomsrådet:

 • Pt. ingen udpeget

Fra Seniorrådet:

 • Gert Leif Gyldvig

Fra Integrationsrådet

 • Pt. ingen udpeget

Fra Kommunalbestyrelsen:

 • Helle Hardø Tiedemann (A)
 • Per Mortensen (A)
 • Christian Skjæran (V)

Valgperiode
To år

Grønt Råds sammensætning
Grønt Råd består af maksimalt 19 medlemmer:

 • 14 medlemmer vælges af repræsentantskabet (halvdelen af medlemmerne følger den kommunale valgperiode, mens den anden halvdel vælges to år forskudt i forhold til denne)
 • 3 medlemmer udpeges af Ungdomsrådet, Seniorrådet og Integrationsrådet
 • 3 medlemmer udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer:
  • et medlem skal være formanden for Teknik- og Miljøudvalget
  • to medlemmer skal være medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget

Repræsentantskab
Repræsentantskabet, der vælger 14 medlemmer, består af alle interesserede fra alle:

 • boligforeninger
 • grundejerforeninger
 • koloni- og nyttehaveforeninger
 • grønne interesseorganisationer/-foreninger
 • idrætsforeninger
 • øvrige foreninger godkendt af Ballerup Kommune
 • Ungdomsrådet
 • Seniorrådet
 • Integrationsrådet
 • interesserede borgere, som ikke er omfattet af de ovennævnte foreninger 

Andre sider i Grønt Råd

Kontakt

Sekretariat for
Grønt Råd

Ballerup Rådhus

44 77 20 00

E-mail