Tilsyn med plejecentre

I Ballerup Kommune fører vi tilsyn med vores plejecentre hvert eneste år. Det sker ved fysiske tilsynsbesøg, som bliver foretaget af et eksternt firma.

Tilsynsbesøgene munder altid ud i en tilsynsrapport for hvert plejecenter.

Er der eventuelle udviklingspunkter, bliver der udarbejdet konkrete handleplaner, som ledelsen på det enkelte plejecenter forpligter sig at følge op på.

Politisk involvering og høring

En samlet oversigt over tilsynene bliver efterfølgende forelagt Social- og Sundhedsudvalget samt Kommunalbestyrelsen. 

Eventuelle handleplaner bliver også forelagt politisk. Oversigten og handleplaner ligger frit tilgængeligt på det pågældende mødes dagsorden.

Tilsynsrapporter og handleplaner kommer desuden i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet.

Tilsynsrapporterne bliver også lagt på plejecentrenes egne hjemmesider, så de frit kan ses.

Møder mellem pårørende, politikere og plejecentre

Som noget særligt i Ballerup Kommune bliver der også afholdt såkaldte beboer- og pårørendemøder på hvert plejecenter. Møderne finder sted to gange om året. 

På møderne bliver Social- og Sundhedsudvalget også inviteret med. På den måde er der mulighed for direkte kontakt mellem politikere, pårørende, beboere, plejecenter-ledelsen og de ansatte.

Ét enkelt plejecenter i kommunen har desuden deres eget bruger- og pårørenderåd. 

Tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed

Foruden kommunens egne tilsyn foretager Styrelsen for Patientsikkerhed også tilsyn. Tilsynene bliver foretaget som stikprøver, og derfor er der ikke tilsyn hvert eneste år. Styrelsens tilsynsrapporter ligger frit tilgængeligt og kan findes på styrelsens hjemmeside.